Pavol Žigo: Jazykovedec z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave číta tajomný nápis na vzácnej plakete ako záznam v hlaholike.

Nový nález na oltári v Bojnej možno prepíše históriu

Plaketa z oltára z Bojnej možno nesie najstarší známy nápis v hlaholike

Ak sa objav potvrdí, budú sa musieť prepísať naše najstaršie dejiny. Aj tak by sa dalo zhodnotiť prekvapivé zistenie týkajúce sa starodávnej plakety nájdenej v Bojnej - významnom archeologickom nálezisku z veľkomoravského obdobia. S novými poznatkami neprišli historici ani archeológovia, ale jazykovedec. Podľa profesora Pavla Žiga z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je na vzácnom kuse kovu vyrytý nápis v hlaholike. „Ide o identifikáciu nápisu na jednej zo šiestich plakiet, ktoré boli súčasťou prenosného oltára z prelomu ôsmeho a deviateho storočia. Kvalifikovane ich už zhodnotili odborníci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, našu pozornosť však upútala jedna z nich,“ vysvetľuje univerzitný profesor. V prípade, že zistenia jazykovedca sa potvrdia, pôjde o doteraz najstarší a jediný dôkaz o hlaholskom písme z deviateho storočia na našom území.

Tajomný nápis

Archeológovia vyhodnotili spomínaný nález ako „veľmi vzácne a v európskych súvislostiach dodnes len zriedkavo zachované diela s vysokou umeleckou a historickou hodnotou“. Drahocenné plakety, respektíve jedna z nich, im však poriadne zamotali hlavy. Okrem postavy je na nej nápis. A práve ten sa stal „kameňom úrazu“. Na plakete výskumníkmi označenej číslom 1 sa okrem okrídlenej postavy, ktorá zrejme predstavuje Ježiša ako anjela, črtá nápis z piatich písmen. Tie sa dajú čítať ako SVAVM. Respektíve, ak by sme čítali odzadu, šlo by o MVAVS. Problém je, že ani z jednej strany nedáva tajomný nápis zmysel. Ak vychádzame z toho, že ide o latinku. Práve nez r o z u m i - teľnosť nápisu priviedla Žiga na možnú stopu. Pohľad na plaketu v ňom ako v historikovi jazyka vzbudil pochybnosti, či ide skutočne o latinské písmená.

Po analýze dospel k neočakávanému zisteniu. „Pre archeológov, všeobecných historikov i historikov umenia bude asi prekvapením naše konštatovanie, že text na plakete je napísaný v hlaholike. Práve v tom prípade dáva zmysel - keď namiesto latinských písmen čítame hlaholské písmená,“ hovorí. Odhaľovanie šifry: Cesta k prekvapujúcemu zisteniu nebola jednoduchá ani priamočiara. Pri pohľade zvonka pripomínala odhaľovanie starobylej šifry z moderných mysterióznych trilerov. Keď Žigo priradil k hlaholským znakom zodpovedajúce hlásky, vyšiel mu nápis GVDVM. Ani to zatiaľ nedávalo zmysel. V hre však bola i možnosť, že nápis skrýva chronogram, teda letopočet - písmená hlaholskej abecedy, podobne ako napríklad hebrejskej, mali totiž aj číselnú hodnotu. Z nápisu však vychádzali čísla 4, 3, 5 a 40, ktoré nedávali žiaden relevantný zmysel, a to ani zoradené za sebou, ani sčítané, ani skombinované akýmikoľvek matematickými úkonmi.

Na zápis GVDVM sa preto odborník pozrel ako na skratku. V starších časoch bolo totiž bežné, že písmená skrývali svoj obsah v skratke. Odborne sa to nazýva abreviatúra a asi najznámejšiu čítame na kresťanskom kríži v podobe nápisu INRI, ktorý značí Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, teda Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Na bojnianskej plakete možno podľa Žiga čítať skratku vety - Gospodi, v tebě dušon vƄzdvigƄ mojon. Preložené do súčasnej slovenčiny - Pane, k Tebe dušu pozdvihol som moju. Ide o text jedného z Dávidových žalmov, napísaný v hlaholskom písme, ktoré na územie Veľkej Moravy priniesli v deviatom storočí Konštantín a Metod.

Mystifikácia?

Profesor Žigo pripúšťa, že na prvý pohľad možno túto interpretáciu považovať za akúsi cielenú jazykovednú mystifikáciu. Zároveň pripomína, že nejde o nabúranie teórií, ktoré už vedci stanovili o náleze, ani o fabuláciu bez reálneho podkladu. Upozorňuje na písomnú pamiatku z jedenásteho storočia z gréckeho ortodoxného kláštora, známu ako Sinajský žaltár. V texte napísanom v hlaholike na pergamene, ktorý objavili v roku 1850, je rovnaký žalm ako na bojnianskej plakete. Archeológovia určili, že plakety s ich lemovaním a obrazmi nepochádzajú z oblasti východného kresťanstva. Naopak, nesú stopy neslovanského charakteru a pochádzajú z obdobia medzi rokmi 780 až 820. Potvrdzujú, že tak ako samotný oltár s plaketami, aj kresťanstvo priniesli na naše územie misionári zo západu ešte pred príchodom Cyrila a Metoda.

Ak sú však plakety staršie než cyrilometodská misia, ako na nich môže byť hlaholika? Aj na tento rébus má Žigo vysvetlenie. Pri plaketách vraj môže ísť o dve časové vrstvy. Jedna je staršia, pôvodná, datovaná archeológmi pred príchod Konštantína a Metoda. Druhá novšia, vyrytá hlaholským písmom až následne, a to v poslednej tretine deviateho storočia. Svedčila by o tom aj okolnosť, že pôvodný obraz je rytý hlbšie a z oboch strán, kým potenciálny hlaholský nápis len jednostranne. Poukazovalo by to nielen na dvoch rytcov, ale symbolicky tiež na situáciu po príchode cyrilometodskej misie, ktorá vystriedala západných kňazov, s vlastným prístupom aj vlastným písmom. Ak by sa potvrdilo, že rozlúštený nápis je v hlaholike, bol by to podľa Žiga nielen najstarší dôkaz hlaholského písma na našom území, ale v slovanskom svete vôbec.

„Z jazykovedného hľadiska by išlo o jedinečný a doteraz najstarší zachovaný dôkaz hlaholského písma, ktorý pochádza z obdobia po príchode Konštantína a Metoda na naše územie, keďže známe sú len pamiatky z neskoršieho obdobia, ktoré sa zachovali ako odpisy pôvodných textov.“ Text na bojnianskej plakete by tak mal celoslovanský kultúrnohistorický význam a bol by svedectvom organizovaného šírenia kresťanstva, vzdelania a písomníctva na našom území v deviatom storočí.

Hlaholika

S príchodom Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy nastal odklon od latinskej tradície a do života nastúpila hlaholika - písmo, ktoré vytvoril Konštantín podľa malých písmen gréckej abecedy a zvyšných znakov zo samaritského písma. Dôvod bol prozaický - dovtedajšie písmená nestačili na špecifické hlásky staroslovanského jazyka. Napokon, nešlo o prvý pokus. O tom, že „barbarský“ slovanský jazyk sa už predtým snažili takpovediac napasovať na existujúce civilizované písma, svedčia slová mnícha Chrabra zo začiatku deviateho storočia. Ten doslova uvádza, že Slovieni sa „pokúšali rímskymi i gréckymi písmenami písať sloviensku reč bez poriadku, a tak bolo mnohé roky“. Hoci Konštantínova hlaholika mala byť riešením, nestalo sa tak. Misia súrodeneckej dvojice zo Solúna trvala len čosi vyše dvadsať rokov.

Hlaholika na našom území zanikla, takže podnes používame latinské litery. Po vyhnaní misie Svätoplukom zakázal sloviensku liturgiu aj pápež Štefan V. Duchovné dedičstvo Cyrila a Metoda napriek tomu úplne nezapadlo. Hlaholika bola mostom k cyrilike, starosloviensky jazyk sa ďalej používal pri mimoliturgických úkonoch aj ako jazyk právnej a svetskej administratívy či poézie. Kým na našom území, ktoré sa stalo súčasťou uhorského štátu, sa tradícia slovanského písomníctva pretrhla, v přemyslovských Čechách pokračovala. Aj v slovenčine sa však zachovali stopy po dávnej minulosti. A to napriek tomu, že jazyku našich predkov by sme dnes nerozumeli a pri starých nápisoch v hlaholike potrebujeme osobitné prepisy a preklady. Pritom jedno z jej písmen vídame denne aj v dvadsiatom prvom storočí - ako písmeno e na peniazoch v symbole eura...

Výnimočná lokalita

Archeologická lokalita Bojná sa nachádza pri rovnomennej obci v okrese Topoľčany. Ohromné valy na hrebeni Považského Inovca sú pozostatkami osídlenia z predveľkomoravského obdobia, centrum zaniklo niekedy začiatkom desiateho storočia. Hradisko unikalo pozornosti vedcov a, naopak, trpelo nájazdmi zlodejov. Aj najvýznamnejší nález, pozlátené plakety, získali archeológovia od nich. Súbor plakiet dokazuje silný vplyv západnej misie spred príchodu Konštantína a Metoda. Výskum Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied tu objavil pozostatky hradiska, zvon, množstvo hrivien, nožov, sekier, vzácne kovanie meča či putá pre otrokov, s ktorými Slovania obchodovali.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].