Ivo Gašparovič (na malej snímke) je presvedčený, že dom stavia v súlade s povoleniami.

Prezidentov syn ignoruje úrady, stavia napriek zákazu

Prezidentovho syna úrady opäť vyzvali, aby práce na dome zastavil. On to ignoruje.

Vyzerá to ako nikdy sa nekončiaci príbeh. Problém stavby rodinného domu Iva Gašparoviča sa ťahá už vyše roka. Vlani zhruba o takomto čase syn prezidenta začal stavať dom vo vychytenej lokalite hlavného mesta priamo pod vládnym hotelom Bôrik. Porušil pritom stavebné povolenie a miesto toho, aby vykopal suterén, začal ho stavať priamo na teréne. Celý dom tak položil o tri metre vyššie. Nato sa rozbehol kolotoč administratívnych doťahovačiek, výziev a odvolaní. Tie sa skončili tým, že za zvláštnych okolností celý prípad od stavebného úradu mestskej časti Staré Mesto prevzal Krajský stavebný úrad v Bratislave. Vila zatiaľ rastie ďalej a bezprostrední susedia márne protestujú.

Nedostatky

Krajský stavebný úrad spis a tiež právomoc rozhodovať v celej veci stavebnému úradu mestskej časti Staré Mesto odobral ešte v polovici mája. Za ten čas si povymieňal s prvostupňovým stavebným úradom, prokuratúrou, ministerstvami, so stavebníkom či s jeho susedmi ohromné množstvo korešpondencie, často postavenej na hlavu. O ten najzákladnejší problém, ktorý vznikol, však ani nezakopol. Naopak, až po vyše štyroch mesiacoch, počas ktorých Gašparovičovci stavali pokojne ďalej, krajský úrad konečne na stavbe vykonal posledný septembrový týždeň štátny stavebný dohľad. A ten, čuduj sa svete, zistil viaceré porušenia pôvodného a jediného platného stavebného povolenia. Okrem iného i to, že stavebník nedodržal pôvodnú výškovú úroveň založenia stavby. „Vyzývame na zastavenie stavebných prác, ktoré sú v rozpore s právoplatným stavebným povolením,“ stojí v zázname z dohľadu.

Syn pána prezidenta si z toho však zrejme ťažkú hlavu nerobí. Najbližší Gašparovičovi susedia, lekárka Margita Mrázová a architekt urbanista Štefan Mráz, ktorých zastupuje ich syn stavebný inžinier a statik Ján Mráz, nespokojne krútia hlavou. „Výzva-nevýzva, stavať sa neprestalo. Základy nepovolených oporných múrov zabetónovali ešte v ten istý deň, a to po tom, keď štátny stavebný dohľad zo staveniska odišiel!“ Aktívnych pracovníkov sme na stavbe zastihli niekoľko dní po výzve aj my.

Nepáči sa ani prokuratúre

Pochybenie v doterajšom konaní našla i Okresná prokuratúra Bratislava I. Na ňu sa po viacerých neúspechoch na stavebných úradoch obrátili Mrázovci. Za zmienku pritom stojí fakt, že ich podanie sa najskôr na prokuratúre záhadne stratilo a museli ho poslať znova, čím sa o mesiac predĺžila lehota na jeho vybavenie. Prokuratúra však napokon vydala ešte koncom júla protest, ktorým stavebné povolenie napadla. Úradu vyčítala nedostatky v samotnom povolení i to, že susedom neposielali písomnosti týkajúce sa povoľovacieho procesu. Situácia navodzuje dojem, že niekto sa snažil obísť „vyrývačných“ susedov, ktorí stavbe rozumejú a dovolili si pripomienkovať ju. Kým ešte pri rozhodovaní o umiestnení stavby, ktoré predchádza stavebnému konaniu, im posielali dokumenty do vlastných rúk, ďalšie, týkajúce sa samotného stavebného povolenia, doručili verejnou vyhláškou. Teda na úradnú tabuľu. A to preto, že vraj účastníkov konania bolo zrazu príliš veľa. Mrázovci sa tak o tom, že stavba je povolená, dozvedeli až vtedy, keď na pozemku priamo susediacom s ich záhradou vykopali robotníci jamu. Tak či onak, stavebný úrad Starého Mesta i krajský stavebný úrad protestu prokurátorky nevyhovel. Mrázovci sa odvolali.

Navrhujú vykonané

Zaujímavá je aj forma dodatočnej „legalizácie“ úprav na dome. MUDr. Ivo Gašparovič a jeho žena Aneta krajskému stavebnému úradu koncom júla zaslali takzvané „navrhované zmeny“ oproti pôvodnému projektu a stavebnému povoleniu. V dokumente vysvetľujú, že pri výkopových prácach vlani na jeseň zistili skalnú horninu a ak by išli podľa projektu, čakal by ich „nákladný skalný výlom“, teda stavba by sa predražila. A nech to znie akokoľvek zvláštne, v listine navrhujú, že stavbu zvýšili. Ďalej napríklad navrhujú, že „odstránená bola terasa..., aby vznikli dve dispozične symetrické detské izby“, „v južnej fasáde boli vzniknutým izbám prispôsobené okenné otvory“, „z exteriéru je prístupná vináreň“ či „druhý šatník vznikol na úkor chodby“.

Ide tak o zaujímavý paradox. Krajský stavebný úrad totiž prípad Gašparovičovcov zaradil do kolónky Dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením. Tu je dobré spomenúť, že konanie s takým názvom slovenský stavebný zákon nepozná. Existuje totiž dodatočné povolenie stavby, keď stavebník žiada spätne legalizovať čiernu stavbu, a potom takzvaná zmena stavby pred dokončením. V takom prípade stavebník dopredu požiada stavebný úrad o povolenie zmien, ktoré však ešte neurobil!

Všetko v súlade!

Keď sme sa Iva Gašparoviča telefonicky opýtali, prečo pokračuje v stavbe, hoci dostal výzvu na zastavenie prác, súhlasil so zverejnením tejto vety: „Budem rešpektovať každý záver krajského stavebného úradu.“ O malú chvíľu však ponúkol k celej veci rozsiahly rozhovor. Ten po týždni dohadovania termínu zrušil. Odpovedať chce vraj radšej písomne, aby sa vyhol nepresnostiam. A tak sme sa na otázku, prečo nestaval a nestavia podľa platného stavebného povolenia, dozvedeli, že: „Stavba môjho rodinného domu je v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a realizuje sa na základe právoplatného stavebného povolenia tak, že skutočné realizovanie sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.“ Úplne identickú odpoveď sme pritom dostali aj na otázku, prečo pokračuje v stavbe, hoci štátny stavebný dohľad vydal už spomínanú výzvu na zastavenie stavebných prác, ktoré sú v rozpore so stavebným povolením.

Je možné, že by stavebníkovi napadlo, že ak je už dom raz o tri metre vyššie postavený - a teda v tom, čo je v rozpore so stavebným povolením, vlastne pri stavbe nepokračuje - môže ďalej stavať? Takúto teoretickú otázku sme položili odborníkovi. „Podľa môjho názoru stavebník nemôže na stavbe pokračovať, ak sa chyba - stavba v rozpore so stavebným povolením, ktorú vykonal - čo i len nepriamo dotýka tej časti stavby, na ktorej pokračuje aj po rozhodnutí o zastavení stavebných prác,“ myslí si advokát JUDr. Milan Ficek. O vyjadrenie sme požiadali aj vedúceho odboru stavebného poriadku a štátneho stavebného dohľadu JUDr. Štefana Kollára, ktorý štátny stavebný dohľad vykonal. Otázky si vyžiadal e-mailom, ani po urgencii však po viac ako týždni neodpovedal.

Ako bude vyzerať?

Odpovede, ako bude napokon stavba domu po všetkých tých zmenách vyzerať a ako ovplyvní okolité prostredie, sme sa nedočkali. Pán Gašparovič mladší nám ponúkol len nasledovné vyjadrenie: „Stavba môjho rodinného domu vyhovuje podmienkam na ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, podmienkam na komplexnosť stavby, dodržuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu, technické normy a taktiež dodržiava požiadavky určené dotknutými orgánmi. Stavba môjho rodinného domu alebo jeho užívanie nijakým spôsobom neohrozuje verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení a taktiež nijakým spôsobom neohrozuje a neobmedzuje práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.“

Na polícii

Susedia Mrázovci však majú na celú vec úplne iný názor. Sú, naopak, presvedčení, že syn prezidenta „svojím konaním spôsobuje vážnu ujmu voči verejnému záujmu“ a poškodzuje práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb. „Svojvoľne nám začali búrať plot. Žiadali sme od nich predloženie overeného geometrického plánu z katastrálneho úradu a stavebné povolenie na ich oporné múry. Dodnes ich nepredložili. Štyri metre hlboký výkop bol otvorený, a to tu boli moji vnuci!“ krúti hlavou Ján Mráz. „Overené stavebné výkresy neexistujú. Niečo stavebník doložil, ale to nie je súčasťou stavebného povolenia. Ale stavia ďalej, lebo vraj nemôže čakať. Ponáhľajú sa. Pracuje sa tu aj počas štátnych sviatkov.“

Mrázovci tvrdia, že oporný múr bude výškovo presahovať ich záhradu až o tri metre! „Výkresy, podľa ktorých stavajú oporné múry, dodali na krajský stavebný úrad až po roku. Účel výkresu sa volá ‚upresnenie dokumentácie‘. Taký pojem neexistuje. Buď je to stupeň pre územné rozhodnutie alebo pre stavebné povolenie, alebo zmena projektu, zmena stavby pred dokončením, dodatočné povolenie stavby, ale že upresnenie dokumentácie?! Čo chcú upresňovať, keď nie je nič povolené?“ žasne stavebný inžinier. A hoci ich námietky zatiaľ úrady zväčša ignorovali, pokračujú. Na prominentného suseda podali z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavby trestné oznámenie. „A rovno tri. Za dom, terénne úpravy aj oporné múry,“ uzatvára Ján Mráz.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].