Bývalá žarnovická Preglejka: Z majetku spoločnosti sa podarilo získať sedemnásť a pol milióna eur, z toho vyše dvanásť miliónov šlo údajne na náklady.

Superkšeft: Ako sa stať milionárom z protiprávne vyplatených peňazí

Konkurz na žarnovickú Preglejku sprevádzalo napätie od samého začiatku. Dodnes sa traduje, že do boja o rozsiahly majetok drevárskej firmy sa zapojila aj ukrajinská mafia.

Je to nefér, aby niekto videl konkrétne čísla. Vždy som bol proti tomu, aby sa zverejňovala výška odmeny správcov konkurzov. Vyvoláva to mylné predstavy o majetku konkrétnych ľudí. Ide o nezdanené peniaze, čísla sú zavádzajúce, - spustil slovnú paľbu advokát Ivan Kotleba, len čo sme spomenuli jeho odmenu za konkurz žarnovickej Preglejky.

Dôvod jeho nasadenia treba vidieť práve v konkrétnych číslach. V mimoriadne škandalóznych číslach. Kotlebovi a osobitnému správcovi Čerevkovi bola vyplatená neuveriteľná suma tridsaťpäť miliónov slovenských korún, čo je viac ako jeden milión stotisíc eur.

Práca vyvážená zlatom

Konkurz na žarnovickú Preglejku sprevádzalo napätie od samého začiatku, dodnes sa traduje, že do boja o rozsiahly majetok drevárskej firmy sa zapojila aj ukrajinská mafia. Podľa medializovaných informácií šli v deväťdesiatych rokoch do Preglejky obrovské investície, banky poskytovali stratovému podniku mnohomiliónové úvery.

Najznámejšia kauza týkajúca sa konkurzu Preglejky sa odohrala v roku 2002. Točila sa okolo sudcu Mojša, neskôr oceneného Bielou vranou, ktorý v snahe zabrániť tunelovaniu podniku sám radšej vykonal protiprávne kroky. V súčasnosti stojí konkurz Preglejky už štvrtý rok na mŕtvom bode.

Spoločnosť Credit Clearing Center ako jeden z veriteľov Preglejky napadla konečnú správu odsúhlasenú banskobystrickým krajským súdom pre výšku odmeny pre správcov a Najvyšší súd SR jej dal za pravdu.

Odmena správcom vyrátaná na milión stošesťdesiatjedentisíc eur je nesprávna, lebo podľa súčasne platnej legislatívy je strop celkovej odmeny stanovený na necelých tristotridsaťštyritisíc eur. Krajský súd v Banskej Bystrici by mal výšku odmeny upraviť v súlade so zákonom.

Problém je v tom, že peniaze správcovi Ivanovi Kotlebovi a osobitnému správcovi Igorovi Čerevkovi už vyplatené boli. Oficiálne síce vo forme zálohy, ale v skutočnosti v plnej výške napadnutej sumy. Podľa informácií hovorkyne súdu Niny Spurnej dostali správcovia tri milióny korún (Sk) v roku 2000, 9 770 000 Sk v roku 2001 a 739 445,22 eura (teda 22 276 526 Sk) v roku 2011.

Až do Štrasburgu

Správca Ivan Kotleba sa zníženiu odmeny bráni, na Ústavný súd SR podal sťažnosť. Má pocit, že boli porušené jeho práva. Do funkcie správcu nastupoval v čase, keď bola platná staršia právna úprava, kde sa o žiadnej hornej hranici výšky odmeny správcu nehovorilo.

Svoju prácu vraj vykonával „v dobrej viere, že výkon mojej funkcie... bude ohodnotený podľa právnych predpisov platných ku dňu môjho ustanovenia do funkcie“.

Podľa nich patrí správcovi desať percent z celkových príjmov získaných v konkurze. Ústavný súd Kotlebovu sťažnosť zamietol ako zjavne neopodstatnenú. Pripomenul mu, že dodatočné prieskumné pojednávanie v konkurze sa konalo až po tom, čo začala platiť nová právna úprava.

A hlavne, že nárok na odmenu v konkrétnej výške správcovi nevzniká v čase ustanovenia do funkcie, ale až schválením konečnej správy o speňažovaní majetku z konkurznej podstaty a v jej rámci aj vyúčtovania samotnej konkurznej odmeny a výdavkov správcu.

Po tomto fiasku využil Kotleba ešte poslednú možnosť obrany. Obrátil sa na medzinárodný súd v Štrasburgu. Kým ten o veci nerozhodne, nie je možné konkurz na Preglejku uzavrieť.

Zaplatíme za chybu sudcu?

Aby bolo jasné - s reálnou možnosťou, že by Kotleba nesprávne vyplatené peniaze vrátil, počítať netreba. Vyplatenie zálohy na odmenu schválil sudca. Zodpovednosť teda padá na neho, nie na správcov. Lenže zosobnenie škody nepripadá do úvahy, lebo tento sudca už nežije.

Ale aj tak je to úvaha naozaj iba iluzórna, že by niektorý sudca musel uhradiť škodu spôsobenú svojím nesprávnym rozhodnutím. Veritelia Preglejky však čakajú na opravenie chyby v konečnej správe a s tým súvisiacu zmenu v prerozdelení peňazí.

Ibaže na účtoch Preglejky už nie je ani cent, a preto spoločnosť Credit Clearing Center podala žalobu proti ministerstvu spravodlivosti. Domáha sa ňou vyplatenia pol milióna eur ako náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom Krajského súdu Banská Bystrica v konkurznom konaní úpadcu Preglejka.

Zástupca veriteľa Ľubomír Navračič nič bližšie k sporu povedať nechcel, lebo „ide o citlivú záležitosť“. Ani ministerstvo spravodlivosti podľa hovorkyne Alexandry Donevovej nepovažuje za vhodné vyjadrovať sa k prebiehajúcemu súdnemu konaniu. Jasné tak je len to, že ak by ministerstvo tento spor prehralo, škodu vo výške pol milióna eur by sme veriteľovi Preglejky zaplatili my všetci ako daňoví poplatníci.

Hoci tieto peniaze si pekne užili iba dvaja muži - správcovia konkurzu Preglejky. „Nesúhlasím s vaším tvrdením, že moju odmenu môžu cez žalobu podanú na ministerstvo zaplatiť daňoví poplatníci,“ hovorí Kotleba. „Nie je tam príčinná súvislosť.“

Veritelia na chvoste

Zdá sa, že ohromenie z fascinujúcej odmeny pre správcov už nemôže nič prekonať. Lenže na poli konkurzných konaní každý zázrak strieda ešte väčší zázrak. V konkurze Preglejky existuje ďalšie číslo, ktoré hravo zatieni aj odmenu siahajúcu ďaleko za ríšu fantázie. Ale poďme pekne po poriadku.

Zo správy konkurzu predloženej správcom sa dozvedáme, že celkové príjmy v konkurznom konaní dosiahli výšku 17 580 579 eur. Teda toľko peňazí sa podarilo získať predajom majetku Preglejky, z úrokov na účtoch v banke a inými aktivitami a z nich sa mali vyplatiť veritelia. Lebo o to v konkurze ide. Lenže oddeleným veriteľom Preglejky sa vyplatilo len 3 791 428 eur!

Aj keď k tejto sume prirátame milión, ktorý z konkurzu putoval do vreciek správcov, niekde ostalo visieť viac ako dvanásť miliónov eur. Kam sa tieto peniaze podeli? Podľa vyjadrenia hovorkyne krajského súdu Niny Spurnej by malo ísť o „náklady spojené s udržiavaním a správou podstaty“.

Znamená to, že neuveriteľných dvanásť miliónov eur mohli minúť správcovia na také veci ako napríklad mzdy zamestnancom, strážna služba, kým bolo čo strážiť, na posudky, na archiváciu dokladov, na poštovné, na cestovné a telefóny pre správcov...

Ale je vôbec možné na položky tohto charakteru minúť vyše dvanásť miliónov eur?! Správca Ivan Kotleba sa k priebehu konkurzu odmietol vyjadriť s vysvetlením, že je viazaný mlčanlivosťou.

Hovorkyňa súdu Spurná k číslam uvádza, že správa predložená správcami nie je právoplatne schválená: „Terajšia sudkyňa pristúpi ku kontrole všetkých položiek, ako aj oprávnených nákladov, následkom čoho môže byť zistený úplne iný finančný rozsah príjmov konkurznej podstaty.“ Na papieri môže nastať ešte mnoho zmien, ale peniaze sú už aj tak dávno fuč.

Slovenské eldorádo

Nad podnikmi, firmami, ktoré sa dostanú do problémov a nie sú schopné splácať svoje záväzky, preberá kontrolu štát. Súd vyhlási konkurz konkrétnej firmy, čím ju vlastne odoberie jej majiteľom. Tí už na osud firmy v konkurze nemajú žiadny dosah. Úlohou v čo najväčšej možnej miere uspokojiť veriteľov, teda firmy či jednotlivcov, ktorým firma dlhuje peniaze, je poverený správca konkurznej podstaty.

Do funkcie ho ustanovuje súd. Správca by mal majetok firmy speňažiť čo najefektívnejšie a výťažok rozdeliť medzi veriteľov, pričom by mal vždy konať s odbornou starostlivosťou. Kontrolu nad správcom vykonáva konkurzný sudca. Za svoju prácu dostáva správca konkurznej podstaty odmenu.

Podľa starej právnej úpravy sa odmena správcu dostávala na úroveň desiatich percent (!) zo sumy, ktorú správca v konkurze získal. V prípade veľkých, významných podnikov znamenalo desať percent obrovské, až nehorázne sumy. Správca Ivan Kotleba hovorí, že existujú aj prípady, keď sa správcom vyplatili stámilióny slovenských korún.

Zdroje z prostredia justície dokonca tvrdia, že odmeny vo forme zálohy sa občas „podarilo“ vyplatiť aj vyššie, ako bola skutočne nárokovateľná odmena. Jednoducho, konkurz nepriniesol toľko peňazí, ako sa spočiatku predpokladalo. Lenže dať veci do poriadku už v tejto etape nebolo možné, lebo správca peniaze medzičasom minul, vrátiť ich nemal z čoho.

A tak všetci, na čele so sudcom, ktorý zálohu schválil, ostali radšej ticho... Od roku 2001 je celková odmena pre správcu limitovaná sumou desať miliónov korún, čiže 331 939,19 eura, no ani to v porovnaní so slovenskou priemernou mzdou nie je normálna suma. Obzvlášť, ak si uvedomíme, že správca obyčajne nevykonáva svoju funkciu len v jednom konkurze, ale neraz ich súbežne riadi viacero.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].