Kúpte si extra ?as! Konkrétne ten, ktorý by ste strávili domácimi prácami. Vedci odporú?ajú zaplati? si niekoho na pokosenie trávy, navarenie ?i umytie okien. Získate tak ?as navyše a budete š?astnejší.

Za peniaze si š?astie nekúpiš: Vedci potvrdili, že áno

Ktoko?vek povedal, že š?astie si nekúpiš za peniaze, jednoducho len nevedel, kde nakupova?. Citátu od americkej here?ky Bo Derekovej dali vedci za pravdu. Zistili, že ak peniaze investujete do správnej veci, urobí vás to š?astnejšími. Viete, do akej?

Veda a zdravie

Kúpte si extra ?as! Konkrétne ten, ktorý by ste strávili domácimi prácami. Vedci odporú?ajú zaplati? si niekoho na pokosenie trávy, navarenie ?i umytie okien. Získate tak ?as navyše a budete š?astnejší.

Extra ?as, extra š?astný

„Hoci kúpenie si ?asu môže slúži? ako nárazník proti ?asovému stresu každodenného života, len málo kto to využíva, aj ke? si to môže dovoli?,“ cituje profesorku Elizabeth Dunnovú, ktorá sa podie?ala na výskume, portál Independent. Dunnová dop??a, že kúpenie si ?asu vyvoláva obdobný pocit š?astia ako keby sme mali viac pe?azí.

„Množstvo výskumov preukázalo, že ?udia majú prospech z toho, ke? si zaplatia za príjemné zážitky. Náš výskum ale nazna?uje, že by ?udia mali zváži? možnos? vymani? sa z nepríjemných povinností,“ dodala Dunnová, profesorka britskej Columbia University v Kanade. A také žehlenie ?i pranie teda nepríjemnou povinnos?ou je. Pod?a Dunnovej vyvoláva kúpenie si ?asu rovnaký efekt u ?udí v rámci celého príjmového spektra.

Zaplatenie si upratovacích služieb už nie je výsadou solídnych, hoci paradoxne, tí, ?o si to môžu dovoli? bez mihnutia oka, tak nerobí. Z 818 holandských milionárov, ktorých zahrnuli do prieskumu, takmer polovica uviedla, že nikdy nedali peniaze na služby, ktoré by im ušetrili ?as.

Nová forma chudoby

Výskumníci sa 6 200 ?udí z USA, Kanady, Dánska a Holandska pýtali, ako sa cítia a ko?ko mí?ajú na služby, ktoré im ušetria ?as. Ukázalo sa, že ?asovo úsporné nákupy a ?asový stres spolu súvisia. Z výskumu vyplynulo, že ?asový stres nemal taký významný negatívny vplyv na spokojnos? tých respondentov, ktorí investovali peniaze práve do takých služieb, ktoré im ušetrili ?as.

V rámci štúdie vedci dali 60-tim respondentom z Vancouveru asi 34 eur. Mali však podmienku, prvý víkend mali peniaze investova? do nákupu nie?oho materiálneho a druhý víkend do nie?oho, ?o im ušetrí ich ?as. Asi už tušíte, že š?astnejší boli respondenti v druhom prípade.

V posledných desa?ro?iach sa v mnohých krajinách zvýšili príjmy, ktoré potenciálne zhoršujú novú formu chudoby: ?udia s vyššími príjmami vykazujú vä?ší nedostatok ?asu, uvádza Proceedings of the National Academy of Sciences. No a pocit ?asového stresu je zasa spojený s nižším blahobytom, s pocitmi neš?astia, úzkosti, aj s nespavos?ou. ?asový stres je zárove? živnou pôdou pre obezitu. Hlavným dôvodom pre?o ?udia nejedia zdravo a necvi?ia, je nedostatok ?asu.

Veda a zdravie
  • kor
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu plus7dni@7plus.sk.