TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Prezidentka v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázala na ústavné právo vlastniť majetok a na garanciu, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

"Zákon o ochrane ovzdušia podľa článku VI šiesteho bodu sa obmedzuje iba na samotné zriadenie vecných bremien a úpravu vykonania záznamu do katastra nehnuteľností. Podľa prezidentky však absentuje akékoľvek ustanovenie o primeranej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva, a preto nemožno hovoriť o splnení materiálnej podmienky primeranej náhrady, ktorú ústava vyžaduje a nemožno hovoriť ani o ústavne súladnom obmedzení vlastníckeho práva," uviedol hovorca prezidentky.

Tento bod legislatívnej zmeny preto hlava štátu navrhuje pri opätovnom prerokovaní vypustiť. Nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR má za cieľ znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia.

Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Obce by mohli zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu. Legislatíva je podľa envirorezortu vôbec prvou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Zaviesť má možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Priniesť má aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Prezidentka vrátila do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti Eustream sadzbou 6000 eur za kilometer. V pondelok o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Aplikácia tohto zákona môže podľa prezidentky ohroziť nielen finančnú a majetkovú stabilitu firmy, ale aj služby a činnosti, ktoré zabezpečuje. Ostatné články schváleného zákona, medzi ktoré patrí aj zrušenie koncesionárskych poplatkov, prezidentka nerozporuje.  

FOTO k téme v GALÉRII.

Spoločnosť Eustream má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Vplyv schváleného zákona tak môže ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny. "Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dosahov," uviedla prezidentka.