Tip na článok
Námestie SNP: Vo dvoch subjektoch v centre Bratislavy,
v ktorých sídli Poľský inštitút a časť Najvyššieho súdu SR, platili niekoľko dní mimoriadne opatrenia o používaní pitnej vody.

Hazard so zdravím? Vo vode v centre Bratislavy testy odhalili prítomnosť nebezpečnej baktérie

Vyše týždňa platili v niekoľkých objektoch na Námestí SNP v centre hlavného mesta mimoriadne opatrenia.

Dôvodom bola skutočnosť, že vo vode, ktorá tam tečie z kohútikov, testy odhalili prítomnosť nebezpečnej baktérie. Tej, ktorá je postrachom najmä nemocničných zariadení. Ak totiž napadne organizmus zdravotne oslabeného človeka, môže spôsobiť aj jeho smrť. Ide o baktériu s názvom Pseudomonas aeruginosa. Podľa zistení z konca septembra tohto roka sa nachádzala vo vode tečúcej v objekte, v ktorom sídli Poľský inštitút, ale tiež časť Najvyššieho súdu SR (NS SR). Desiatky zamestnancov týchto organizácií museli niekoľko dní dodržiavať prísne opatrenia. Napriek tomu, že v tej istej oblasti sa nachádza aj jedna z univerzitných nemocníc, nemali kompetentní, čím myslíme hlavného dodávateľa vody i patričný úrad verejného zdravotníctva, o vzniknutej situácii žiadne informácie.

Testy a opatrenia

O tom, že vo vode sa zrejme nachádza nebezpečná baktéria, ako prvý vedel Poľský inštitút, ktorý dal testy urobiť. „Test vody zo dňa 24. septembra 2018 potvrdil prítomnosť baktérie Pseudomonas aeruginosa vo vode, ktorú odoberá Poľský inštitút v Bratislave. O výsledku testu sme informovali a upozornili naň dňa 3. októbra 2018 ďalšieho užívateľa budovy a zároveň odberateľa vody - Najvyšší súd Slovenskej republiky,“ priblížil riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski a dodal, že test sa robil v rámci pravidelnej kontroly vody. „Poľské pracoviská v zahraničí pravidelne vykonávajú takéto testy,“ dodal. Ubezpečil zároveň, že Poľský inštitút v Bratislave po doručení výsledkov prijal potrebné opatrenia. „Náležite sme označili vodu z vodovodných kohútikov ako nepitnú a zamestnanci aj hostia Poľského inštitútu používali na konzumovanie len fľaškovú vodu,“ vysvetlil Jacek Gajewski.

Jeho slová nám potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. „Podľa informácie a kópie protokolu o skúške, ktoré Kancelárii Najvyššieho súdu SR poskytol dňa 3. októbra 2018 Poľský inštitút, sa zistilo, že pitná voda dodávaná do budovy z centrálneho zdroja obsahuje baktériu Pseudomonas aeruginosa, ktorej prítomnosť v pitnej vode sa považuje za neprípustnú. Na základe tejto informácie Kancelária NS SR okamžite vydala pre zamestnancov a osoby zdržiavajúce sa v budove na Námestí SNP 28 odporúčanie z preventívnych dôvodov nepoužívať vodu, a to ani prevarenú, na konzumné účely až do vydania rozhodnutia o neškodnosti vody.“ Važanová zdôraznila, že vedenie Najvyššieho súdu SR v objekte na Námestí SNP v Bratislave, ktorú má v správe, okamžite zabezpečilo odber vzorky vody na analýzu v laboratóriu. Rovnako urobil Poľský inštitút.

Pohár vody: Taký si v uplynulých dňoch zamestnanci dvoch inštitúcií z vodovodného kohútika dopriať nemohli.
Pohár vody: Taký si v uplynulých dňoch zamestnanci dvoch inštitúcií z vodovodného kohútika dopriať nemohli.
TASR

Vodári nič netušili

Nuž a zatiaľ čo spomenuté inštitúcie prijali prísne opatrenia minimálne dovtedy, kým nedostanú výsledky opakovaných testov, ostatní odberatelia vody i kompetentní, ktorí majú podobné záležitosti na starosti, o vzniknutej situácii nič netušili. „Čo sa týka uvedenej kontroly vody, ktorú dal urobiť Poľský inštitút v Bratislave v septembri 2018, nedisponujeme žiadnou informáciou o spôsobe odberu vzorky ani o metodike a mieste jej testovania. Zo strany Poľského inštitútu sme nedostali ani žiaden podnet, ani údaje o výsledkoch kontroly,“ povedal Ján Pálffy, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), ktorá je jediným oficiálnym dodávateľom vody v regióne.

Zdôraznil, že keby sa na nich obrátil konkrétny subjekt s relevantným podaním, vodárenská spoločnosť by vykonala na odbernom mieste v spotrebisku aj z miest na verejnom vodovode v danej oblasti kontrolné odbery. Potom by ich dala, samozrejme, laboratórne testovať, pričom vzorky vody by analyzovala vo vlastných laboratóriách, ktoré sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. „Výsledky analýz zo všetkých odberných miest v spotrebiskách sa zasielajú príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,“ dodal Pálffy.

Podľa jeho slov Bratislavská vodárenská spoločnosť vykonáva v rámci monitorovania pravidelnú kontrolu kvality dodávanej pitnej vody počas celého procesu - od vodárenských zdrojov cez jej akumuláciu, čiže vodojemy, distribúciu až po vybrané odberné miesta v spotrebiskách, teda na vodovodnej batérii u spotrebiteľa. Týka sa to predovšetkým nemocníc, škôl, úradov a reštaurácií. „Vodárenské spoločnosti však kvalitu dodávanej vody môžu, aj v zmysle legislatívy, garantovať iba v rámci siete verejného vodovodu, o ktorej údržbu sa aj musia starať. Údržba konkrétnej vodovodnej prípojky a vnútorných vodovodných rozvodov v objekte je povinnosťou vlastníka, respektíve správcu objektu,“ vysvetlil Ján Pálffy.

Jacek Gajewski: Riaditeľ Poľského inštitútu potvrdil, že v prvej vzorke vody test odhalil prítomnosť baktérie Pseudomonas aeruginosa.
Jacek Gajewski: Riaditeľ Poľského inštitútu potvrdil, že v prvej vzorke vody test odhalil prítomnosť baktérie Pseudomonas aeruginosa.
TASR

Nepovinný ukazovateľ

Z dostupných údajov pritom vyplýva, že správcom časti objektu na bratislavskom Námestí SNP, kde sídli Poľský inštitút, je ministerstvo zahraničných vecí. Druhú časť budovy má pod patronátom Najvyšší súd SR. Ani jedna z týchto inštitúcií o podozreniach na prítomnosť baktérie Pseudomonas aeruginosa vo vode neinformovala nielen vodárenskú spoločnosť, ale ani príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ako však v tejto súvislosti podotkla jeho hovorkyňa Katarína Nosálová, podľa príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite a kontrole pitnej vody, baktéria Pseudomonas aeruginosa nepatrí k povinne sledovaným ukazovateľom. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na pitnú balenú vodu s príslušným limitom prípustnej hodnoty rovnajúcim sa nule. „Cielené vyšetrenie tejto baktérie v pitnej vode určenej na hromadné zásobovanie sa vykonáva iba v odôvodnených prípadoch, napríklad pri vyšetrovaní príčin infekcie spôsobenej pseudomonádou u konkrétneho pacienta, a to zvyčajne na zá­klade hlásenia - podnetu, spravidla od ošetrujúceho lekára,“ vysvetlila Katarín Nosálová.

Na otázku, či je bežné, aby testy potvrdili prítomnosť takej nebezpečnej baktérie, ako je Pseudomonas aeruginosa, uviedla, že vylúčiť to nemožno, najmä ak si správcovia bytových alebo nebytových budov neplnia zákonnú povinnosť. „Ide napríklad o zabezpečenie domového rozvodného systému tak, aby jeho stav nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody. Správcovia by mali pravidelne čistiť, preplachovať a dezinfikovať rozvodné siete verejných vodovodov v objektoch,“vysvetlila Nosálová.

Hoci údaj o výskyte baktérie Pseudomonas aeruginosa vo vode je nepovinný, bežnú verejnosť v tejto súvislosti iste zaujíma, či nemá právo byť informovaná o možnom nebezpečenstve už v momente, keď pozitívne vyjdú prvé testy. Hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava má však pre vystrašených zvedavcov jasnú odpoveď. „Pretože tento mikrób sa povinne nesleduje a riziká nákazy pre zdravé osoby sú prakticky nízke až nulové, nie je povinnosť označenia takejto vody právne stanovená. Upozornenie obyvateľov objektu je namieste až pri opakovanom potvrdení výskytu tejto baktérie vo vode z vnútorných vodovodných rozvodov objektu. To je povinnosťou správcu objektu,“ uzatvorila Katarína Nosálová.

Čo je Pseudomonas aeruginosa.
Čo je Pseudomonas aeruginosa.
Plus 7 dní

Opakované testy

Nateraz správcovia objektov na Námestí SNP 27 a 28 v Bratislave, našťastie, nemusia žiadnu výstrahu vydávať. Opakované testy vody, ktorých výsledky prišli pred pár dňami, totiž prítomnosť nebezpečnej baktérie nepotvrdili. „Boli sme informovaní o výsledkoch meraní sledovaných ukazovateľov analyzovanej vzorky s tým, že je v súlade s povolenými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR číslo 247/2017, a teda že vzorka neobsahuje baktériu Pseudomonas aeruginosa. O tejto skutočnosti boli informovaní zamestnanci kancelárie a opatrenie o preventívnom dočasnom nepoužívaní vody sa zrušilo,“ informovala nás po doručení výsledkov hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. V podobnom duchu sa vyjadril Jacek Gajewski, riaditeľ Poľského inštitútu. Ešteže tak. V opačnom prípade by zrejme nastala menšia panika. Ale iste oprávnene.

Prečítajte si tiež:

VIDEO Plus 7 Dní