IČO ako univerzálny identifikátor
IČO je skratka odvodená od slovného spojenia identifikačné číslo organizácie. Ide o jedinečný identifikátor, ktorý využívajú fyzické osoby - podnikatelia, ako aj právnické osoby. Číslo má aj evidenčný význam a jeho formát je určený Štatistickým úradom SR.

Pokiaľ ide o fyzické osoby, najčastejšie ho používajú živnostníci, ale aj osoby podnikajúce na samostatnú zárobkovú činnosť iného charakteru, napríklad umelci a fyzické osoby podnikajúce na základe autorského zákona. Pokiaľ však nevyvíjajú zárobkovú činnosť, IČO nemajú pridelené povinne. Môžu však o to požiadať dobrovoľne.

Z právnických osôb majú IČO pridelené nielen podnikateľské subjekty a obchodné spoločnosti, napríklad ako je s.r.o. alebo a.s. spoločnosť, ale aj nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie. IČO môžu mať pridelené aj zahraničné osoby podnikajúce na základe živnostenského alebo iného oprávnenia na podnikanie.

IČO aj DIČ sú jedinečné a nezameniteľné identifikátory. V momente, ako príde k zániku subjektu, ktorému bolo číslo pridelené, nie je možné ich použitie iným subjektom.

Aký tvar má IČO a kto ho prideľuje
IČO je 8-miestne číslo, ktoré je pridelené Štatistickým úradom SR. Prvých 7 číslic má funkciu univerzálneho, originálneho a nezameniteľného poradového čísla. Posledné ôsme číslo plní funkciu kontrolného kľúča. Staršie právnické a fyzické osoby môžu mať pridelený ešte pôvodný formát IČO, ktorý nemal 8 číslic, ale iba 6.

Fyzické osoby - podnikatelia dostávajú informáciu o pridelenom IČO z miestneho príslušného okresného úradu, nie priamo od Štatistického úradu. V prípade právnických osôb, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, prideľuje IČO registrový súd.

Kedy a kde sa IČO používa
IČO je potrebné uvádzať na identifikáciu jeho držiteľa. Najčastejšie sa používa pri obchodnom styku alebo výkonu podnikateľskej činnosti, či už na papierových dokumentoch alebo v elektronickej forme.

IČO by ste mali uvádzať v týchto prípadoch:

• na faktúrach spolu s obchodným menom a adresou podnikania
• na zmluvách, objednávkach alebo všeobecne v obchodnom styku
• na daňových dokladoch a dokladoch z elektronickej pokladne
• na webstránkach a na oznámeniach s kontaktnými informáciami
• pri písomnom styku s orgánmi štátnej alebo verejnej správy
• pri registrácii do verejných databáz aj do profesných organizácií

Vedeli ste, že …

… IČO zostáva totožné aj v prípade zmeny obchodného mena, adresy podnikania alebo zmeny spoločníkov? Počas celej existencie podnikateľského subjektu je IČO vždy to isté!

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

 

Kde IČO vyhľadať a ako ho overiť
IČO je verejne dostupný údaj, ktorý možno získať buď priamo, čiže od daného subjektu, alebo aj nepriamo. To sa dá cez verejne dostupné registre.

Tu sú tri najlepšie zdroje na overenie IČO:

Obchodný register
Asi najznámejším verejným registrom je Obchodný register Slovenskej republiky. V ňom viete vyhľadávať podľa obchodného mena, IČO, sídla, spisovej značky aj podľa fyzických osôb. Vďaka nemu získate prehľad o podnikaní daného subjektu.

Živnostenský register
Špecifickým registrom verejného charakteru je Živnostenský register Slovenskej republiky. Ten obsahuje informácie o fyzických osobách, ktoré podnikajú ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vyhľadávať tu môžete podľa IČO aj podľa ich mena.

Register mimovládnych neziskových organizácii
Na overenie identifikácie nepodnikateľských subjektov slúži tento verejne dostupný register. Prevádzkuje ho Ministerstvo vnútra SR a obsahuje informácie o mimovládnych neziskových organizáciách. Okrem IČO si overíte aj kontakt či štatutárne orgány.

DIČ ako identifikátor pre daniarov
Druhým dôležitým identifikátorom je DIČ. Táto skratka znamená daňové identifikačné číslo a prideľuje ho správca dane, čiže miestne príslušný daňový úrad. Pridelenie vzniká na základe úradnej moci zo zákonnej povinnosti alebo na základe žiadosti.

DIČ môžu mať pridelené tak právnické, ako aj fyzické osoby, spravidla podnikateľské subjekty. Povinnosť požiadať o pridelenie tohto čísla ale môže vzniknúť aj fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľom, no majú príjem, ktorý podlieha zdaneniu. Príkladom sú ľudia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť a majú z nej zdaniteľný príjem.

O DIČ musia požiadať aj fyzické osoby, ktoré majú príjem z autorskej činnosti. Pridelené ho majú aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové organizácie.

Formát DIČ a zaujímavosť o prvom čísle
Daňové identifikačné číslo má 10 číslic. Tak, ako IČO, aj DIČ je nezameniteľný, originálny a jedinečný identifikátor. Raz pridelené DIČ zostáva subjektu a už sa nemení. Po zániku pôsobenia subjektu nemôže byť pridelené už nikomu inému.

Podľa prvej číslice uvedenej v tomto čísle možno rozoznať, či sa jedná o fyzickú alebo o právnickú osobu. Ak začína jednotkou, je to prvý prípad, ak dvojkou, tak druhý.

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

 

Kedy ho uvádzať a rozdiel medzi DIČ a IČ DPH
Povinnosť uvádzať identifikátor je podobná, ako v prípade IČO. Subjekt musí DIČ uvádzať pri úradnom styku s Finančnou správou, ale aj na všetkých dokladoch, ktoré vydá. Obzvlášť to platí v prípade faktúr a dokladov z elektronickej pokladne.

Okrem DIČ existuje aj identifikátor IČ DPH:

• IČ DPH je registračné číslo, ktoré je vydávané pre subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty
• toto číslo vydáva miestne príslušný daňový úrad a je totožné s DIČ
• jediným rozdielom je, že pred číslicami je označenie krajiny, v našom prípade SK

Kontrola a overenie DIČ na internete
Zistenie DIČ je najjednoduchšie priamo od subjektu, ktorý ho má pridelené. Druhou otázkou je overenie a kontrola tohto čísla, najmä jeho správnosť a platnosť.

Na to poslúžia môžu poslúžiť tieto dva zdroje:

Finančná správa
Finančná správa síce nemá špeciálny nástroj na overenie DIČ, ale k dispozícii máte verejné elektronické služby. Na portály Finančnej správy si tak viete nájsť zoznam subjektov registrovaných pre daň, kde nájdete aj ich DIČ a tiež IČ DPH.

Účtovné závierky
Ministerstvo financií prevádzkuje Register účtovných závierok. Ide o verejne dostupnú databázu účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť podávať účtovné závierky. Po vyhľadaní subjektu sa v jeho detaile zobrazia identifikátory a to vrátane DIČ.

Využite IČO a DIČ na preverenie budúcich partnerov
IČO a DIČ majú význam nielen z pohľadu identifikácie, ale sú aj dobrým prostriedkom na preverenie a overenie podnikateľa. Na tento účel môže slúžiť aj sociálna sieť firiem na Slovensku, známy portál Foaf.sk, kde nájdete komplexnú databáza firiem.

Kým štátnym úradom a inštitúciám slúžia oba identifikátory na potvrdenie totožnosti subjektu, s ktorým komunikujú, podnikatelia aj verejnosť ich môžu použiť na preverenie dôveryhodnosti. Vyhľadaním IČO alebo DIČ môžu zistiť rozsah podnikania, podnikateľskú históriu subjektu alebo aj problémy týkajúce sa daní či odvodov.