Zásahy do účtovníctva v rozpore so zákonom, vymazávanie dokladov, tisíce eur zo štátneho rozpočtu presúvané na súkromné účty. To je len zlomok z nedostatkov, ktoré zistila štátna kontrola o hospodárení Súkromnej strednej odbornej školy v Dunajskej Strede.

Jej zriaďovateľkou je RNDr. Jolana Ozoráková, o ktorej sme koncom roku 2013 napísali, že prelievaním štátnych prostriedkov na súkromné účty ročne zarobila viac ako americký prezident.

Na základe zistení týždenníka PLUS 7 DNÍ v škole urobila raziu Národná kriminálna agentúra a na podnet polície ministerstvo školstva poslalo do Dunajskej Stredy svojich kontrolórov. Tí odhalili, že škola šafárila s pridelenými státisícami eur zo štátneho rozpočtu skutočne neprijateľným spôsobom.

Výsledky kontroly dostala polícia a ministerstvo školstva začalo správne konanie vo veci vyradenia školy zo siete škôl v SR. To by znamenalo, že škola viac nedostane štátne príspevky a nebude môcť ďalej fungovať.

Bývalá riaditeľka a súčasná zriaďovateľka školy Jolana Ozoráková čelí aj obžalobe pre subvenčný podvod súvisiaci so vzdelávacími aktivitami. Na konaní pred súdom o návrhu dohody o vine a treste sa však údajne zo zdravotných dôvodov v decembri 2015 nezúčastnila.

Paradoxné je, že ministerstvo školstva vykonalo v tejto problémovo hospodáriacej škole iba dve veľké kontroly. A hoci našlo vážne pochybenia, vôbec neskontrolovalo zvyšných sedem rokov, počas ktorých nalialo do školy Jolany Ozorákovej milióny eur.

Čítajte viac:

Zriaďovateľka školy si preliala na účty viac peňazí, ako ročne zarobí americký prezident!

Státisíce od štátu

Dunajskostredská súkromná stredná odborná škola je v hľadáčiku kontrolórov z ministerstva už dlhšie. Kontrola hospodárenia za rok 2013, ktorú ministerstvo vykonalo na základe podnetu od polície, iba potvrdila zistenia z predchádzajúcich rokov, a to, že s dotáciami od štátu, ktoré sú primárne určené na financovanie vyučovacieho a vzdelávacieho procesu, hospodárila škola v príkrom rozpore s pravidlami.

Napokon finančná kontrola ministerstva školstva vyrubila škole už v septembri 2009 povinnosť vrátiť sumu 152 551,66 eura, príslušné penále zhruba 150 000 eur a tiež povinnosť zaplatiť pokutu v sume 33 193,91 eura, čo potvrdil aj rozsudok Najvyššieho súdu zo septembra 2014.

Model, akým sa štátne peniaze prelievali na súkromné účty, sa dá opísať veľmi jednoducho. Zriaďovateľkou školy, ktorá patrí počtom žiakov medzi najväčšie stredné školy na Slovensku, bola a dodnes je fyzická osoba Jolana Ozoráková.

Tá istá žena vlastnila v minulosti aj školské budovy, ktoré škole prenajímala. V nájomnej zmluve, ktorú podpísala Ozoráková sama so sebou, rovnaká osoba figurovala ako prenajímateľ aj ako nájomca.

Značnú časť z peňazí, ktoré posielalo ministerstvo školstva na financovanie vzdelávacieho procesu, preposlala zriaďovateľka a istý čas aj štatutárka školy Jolana Ozoráková na účet fyzickej osoby Jolany Ozorákovej. Teda sebe samej. Celkové mesačné nájomné bolo podľa zmluvy vypočítané na viac ako 41-tisíc eur.

„Podľa zistení z vykonanej kontroly mala škola ako kontrolovaný subjekt v roku 2013 s vlastnou zriaďovateľkou uzatvorenú nájomnú zmluvu na budovu v Dunajskej Strede v majetku zriaďovateľky s cenou nájomného 41 504,39 eura mesačne vrátane energií. Škola v roku 2013 uhradila z verejných prostriedkov za uvedený nájom zriaďovateľke sumu 456 215 eur,“ informovala Martina Slušná z komunikačného odboru rezortu školstva.

Aktuálne už Ozoráková neplatí nájom za školské budovy sama sebe, ale spoločnosti Fortitudo. Tá budovy získala na základe darovacej zmluvy a jej spoločníčkou je Ozorákovej dcéra Lilla.

Čítajte viac:

Do školy Jolany Ozorákovej vtrhla policajná razia. Prevetrala účtovníctvo

Fiktívne straty

Redakcia týždenníka PLUS 7 DNÍ disponuje informáciami zo záverečnej správy kontrolórov, ktorí na základe policajného podnetu preverovali účtovníctvo školy za rok 2013. Sú viac ako šokujúce a svedčia o vyťahovaní peňazí zo školskej kasy spôsobom, aký nemá oporu v predpisoch.

V decembri 2012 bol stav v pokladnici 482 682 eur. Ku koncu decembra 2013 už bolo v pokladnici iba 22 426 eur. Škola predkladala kontrolórom pod tým istým poradovým číslom pokladničného dokladu tri rôzne verzie dokumentu.

Vo všetkých išlo o to, že zriaďovateľke škola poskytla preddavok. Najprv to bola suma 516 940 eur, v inej verzii dokladu zasa tú istú sumu evidovali ako pohľadávku a v tretej verzii sa suma znížila o 12 095 eur.

Keď sa kontrolóri opýtali, akým spôsobom plánuje škola vymôcť zistený schodok v pokladnici, odpoveď nedostali. Podľa záverov správy schodok v pokladnici v sume vyše pol milióna eur preukazuje na výbery z pokladnice bez vyhotovenia riadnych účtovných dokladov.

Synátor

Podobným spôsobom si vyplácal a vracal do pokladnice peniaze aj syn Jolany Ozorákovej a zamestnanec školy Radko Molnár. Škola vylievala štátne príspevky z kasy aj formou platenia nájmu za osobné automobily a autobusy. „Svojej“ škole ich prenajímala za vyše 33-tisíc eur ročne Jolana Ozoráková.

„Napriek vysokému nájmu kontrolovaný subjekt čerpal prostriedky zo štátneho rozpočtu aj na opravy a údržbu automobilov, ktoré mali byť jednoznačne nákladom zriaďovateľky,“ zistili kontrolóri.

Takýmto spôsobom si Jolana Ozoráková preplatila opravy a nákup pneumatík v hodnote vyše tisíc eur. Problémom bola tiež tvorba zisku a presuny štátnych prostriedkov do vytvorených peňažných fondov.

Pritom podľa zákona na vytvorenie fondov nemala škola oprávnenie. Škola v rozpore s akýmikoľvek predpismi takto preúčtovala sumu takmer 414-tisíc eur. Kontrola zistila, že účtovné doklady niekto ručne opravoval a prepisoval a na viacerých papieroch figurovalo meno zriaďovateľky Jolany Ozorákovej, i keď podľa správnosti na nich mala byť uvedená riaditeľka školy Andrea Olejníková. Hlásili straty.

Čítajte viac:

Škola škandalóznej Ozorákovej dostala od štátu ďalšie milióny

Napriek zisku!

„V minulých rokoch kontrolovaný subjekt dosahoval reálny zisk, ale zámerným nesprávnym účtovaním vykazoval straty… namiesto vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z nich tvoril zisk, a to napriek skutočnosti, že v účtovných uzávierkach vykazoval straty.

Kontrolovaný subjekt nie je podnikateľským subjektom vytvárajúcim zisk, ale hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu, z ktorých nevyčerpaný zostatok je povinný do štátneho rozpočtu vrátiť… namiesto toho nevyčerpané prostriedky fiktívne preúčtoval na účty základného imania a fondy,“ konštatujú kontrolóri.

Inými slovami, zistili, že škola, ktorej zákon neumožňuje podnikať, podnikala a tvorila zisk. Podľa záverov správy škola zadržala a iným spôsobom použila prostriedky štátu v sume 408 149 eur. Škola poskytovala zo štátnych peňazí aj skryté pôžičky zriaďovateľke Jolane Ozorákovej, celkovo 11 447 eur.

Väčšina dokladov neobsahovala prílohy, účtovné operácie zaúčtované na základe interných dokladov nemali schválenie ani podpis, prepisovali sa dátumy, menili sa výšky súm a typy účtovných operácií, predkladali sa vymazané prázdne doklady.

„Žiadny interný doklad vyhotovený za kontrolované obdobie neobsahoval povinné náležitosti. Tento postup preukazuje zásahy kontrolovaného subjektu do účtovníctva aj po odovzdaní správy o hospodárení, preukazuje nedôveryhodnosť účtovníctva za rok 2013,“ konštatuje kontrola.

Psy štekajú, karavána ide ďalej?

Napriek týmto alarmujúcim zisteniam sa úrady s riešením stavu extrémne neponáhľajú. „Ministerstvo začalo dňa 29. júla 2015 správne konanie vo veci vyradenia Súkromnej strednej odbornej školy, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania v Slovenskej republike.

V súčasnosti je vydaná výzva správneho orgánu na vyjadrenie k zisteným podkladom pred vydaním rozhodnutia o vyradení školy zo siete. Zistené skutočnosti o porušení finančnej disciplíny predložil odbor kontroly ministerstva Správe finančnej kontroly Bratislava na ďalšie konanie.

Správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly v SSOŠ Dunajská Streda s prílohami zaslal odbor kontroly orgánom Policajného zboru v SR,“ tlmočila pracovníčka komunikačného odboru Martina Slušná stanovisko ministerstva školstva.

Napriek tomu však rezort aj v aktuálnom školskom roku podporil školské zariadenia zriaďovateľky Jolany Ozorákovej normatívnym príspevkom v sume 1,8 milióna eur. Bez akejkoľvek prebiehajúcej kontroly hospodárenia v minulom roku.

Jolana Ozoráková za ten čas v pohode a tichosti poprevádzala svoj majetok cez darovacie zmluvy. Školské budovy v Dunajskej Strede, Rimavskej Sobote a vo Veľkých Kapušanoch, ktoré dostávajú nájomné vyplácané zo štátnych peňazí, previedla na firmu Fortitudo svojej dcéry Lilly.

Luxusné byty v bratislavských Troch vežiach a v Riverparku aj dom v Dunajskej Strede darovala Lille priamo. A konanie o vyradení zo siete škôl? Ako každé rozhodnutie správneho orgánu, aj toto je preskúmateľné súdom. Čiže môže trvať ešte dlhé roky, kým štát urobí poriadky so školou, ktorá takto katastrofálne hospodári s jeho prostriedkami.

A za ten čas je viac ako pravdepodobné, že minister školstva bude učiteľom ukazovať pomyselný dlhý nos, krčiť plecami a tvrdiť, že na zvýšenie ich výplat jednoducho nemá peniaze. Nuž, nemá. Ani ich mať nebude, ak špekulanti v systéme budú beztrestne a bez kontroly prelievať štátne peniaze na súkromné účty.

Prípad šafárenia s peniazmi z Dunajskej Stredy, kde ministerstvo školstva aktuálne nevykonáva žiadnu kontrolu, je možno iba špičkou ľadovca.

Subvenčný podvod

Podnikateľka v školstve a zriaďovateľka súkromnej strednej školy Jolana Ozoráková je obžalovaná zo subvenčného podvodu.

Aj v tomto prípade podali podnet na políciu kontrolóri z ministerstva školstva.

Podvod sa týkal vzdelávania rómskych žiakov z Kežmarku, ktorí mali študovať na detašovanom pracovisku Ozorákovej školy v Kežmarku. Potenciálni učni však nemali dokončené ani základné vzdelanie.

Jolana Ozoráková sa preto dohodla s riaditeľkou jednej z dunajskostredských základných škôl, že si základné vzdelanie dokončia tam. Základná škola pripravila testy, tie mali deti z Kežmarku vyplniť a na ich základe potom dostať doklad o absolvovaní základnej školskej dochádzky.

Takýmto spôsobom už mohli nastúpiť do učňovskej školy a Jolana Ozoráková na nich mohla čerpať štátne príspevky. A tu sa dostávame k podstate subvenčného podvodu.

Polícia najprv obvinila iba riaditeľku základnej školy. Lenže tá financie od štátu nečerpala. Ľady sa pohli až po policajnej razii v dunajskostredskej súkromnej strednej škole a jej detašovaných pracoviskách v roku 2013.

Zriaďovateľku Jolanu Ozorákovú obvinili a obžalovali, na Okresnom súde v Dunajskej Strede už má sudca na stole dohodu o vine a treste. O prípade by sa malo rozhodnúť vo februári.