Tip na článok
Lucia Žitňanská nebude riešiť sudcu, ktorý sa vyjadril ku kauze Bonaparte, v ktorej má byť zapletený aj Robert Kaliňák.

Kauza sudcu Šamka, ktorý spochybnil obvinenie prokurátora z „Kaliňákovej“ kauzy. Potrestá ho Žitňanská?

Sudca Peter Šamko spochybnil stíhanie prokurátora Vasiľa Špirka z kauzy Bonaparte na portáli pravnelisty.sk. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár z toho zrovna nadšený nebol. Šuškalo sa aj o tom, že by mohol byť sudca potrestaný. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská však tvrdí, že diskusie sudcov o právnych otázkach spoločnosti prospievajú.

Generálnej prokuratúre, ktorú vedie Čižnár prekáža, že sa sudca bratislavského krajského súdu Šamko vyjadruje k uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorým vraj nemôže podľa zákona disponovať, pretože nie je subjektom trestného konania.

Šamkovi však dal uznesenie sám prokurátor Špirko a so zverejnením súhlasil. Podľa denníka Sme bolo ďalšou výhradou, že sudca sa vyjadroval bez znalosti spisu, čo však Šamko vysvetlil už v samotnom článku. „Len pre úpl­nosť by som chcel uviesť, že na zá­ver o tom, že sku­tok tak, ako bol for­mu­lo­va­ný v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ne­vy­ka­zu­je zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty stí­ha­né­ho tres­tné­ho či­nu nie je pot­reb­ná zna­losť spi­su, na­koľ­ko z od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia je zrej­mé, že bo­lo vy­da­né len na pod­kla­de tres­tné­ho ozná­me­nia ob­vi­ne­né­ho a je­ho ob­haj­cu,“ napísal v stanovisku k stíhaniu.

Skutok, za ktorý Špirka stíhajú, podľa sudcu nie je trestným činom. Tiež upozorňuje na to, že v "od­ôvod­ne­ní uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia sa ne­na­chá­dza nič, čo by sa da­lo po­va­žo­vať za práv­ne úva­hy vy­šet­ro­va­te­ľa. Už len z toh­to dô­vo­du si une­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia za­slú­ži kri­ti­ku.“

Nejde o prvý Šamkov článok na portáli. Vyjadroval sa už aj k pomaľovaniu busty Vasiľa Biľaka, za to takú smršť nezožal.

Kolegovia ho podporili

Podľa generálnej prokuratúry je však sudca povinný "zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi", ktoré nie sú právoplatne skončené.

„V tomto prípade nešlo o vec prejednávanú sudmi, ale o vec v štádiu prípravného konania orgánov činných v trestnom konaní. V tejto veci JUDr. Peter Šamko nebol (a ani nie je) ako sudca činný a nie je ani pravdepodobné, že by predmetná vec mohla byť pridelená v budúcnosti do jeho súdneho oddelenia,“ podporilo kolegu Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“. A dodalo, že dlhodobo podporuje verejnú odbornú diskusiu sudcov, ktorí sa vyjadrujú k aktuálnym právnym problémom nielen z hľadiska signalizácie a riešenia problémov v aplikačnej praxi, ale ak tak činia aj s poukazom na verejný záujem.

„Sudca nie je a nemôže byť úplne v ústraní reálneho života, ktorej je súčasťou a nemožno od neho požadovať, aby túto realitu ignoroval,“ píšu vo svojom stanovisku členovia združenia.

Žitňanská: Diskusia sudcov prospieva

V kuloároch sa začalo rozprávať o tom, že Šamko by mohol byť za zverejnenie svojho názoru dokonca aj potrestaný. Ministerstvo spravodlivosti ho však riešiť nebude. Potvrdila nám to ministerka Lucia Žitňanská. „Generálny prokurátor s tým nemôže nič. Platí všeobecný princíp, že by mal byť sudca zdržanlivý vo veciach, ktoré nie sú právoplatne ukončené a každý všeobecný princíp má svoje hranice. A medzi ne patrí aj verejný záujem vyjadriť sa k situácií a vyjadriť svoj právny názor. Kde leží táto hranica? V konkrétnom prípade to môže byť predmetom diskusie. Ale podľa mojej mienky by to malo byť výlučne predmetom diskusie medzi sudcami, ktorí by si mali medzi sebou povedať, kde sú hranice. Teraz sa to deje. Vyjadrilo sa združenie pre otvorenú justíciu, určite aj v sudcovskom stave prebieha táto diskusia. Za seba hovorím, že ja nevidím žiaden priestor, aby v tejto veci konalo ministerstvo. A určite konať nebudem,“ hovorí Žitňanská.

„Aj v minulosti sa sudcovia vyjadrovali k otázke antidiskriminačných žalôb a tie procesy neboli ukončené, aj odborná aj laická verejnosť to akceptovala. Samozrejme je to senzitívnejšie, lebo ten prípad môže skončiť u sudcu na stole. Vtedy sa bude musieť vysporiadať s otázkou, či o nej môže rozhodovať. Ale určite nevidím priestor do tejto debaty vstupovať. Ja som skôr zástupcom toho, že diskusia zo strany sudcov o právnych otázkach prospieva k rozvoju právneho vedomia a je dobrá,“ dodáva ministerka.

VIDEO Plus 7 Dní