Návrat k uhliu nie je riešenie

"Hlavnou príčinou ukončenia ťažby uhlia a jeho využívania na výrobu energie sú negatívne vplyvy na životné prostredie. Predovšetkým znečistenie ovzdušia, ktoré je zamorené prachovými časticami a emisiami skleníkových plynov," reaguje na naše otázky ministerstvo životného prostredia. V rámci Európy sa najmasovejšie využíva elektrina vyrobená zo spaľovania uhlia v Poľsku a z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že sa 33 z 50 najviac znečistených miest v Európe nachádza práve tam. Informácie Európskej environmentálnej agentúry zase hovoria, že v dôsledku znečisteného ovzdušia každoročne zomrie tristotisíc ľudí.

Problematické sú aj priame vplyvy, ktoré vznikli banskou činnosťou alebo výrobou energií z hnedého uhlia - skládky a odkaliská s desiatkami miliónmi ton popola, trhliny horninových masívov, prepadliská a zosuvy, znečistenie pôdy i vody.

„Na hornej Nitre sa ťaží nízkokvalitné hnedé uhlie - lignit, neporovnateľné napríklad s uhlím zo Sliezskej panvy. Navyše, pokračovanie ťažby na novom ťažobnom poli nepovolilo ani zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom územnom pláne.“

K opačnému smerovaniu Nemecka či Rakúska MŽP SR uvádza: „Tieto krajiny sa k spaľovaniu uhlia rozhodli vrátiť v dôsledku energetickej krízy. MŽP SR však takúto cestu nepovažuje za správnu, pretože štátom, ktoré sa po nej vydali, skomplikuje dosiahnutie environmentálnych cieľov. Podľa verejne dostupných informácií je ich rozhodnutie pokračovať vo využívaní niektorých uhoľných tepelných elektrární krátkodobým riešením, ktoré nebude pokračovať ani po roku 2024.“

Na záver tlačový odbor dodáva: „Návrat k uhliu nie je a ani nemôže byť riešením energetickej krízy. Namiesto jeho spaľovania na hornej Nitre sa pri výrobe tepla počíta predovšetkým s využitým obnoviteľných zdrojov energie, ako sú tepelné čerpadlá, solárna energia či udržateľná biomasa. Zelená transformácia ekonomiky je nevyhnutná, pretože Slovensku zabezpečí konkurencieschopnosť.“

Nerentabilná ťažba

Podľa ministerstva hospodárstva útlm ťažby hnedého uhlia prebieha na Slovensku prirodzene a kontinuálne od 90. rokov. Rozhodnutie o ukončení samotnej ťažby je na vlastníkovi bane, ktorým je na hornej Nitre súkromná spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Vláda v decembri 2018 rozhodla o ukončení dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia v elektrárni Nováky, do ktorej HBP uhlie dodáva. Bez pokračovania výroby elektriny, ktorú ešte stále dotujú všetci odberatelia elektriny, a po rozhodnutí o odstavení uhoľnej Elektrárne v Novákoch nebolo ekonomicky rentabilné pokračovať v ťažbe suroviny.

Ako tlačový odbor MH SR dodáva, na uzatváranie uhoľných baní na hornej Nitre sú vyčlenené dva zdroje financovania - vlastné zdroje súkromnej spoločnosti HBP a pomoc zo štátneho rozpočtu. Európska komisia v novembri 2019 odsúhlasila, že zo štátneho rozpočtu je možné na presne vymedzené aktivity s cieľom uzatvárať bane neschopné konkurencie poskytnúť HBP pomoc vo výške takmer 93 miliónov eur s termínom ukončenia prác v roku 2027. Na základe aktualizovaných údajov zo strany HBP očakávame poskytnutie štátnej pomoci na úrovni vyše 53 miliónov eur a skrátenie termínu uzatvárania baní do roku 2025.