Doterajšia kapacita smetiska už nepostačuje, tak ju rozšírime o neďaleký les. Takúto stratégiu zamýšľa majiteľ skládky v obci Kolta v okrese Nové Zámky, ktorý dal svoj zámer posúdiť ministerstvu životného prostredia.

Polmilióna kubíkov odpadu

Ako uvádza majiteľ skládky vo svojom zámere, rakúska firma Brantner, rozšírenie skládkovacích priestorov "je navrhované v časti, ktorá predstavuje voľný priestor údolia, v súčasnosti zarastený lesným porastom, v priamej nadväznosti na prevádzkovanú 3.etapu jestvujúcej skládky.“ Nové rozšírenie predstavuje už takzvanú 4. etapu rozširovania smetiska v tomto malebnom údolí.

Rozšírenie skládky o lesnú plochu zahŕňa kapacitu 475-tisíc metrov kubických pri ploche viac ako 25-tisíc metrov štvorcových. Ročne by tak pribudlo na územie súčasného lesa 50-tisíc ton odpadu a voziť odpad na túto plochu by sa dalo približne desať rokov.

Skládkovanie je najnevhodnejšie

V súvislosti so zámerom majiteľa sme oslovili rezort životného prostredia. ako nám odpovedali z komunikačného odboru, ministerstvo sa k rozšíreniu skládky, na ktorú majú smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady, vyjadruje v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o takzvaný proces EIA. "Investor, teda navrhovateľ zámeru, predložil na ministerstvo správu o hodnotení, čo je kľúčový dokument, ktorý podlieha procesu povinného hodnotenia. Proces posudzovania je zhruba v polovici," povedal nám Slavomír Held z komunikačného odboru ministerstva. Správa o hodnotení bude podľa ministerstva prerokovaná 4. septembra aj za účasti verejnosti na Obecnom úrade Kolta.

"Výsledkom procesu EIA na ministerstve bude vydanie záverečného stanoviska, ktoré však v tejto chvíli nie je možné prejudikovať. Ministerstvo v procese posudzovania zohľadní všetky doručené stanoviská. Konečné slovo bude mať Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá je povoľujúcim orgánom," dodal Held.

Zaujímal nás aj názor ministerstva na skládkovanie všeobecne, nakoľko Inštitút environmentálnej politiky, ktorý spadá pod rezort životného prostredia vo februári tohto roka vydal správu, v ktorej konštatuje, že skládkovanie predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí a prírodu. "Ministerstvo životného prostredia považuje skládkovanie za najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadom. Môžeme ubezpečiť, že v rámci procesu EIA bude ministerstvo postupovať v zmysle platnej envirolegislatívy s dôrazom na ochranu životného prostredia, ako aj so zreteľom na legislatívne požiadavky ochrany verejného zdravia," povedal Slavomír Held z komunikačného odboru ministerstva na záver.

Viac sa o rozširovaní skládky na Južnom Slovensku môžete dočítať v najnovšom vydaní týždenníka PLUS 7 DNÍ