Ako uviedli zástupcovia poisťovne na tlačovej konferencii, poisťovňa bude pri odmeňovaní lekárov klásť väčší dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa je totiž zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosti. Vhodným platobným mechanizmom by chcela lekárov motivovať tak, aby pozitívnu zmenu pociťovali pacienti. Zdravotná poisťovňa Dôvera a zástupcovia ambulantných lekárov sa dohodli, že výška úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť sa bude z veľkej časti odvíjať od plnenia nových parametrov kvality, efektivity a inovácií. „Sme veľmi spokojní, že sme s partnermi na strane lekárov našli dohodu, ktorá je v súlade so svetovými trendmi a z ktorej budú v prvom rade profitovať pacienti v podobe dostupnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti",uviedol na margo zmien riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti poisťovne Dôvera Marian Faktor.

Nové parametre hodnotenia

Všeobecní lekári budú po novom budú hodnotení po novom troma parametrami, ktorými sú: kvalita, efektívnosť, inovácie. Kým v parametre kvalita rozhoduje napríklad zníženie užívania antibiotík či prístrojové vybavenie ambulancie, v rámci efektívnosti je snahou zníženie počtu návštev u špecialistov, ale naopak zvýšenie preventívnych prehliadok u pacientov. Inovácie pritom kladú dôraz na elektronický predpis liekov a celkové zníženie byrokratickej záťaže pre lekárov.
V praxi sa zmena prejaví napríklad tým, že lekár získa od zdravotnej poisťovne vyššie finančné ohodnotenie, ak pred každým predpísaním lieku skontroluje elektronickú liekovú knižku pacienta, aby mal zaručený prehľad o všetkých jeho liekoch. Zníži tým riziko vzniku neželaných liekových interakcií. Takisto je snahou poisťovne znížiť zbytočné užívanie antibiotík.
Poisťovňa si sľubuje od zmeny nárast preventívnych prehliadok, pretože u všeobecných lekárov pre dospelých a u gynekológov sú dôležitým hodnotiacim parametrom, od ktorého sa bude odvíjať výška úhrady. Od budúceho roka sa budú môcť poistenci Dôvery stretnúť s prieskumom, ktorý bude zisťovať ich spokojnosť so svojim lekárom. Aj tento parameter bude slúžiť ako podklad na výpočet úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.