Tip na článok
Deložovanie: Konečné štádium dlžníkov. Pri neschopnosti splácať dlh treba s vymáhačmi komunikovať a výzvy na vysťahovanie napadnúť.

Nenechajte sa nebankovkou zodrať z kože. Ako sa brániť?

Mnohé nebankové subjekty ľudí často doslova zdierajú. Ako sa dá proti nim brániť?

Viac ako milión Slovákov žije na hranici chudoby. Práve tí najzraniteľnejší - dôchodcovia a zadlžení ľudia - sa najčastejšie stávajú obeťami spoločností s rýchlymi pôžičkami a úvermi, ktoré ich bez škrupúľ vedia obrať nielen o posledné peniaze, ale i strechu nad hlavou. Do pasce nebankoviek pritom spadnú skôr, ako si stihnú uvedomiť, že požičaných pár stovák mnohonásobne preplatia.

Aj proti nebankovým spoločnostiam a ich sporným praktikám sa však dá bojovať. Na čo si dávať pozor a ako na nebankovky nedoplatiť?

V nepriazni osudu

Kým banky tým najchudobnejším nepožičajú práve pre neschopnosť splácať dlh, nebankovky to nezaujíma. Požičajú aj rizikovým záujemcom, pochopiteľne, za rizikový úrok. Dlžníkovi potom stačí náhla nepriazeň osudu v podobe choroby či straty zamestnania a vír agresívnych vymáhačských praktík spolu s prudko rastúcimi poplatkami a úrokmi z omeškania ho sťahujú na dno.

Osud sa takto zahral aj s päťdesiatosemročnou pani Elizabeth z Kežmarku. Po smrti manžela jej ostal na pleciach aj jeho 23-tisícový dlh. Chcela sa ho zbaviť, no banka jej odmietla požičať. Hľadala inde a nebankovka jej poskytla 6 600 eur. Keďže si privyrábala v Rakúsku ako opatrovateľka, na splátky si trúfla.

Medzičasom jej požičala i banka a pani Elizabeth sa ocitla v sieti úverov a splátok. Vyslobodiť sa chcela ďalšou pôžičkou, ktorou by splatila všetky predchádzajúce. Z nového úveru stačila zaplatiť iba jednu splátku. Potom prišla o prácu.

„Rozhodla som sa to riešiť predajom rodinného domu, pretože mi každý deň rástli úroky o 14,8 eura. V nebankovke však so mnou nikto nekomunikoval. Len sa mi vyhrážali deložovaním,“ rozpráva roztraseným hlasom. Jej šesťtisícový dlh časom narástol na viac ako tridsaťtritisíc eur.

„Nezvládala som to. Mala som výčitky pred deťmi, nechcela som ostať na tomto svete. Zjedla som všetky tablety, čo som mala na tri mesiace. No prežila som, vraj mám silný organizmus,“ otvorene hovorí o tom, ako ju dlhy doviedli k pokusu o samovraždu a na psychiatriu. Pani Elizabeth sa napokon z nekonečného kolotoča vyslobodila. Pomohlo jej občianske združenie Advokát spotrebiteľov. Dom predala a nebankový subjekt zažalovala pre úžeru.

Overovať

Nie vždy však majú takéto príbehy šťastný koniec. Nemorálnym praktikám nebankoviek sa pritom dá brániť. V prvom rade vždy musia skúmať, či ste vôbec schopní splácať pôžičku. A to zvyčajne obchádzajú. Ak tak neurobia, podľa ministerstva spravodlivosti im nemusíte platiť poplatky ani úroky.

„Hrubé porušenie povinnosti skúmať bonitu spotrebiteľa vedie k tomu, že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov a spotrebiteľ je povinný vrátiť iba skutočne požičanú sumu peňazí, teda istinu,“ tvrdí štátna tajomníčka ministerstva Monika Jankovská.

Pod ňu patrí rezortná Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá preverí, či s vami nebankovka neuzavrela zmluvu s neprijateľnými podmienkami, alebo nevyužíva nekalé obchodné praktiky.

„Nie je ojedinelé, že nebanková spoločnosť poskytne úver starobnej dôchodkyni, ktorá žije v penzióne, a v zmluve o úvere jej vyplní kolónku, že úver jej poskytla na výkon povolania. Robí tak preto, aby dôchodkyňu zbavila zákonnej ochrany jej spotrebiteľských práv,“ poukazuje na ďalšiu z nemorálnych praktík nebankoviek Jankovská.

Monika Jankovská: Pred nemorálnymi praktikami nebankových spoločností sa podľa štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti dá brániť. Foto: TASR

Skryté poplatky

K tým ďalším patria vysoké úroky. Často sú až od tridsať do šesťdesiat percent ročne, a to napriek tomu, že to na prvý pohľad nemusí byť zreteľné. Väčšinou sú skryté v rôznych poplatkoch.

„Takáto odplata za úvery je neprípustná a v prípade, že k tejto výške odplaty pristúpi neskúsenosť, tieseň a neznalosť, možno hovoriť o občianskoprávnej úžere. Treba si uvedomiť, že banky pri spotrebiteľských úveroch spravidla nepresahujú úročenie na úrovni pätnásť percent ročne,“ hovorí Jana Lesňáková z občianskeho združenia Advokát spotrebiteľov.

Výška úrokov pritom nesmie byť výrazne vyššia, než je na finančnom trhu. „Preto aj naše súdy stanovili, že odplata nesmie prevyšovať dvojnásobok toho, čo v podobných prípadoch požadujú normálne banky. Ak pri úvere päťtisíc eur v štandardnej banke je úrok deväť percent ročne, nesmie odplata v iných finančných subjektoch prevýšiť osemnásť percent,“ upozorňuje štátna tajomníčka Jankovská. Ak nebankovka túto hranicu prekročí, môžeme hovoriť o neplatnosti zmluvy o pôžičke.

Iný problém je, že nebankovky to vedia a konečnú zaplatenú sumu schovajú do rôznych poplatkov. Niektoré z nich sú obsiahnuté v ťažko čitateľných všeobecných podmienkach, ktoré najmä starší ľudia prečítajú ledva s lupou. Už pri čítaní prvých odsekov podmienok jednej nebankovky sa to poplatkami len tak hemží.

Napríklad, pri akomkoľvek porušení zmluvy platíte pokutu 312 eur. Za každých sedem dní meškania splátky platíte takmer desať eur, za každú upomienku dve eurá. Ak nezaplatíte štyri za sebou idúce splátky, váš dlh sa stáva okamžite splatným, čo znamená, že nebankovka vás vyzve uhradiť ho celý v jednej splátke. Ak ho nezaplatíte, začína závratne narastať.

V dotyčnej nebankovke platíte 0,25 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Lesňáková pritom upozorňuje, že úrok z omeškania odporuje zákonnému úroku ustanovenému nariadením vlády. To znamená, že je nezákonný.

Rozhodcovský súd

V zmluve sa tiež zaviažete uhrádzať rôzne náklady, napríklad aj trovy prípadného rozhodcovského konania. Ministerstvo spravodlivosti a združenia na ochranu práv spotrebiteľov upozorňujú na nevýhodnosť rozhodcovských súdov. V prípade problémov s nebankovkou budete mať zamedzený prístup k štátnemu súdu. Zároveň vás nútia podrobiť sa súkromnému procesu pred rozhodcom, ktorého vybral veriteľ.

„Rozhodcovský súd je neštátny mimosúdny spôsob vyriešenia sporu, keď napríklad o omeškanej dlžnej sume nerozhoduje sudca okresného súdu, ale súkromník - rozhodca. Pri rozhodcovskom súde máme veľkú obavu, či bude rozhodovať nezaujato, nestranne a či ochráni práva spotrebiteľa, ak si ho fakticky vždy vyberie ten, komu spotrebiteľ dlhuje,“ myslí si Lesňáková.

Upozorňuje spotrebiteľov, aby si v zmluve takýto postup všímali. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pripravuje legislatívne zmeny, ktoré obmedzia činnosť súkromných súdov v takýchto prípadoch.

Ako proti exekúcii

A čo robiť, ak už vám dlh prerástol cez hlavu, obťažuje vás exekútor či rôzne vymáhačské skupiny? V prvom rade treba s nimi komunikovať. Ak vás zastrašujú alebo na vás vyvíjajú tlak, môžete podať trestné oznámenie a podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

„Najúčinnejšou obranou spotrebiteľa je podanie na súd, v ktorom môže predbežným opatrením žiadať vydanie zákazu obťažovania a prípadne aj zastrašovania zo strany vymáhačskej spoločnosti,“ radí Lesňáková.

Exekúcii zase predídete, ak okamžite podáte odpor proti platobnému rozkazu. Môžete tiež namietať proti použitému rozhodcovskému súdu s tým, že nie je oprávnený rozhodovať spor.

Ak máte pochybnosti o zákonnosti a oprávnenosti exekúcie, ihneď podajte návrh na odklad a jej zastavenie. Ako dôvod môžete opäť uviesť, že exekúcia nemala byť povolená, pretože rozsudok rozhodcovského súdu je neplatný, keďže jeho základom je nemorálna rozhodcovská doložka alebo notárska zápisnica obsahuje nemorálne zmluvné podmienky.

„Ešte pred podaním návrhu na zastavenie exekúcie môže spotrebiteľ do štrnástich dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať u súdneho exekútora námietky, a to z rovnakých dôvodov, ako je to pri návrhu na zastavenie exekúcie,“ dodáva Lesňáková.

Riziká

  • Skôr ako podpíšete zmluvu, pozorne si skontrolujte výšku konečnej sumy za úver, výšku splátky a sankcie za porušenie zmluvy.
  • Pozor na rozhodcovskú doložku. Rozhodcovský súd môže byť rizikom. Ide o neštátny mimosúdny spôsob riešenia sporu pred rozhodcom, ktorého vybral veriteľ.
  • Nebanková spoločnosť musí skúmať, či je klient schopný splácať pôžičku. Ak tak neurobí, klient vracia iba požičanú sumu - tazkvanú istinu. Úroky a ďalšie poplatky nemusí zaplatiť.
  • Preštudujte si výšku úrokov, ktoré môžu byť skryté v rôznych poplatkoch
VIDEO Plus 7 Dní