Izolácia nie je spôsob, ako predísť šíreniu epidémie nového koronavírusu. Toto je jeden zo zásadných bodov, ktoré adresovala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ústrednému krízovému štábu. Zároveň navrhla opatrenia pre riešenie situácií v zariadeniach pre seniorov ako aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Urobila tak na základe podnetov, ktorými sa zaoberá.

Opatrenia nesmú obmedzovať ľudské práva

Ombudsmanka reagovala opatreniami aj na prípad uzavretia osady v Gelnici. Tam miestna radnica uzavrela osadu Háj, pre podozrenie, že jeden z Rómov, ktorý sa vrátil zo zahraničia, porušil karanténu.

„Som presvedčená, že ochrana života a zdravia obyvateľov je v súčasnosti prvoradým záujmom nás všetkých. Aby sme tento cieľ mohli efektívne napĺňať aj vo vzťahu k najohrozenejším skupinám obyvateľov, je potrebné prijať okrem doteraz zavedených opatrení aj ďalšie, ktoré by špecificky chránili najzraniteľnejších z nás,“uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v liste adresovanom krízovému štábu.

Podotkla, že všetky opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti pandémii musia byť v súlade s právnym poriadkom, teda musia rešpektovať princíp právneho štátu a zároveň nesmú obmedzovať základné ľudské práva a slobody inak, ako ústavou predpokladaným spôsobom.

Ako uviedla ombudsmanka, z medializovaných informácií nie je zrejmé, či v súčasnosti existuje koordinačný plán postupov v prípade výskytu nákazy v marginalizovaných rómskych komunitách. V súčasnosti by tak boli opatrenia prijímané predstaviteľmi územnej samosprávy ponechané na ich voľnej úvahe. To však vytvára priestor pre obmedzovanie základných práv a slobôd, ktoré nemusí vždy nachádzať oporu v zákone, a ktoré by v individuálnych prípadoch mohlo byť protiústavné. Príkladom je podľa nej uzávera rómskej osady v Gelnici, ktorú minulý týždeň zaviedla miestna samospráva pre nerešpektovanie karantény osobou, ktorá sa mala vrátiť zo zahraničia.

Vyhnime sa extrému

„Považujem za kľúčové, aby boli na centrálnej úrovni vydané rámcové odporúčania pre obce a mestá, ako postupovať v čase, keď nastane situácia potvrdeného prípadu nákazy v niektorej z rómskych osád. Tieto odporúčania by mali zároveň reflektovať na požiadavku zásahu do základných práv v nevyhnutnej miere. Nedostatočná príprava totiž môže viesť až k prijímaniu extrémne neproporcionálnych opatrení, akými sú uzatváranie oblastí so stovkami a tisíckami obyvateľov,"adresovala ombudsmanka krízovému štábu. Takéto obmedzenie podľa nej nemá vplyv len na slobodu pohybu. Uzavretie celej oblasti totiž vystaví všetkých jej obyvateľov vysokému riziku rýchlo sa šíriacej nákazy a v konečnom dôsledku bezprecedentným škodám na zdraví a životoch ľudí. Štát musí podľa Patakyovej urobiť všetko pre to, aby takému scenáru predišiel. 

Ako ďalej vysvetlila, zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. Bolo by podľa nej v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky postupovať pri obmedzovaní základných práv a slobôd inak s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín ako s príslušníkmi majority v období boja s nákazou.

„Preto je nevyhnutné prijať takú stratégiu, ktorej cieľom nebude ochrana majority izoláciou celých rómskych (už aj tak často segregovaných) osídlení, ale ktorej cieľom bude komplexná ochrana všetkých, najmä však ohrozených skupín obyvateľstva,“ doplnila.

Definujte núdzový stav

Ombudsmanka Patakyová zároveň žiada, aby štáb presnejšie definoval núdzový stav v zariadeniach pre seniorov, zabezpečil ochranné pomôcky a vyššiu informovanosť. V núdzovom stave v zariadeniach pre seniorov je nariadená pracovná povinnosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. V zariadeniach sa však poskytuje najmä opatrovateľská starostlivosť, preto ombudsmanka odporúča štábu, aby ich usmernil aj v rámci poskytovania tejto služby. V nadväznosti na centrálne vyhlásený zákaz návštev v zariadeniach je potrebné určiť aj pravidlá týkajúce sa vychádzok. Zariadenia potrebujú informácie, či a ako môžu klientov a klientky plošne obmedziť.

Ombudsmanka taktiež poukázala na potrebu zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok a materiálne podmienky pre prípad, že sa v zariadení potvrdí nákaza (napríklad náhradné ubytovanie a podobne). Rovnako upozornila, že v danej situácii je nesmierne dôležité, aby kooperovali rezorty sociálnych vecí a zdravotníctva. Navrhla, aby sa zriadil krízový štáb pre oblasť sociálnych služieb, v rámci ktorého by tieto rezorty spolupracovali na riešení krízy spoločne s ministerstvom vnútra a mimovládnymi organizáciami.