Predtým, ako sa stane súčasný minister financií šéfom Národnej banky Slovenska, stihne prijať ešte rozpočet na rok 2019. Hospodárenie štátu bude vyrovnané, keďže sa štátu ekonomicky darí. Kažimír sa na tom dohodol s premiérom Petrom Pellegrinim. Pôvodný materiál schválený vládou v októbri mal deficit len jednu desatinu percenta HDP.

Poslanci to na pokyn vlády upravia pozmeňujúcim návrhom na novembrovej schôdzi. Nové opatrenia vláda na zníženie deficitu vláda nevymyslela, zníži sa len takzvaná rozpočtová rezerva, teda aj balík peňazí, ktorý je odložený na sociálne balíčky vlády. Nižšie budú aj výdavky na spolufinancovanie eurofondov, ktoré aj tak čerpáme pomaly.

Okrem pozitív, však predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík upozornil poslancov na výbore aj na mínusy rozpočtu. Čo sa jeho tímu na Kažimírovom návrhu nepozdáva?

V ZDRAVOTNÍCTVE bude zase zle

Čo vravia kontrolóri

Jedným z rizík je fakt, že štát bude v roku 2019 platiť za svojich poistencov 4,5-krát menej ako do systému zdravotného poistenia prispievajú ekonomicky aktívne osoby. „Tento stav pritom môže viesť k zvyšovaniu zadlženosti nemocníc a prehlbovaniu už aj tak nebezpečného modernizačného dlhu (napr. rekonštrukcie nemocníc, obstarávanie modernej techniky a pod.),“ upozornil Mitrík poslancov na výbore.

Ako sa obhajuje ministerstvo financií

Rezort tvrdí, že v roku 2019 bude pre oblasť zdravotníctva pridelený historicky najvyšší objem prostriedkov na úrovni 5,2 mld. eur. "Verejné zdravotníctvo na rozdiel napríklad od Sociálnej poisťovne nehospodári fondovo a príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva nemajú oddelený rozpočet a nie sú určené na financovanie zdravotnej starostlivosti iba pre ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ale pre všetkých poistencov. Na rozdiel od Sociálneho poistenia je zdravotné poistenie plne solidárne a možno ho preto považovať za daň. Výška zaplatených odvodov nemá vplyv na nároky zo zdravotného systému. Pre udržateľné financovanie zdravotníctva je dôležitá stabilita celkových zdrojov v sektore, čo navrhovaný systém aj zabezpečuje," napísala v reakcii na kritiku NKÚ Alexandra Gogová z ministerstva.

Na CESTY dávajú zas málo

Čo hovoria kontrolóri

Ani v rezorte dopravy nie je všetko tak, ako by malo byť. „Pretrváva nedostatočné finančné krytie účelovo viazané na údržbu, opravu ciest I. triedy a rovnako problematické sa ukazuje financovanie modernizácie železničnej infraštruktúry,“ konštatovali kontrolóri. V rezorte pod správou ministra z Mostu-Híd Árpáda Érseka, sa ako problém ukazuje aj pomalé čerpanie európskej finančnej pomoci, ktorá je primárne určená na rozvoj, modernizáciu železničnej dopravy.

Čo hovorí ministerstvo financií

Hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová píše, že výdavky na údržbu a opravy ciest I. triedy sú na rok 2019 rozpočtované v sume 40,5 mil. eur. "Je to na úrovní schváleného rozpočtu roku 2018. Treba poznamenať že je to o 23% viac ako bola skutočnosť roka 2016,"obhajuje.

"Ministerstvo financií taktiež intenzívne v priebehu roka komunikuje s Ministerstvom dopravy tak, aby mohli byť zdroje na údržbu a opravy ciest I. triedy v prípade možností zvýšené v priebehu rozpočtového roka, čoho dôkazom je aj predpoklad zvýšeného tohtoročného čerpania výdavkov o 14 mil. eur na danú oblasť. Celkovo by tak malo ísť tento rok na údržbu a opravy ciest I. triedy viac ako 54 mil. eur čo je v súlade s odporúčaniami projektu hodnoty za peniaze,"dodala.

Na nezamestnaných pôjde o 50 percent menej

Čo hovorí NKÚ

NKÚ identifikoval v navrhnutom rozpočte rezervy aj v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Za najväčší považuje to, že dochádza k takmer 50% medziročnému zníženiu výdajov pre oblasť politiky zamestnanosti. „To sa môže prejaviť na pomalšom odstraňovaní regionálnych rozdielov či zvyšovaní počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí s nižším vzdelaním,“ varujú.

Čo hovorí ministerstvo financií

Na politiku zamestnanosti sa podľa ministerstva v budúcom roku vyčlení zo štátneho rozpočtu viac ako 45 mil. eur. "Je to oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nárast o 9 percent, a to napriek miernemu poklesu výdavkov určených vládou na schválené investičné stimuly," obhajujú sa.

Pokles výdavkov spomínaný v správe NKÚ sa podľa ministerstva týka výlučne nižšej rozpočtovanej alokácie prostriedkov EÚ a spolufinancovania na rok 2019, ktorá je vraj dôsledkom doterajšieho nevyužitia zdrojov EÚ a spolufinancovania určených na politiky zamestnanosti v objeme viac ako 250 mil. eur.

"Pre rok 2019 tak má rezort práce po započítaní týchto doteraz nepoužitých zdrojov celkovo k dispozícii viac ako 385 mil. eur, čo predstavuje viac ako 40%-ný rast celkových disponibilných zdrojov oproti schválenému rozpočtu na rok 2018," uvádzajú.

Európske peniaze nechceme?

Kontrolóri upozorňujú vládu aj na večný problém: nízku dynamiku čerpania európskych fondov. Eurofondy čerpať jednoducho nevieme. Neminieme ani zďaleka toľko, koľko by sme mohli a krajina teda v mnohých oblastiach stagnuje, hoci by mohla napredovať. Ide o výčitky vicepremiérovi pre investície, ktorým je aktuálne Richard Raši.

„Slovensko v 3. programovacom období (2014 – 2020) zatiaľ vyčerpalo dve miliardy eur, čo je necelých 14,5 % z celkovej alokácie finančných zdrojov (cca. 14 mld. eur),“ rátajú kontrolóri. Zlá vnútorná kontrola, nedostatočné riadenie operačných programov a tiež slabý monitoring dosahovania cieľov schválených projektov, môže mať podľa nich negatívny dopad na vývoj štátneho rozpočtu, dosiahnutie jeho kľúčových cieľov.  

Zas a viac v mínuse?

Čo hovorí NKÚ

Poslanci by pri prijímaní rozpočtu mali mať na zreteli aj to, že hrubý dlh verejnej správy sa v roku 2019 zvýši o takmer 1,75 mld. Eur! „To v konečnom dôsledku znamená, že úroveň hrubého dlhu sa dostane na 45,72 mld. eur a tak jeho podiel vo vzťahu k HDP našej krajiny bude na úrovni 47,3%. Ak sa naplnia tieto prognózy, tak dlh v budúcom roku poklesne pod dolné, prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy,“upozorňujú.

Keď sa ekonomike darí, štát míňa viac, hoci by mohol šetriť. Nuž, nie je to politika sedliackeho rozumu, ale bonvivána! „Negatívny vývoj bude naďalej pri hospodárení štátu, kedy sa hotovostný schodok štátneho rozpočtu zvýši o viac ako 165 mil. eur a v roku 2019 dosiahne 2 138 mil. eur (príjmy ŠR – 15 498 mil. eur, výdaje ŠR – 17 636 mil. eur),“píše tiež NKÚ.

Čo hovorí ministerstvo financií

Hovorkyňa ministerstva financií odkazuje, že na tieto čísla sa dá pozerať aj inak. Cez "podiel verejného dlhu na ekonomike". „Podiel verejného dlhu na HDP už viac rokov klesá. Okrem rastu ekonomiky je za tým aj prebytkové hospodárenie vlády po očistení o náklady na dlh. Dlh už tento rok klesne pod úroveň sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a v horizonte rozpočtu bude ďalej klesať ako podiel na HDP,"napísala. 

 

Článok sme aktualizovali o vyjadrenie hovorkyne k dlhu a tiež informáciu, že poslanci zmenia rozpočet priamo na schôdzi na vyrovnaný.