Tip na článok
Len sme splnili rozsudok: Chyba v mene exposlanca Zelníka je hneď na prvej strane rozsudku.

Plus 7 DNÍ uverejnil ospravedlnenie aj s chybami. Boli totiž v súdnom rozhodnutí

Spravodlivosť býva slepá a ešte máva aj preklepy. Chyby v ospravedlnení pre Štefana Zelníka sme museli rešpektovať. V texte je tiež presne definované, že ospravedlnenie má byť uverejnené rovnakým písmom ako nadpis.

Galéria k článku (6 fotografií )
Zabudli?: Pikantné na celej záležitosti je, že advokátka žalujúcej strany JUDr. Tatiana Polková sama neskôr zistila, že žiadať zverejnenie ospravedlnenia v týždenníku č. 43 z roku 2009 je tak trochu čudné, a tak svoju žalobu opravila podaním adresovaným súdu z 3. 2. 2011. Obe inštancie súdov to však „prehliadli“ a nášmu vydavateľovi uložili to, čo žalujúca strana už sama ani nežiadala.
Len sme splnili rozsudok: Chyba v mene exposlanca Zelníka je hneď na prvej strane rozsudku. Museli sme ju rešpektovať. V texte je tiež presne definované, že ospravedlnenie má byť uverejnené rovnakým písmom ako nadpis.
Len sme splnili rozsudok: Chyba v mene exposlanca Zelníka je hneď na prvej strane rozsudku. Museli sme ju rešpektovať. V texte je tiež presne definované, že ospravedlnenie má byť uverejnené rovnakým písmom ako nadpis.

V čísle 13/2014 týždenník Plus 7 DNÍ uverejnil ospravedlnenie exposlancovi za Slovenskú národnú stranu Zelníkovi tak, ako mu to uložili rozsudky okresného a krajského súdu v Žiline.

Keďže súdy určili aj písmo, aké má byť použité, zabral text ospravedlnenia neuveriteľných 54 (!!!) strán v časopise. Také zverejnenie ospravedlnenia nemá v dejinách nielen slovenskej, ale ani balkánskej žurnalistiky obdobu a vzbudilo to pochopiteľný záujem čitateľov, novinárov, právnikov a odborníkov z oblasti masmediálnej komunikácie a mnohých aj šokovalo či pobavilo.

Navyše, rozsudok musel týždenník zverejniť aj s chybami, pretože bol preň záväzný. Je paradoxné, že ani žalobcovi vôbec neprekážalo, že v rozsudku sa píše: „Štefanovi Zelníkov…“ Rovnako je nepochopiteľné, že ani prvostupňovému, ani odvolaciemu súdu vôbec nevadilo, že v žalobe advokátka požaduje zverejniť ospravedlnenie v čísle 43 z roku 2009 a slepo jej vyhoveli.

Čítajte viac:

Toto súdne rozhodnutie musíte vidieť! Celý text ospravedlnenia týždenníka Plus 7 DNÍ

Akoby ani žalobu nečítali a len ju skopírovali do rozsudku. Napokon, podľa formálneho usporiadania výroku prvostupňového rozsudku je možné sa domnievať, že bol skopírovaný petit žaloby (napríklad z USB kľúča), lebo členenie textu je úplne identické.

V texte ospravedlnenia sú dokonca identicky zvýraznené rovnaké slová v petite žaloby aj vo výroku rozsudku. Stanovisko k rozsudku, ktorý si všimli aj západné médiá a inštitúcie, okamžite zaujala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Mgr. Anna Dudová Záborská: „Vo výroku rozhodnutia Okresného súdu Žilina, ktoré bolo potvrdené aj Krajským súdom v Žiline, je jednoznačne uvedené, že odporca je povinný ospravedlnenie uverejniť ‚rovnakým písmom‘ a nie rovnakou veľkosťou písma, preto ospravedlnenie by nemalo byť v rozsahu až 54 strán."

"Takisto je potrebné zdôrazniť, že právny zástupca odporcu nenamietal znenie petitu žalobného návrhu, ktorý súd preniesol do výroku, a teda nenamietal ani samotné znenie výroku rozhodnutia okresného súdu."

"Súd taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodnutie, v ktorom bola stanovená lehota na zverejnenie ospravedlnenia do 3 dní od právoplatnosti, nadobudlo právoplatnosť 12. apríla 2013 a odporca informuje verejnosť o takejto povinnosti až takmer po roku.“

Čítajte viac:

Útok na slovenskú tlač? Trest je viac ako 9 miliónov strán týždenníka Plus 7 DNÍ

Tým bol spochybnený náš postup nielen pri zverejnení ospravedlnenia, ale aj v samotnom súdnom konaní. Požiadali sme preto o vyjadrenie právneho zástupcu nášho vydavateľstva, advokáta JUDr. Rudolfa Adamčíka, ktorý uviedol: „Slovné spojenie ‚rovnaké písmo‘ nemožno vykladať inak ako písmo zhodné veľkosťou, hrúbkou a tvarom. Obsah pojmu rovnaké písmo je nakoniec zrejmý aj z ustanovení tlačového zákona."

"Informáciu o tom, že právny zástupca nenamietal v súdnom konaní proti takémuto zverejneniu ospravedlnenia, považujem za nekorektnú, pretože od začiatku súdneho konania, ako aj v odvolacom konaní som žiadal žalobu zamietnuť, a to nielen v časti zverejnenia ospravedlnenia, ale aj v časti náhrady nemajetkovej ujmy."

"V odvolaní proti prvostupňovému rozsudku som poukazoval výslovne na neprimeranosť znenia ospravedlnenia formulovaného v rozsudku okresného súdu. Primeranosť satisfakcie je právna otázka, ktorú je súd povinný v súdnom konaní a v rozhodnutí vyriešiť. V danom konaní ju vyriešil tak, ako ju vyriešil.“

Hovorkyňa tiež argumentuje, že sme mali zverejniť ospravedlnenie do troch dní od jeho právoplatnosti. To je tiež pozoruhodná požiadavka súdu v prípade časopisu, ktorý vychádza raz za týždeň.

A prečo sme uverejnili ospravedlnenie až teraz? V exekučnom konaní sme totiž žiadali súd o jeho zastavenie pre nevykonateľnosť výroku rozsudku z roku 2012, ktorý dosť paradoxne uložil vydavateľovi zverejniť ospravedlnenie v týždenníku číslo 43 z roku 2009. Čo je pre každého čo len trochu súdneho človeka naozaj nevykonateľné.

Napriek tomu súd v exekučnom konaní našej námietke nevyhovel a vydavateľ musel zverejniť to, čo mu súdy prikázali. Aj s chybami v samotnom rozsudku. Proti rozsudku Krajského súdu v Žiline podal náš vydavateľ dovolanie, o ktorom bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Nesúhlasíme totiž nielen s absurdnou a nevykonateľnou formou ospravedlnenia, ku ktorej nás zaviazali súdy, ale ani s vysokým odškodným, vyše 55-tisíc eur, ktoré musel zaplatiť vydavateľ bývalému poslancovi za SNS Zelníkovi a jeho firme Žilpo.

VIDEO Plus 7 Dní