Nezávislosť a nestrannosť advokátskej komory je jednou z podstatných náležitostí právneho štátu a advokátska komora zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení prístupu k spravodlivosti. Toto o sebe píše Slovenská advokátska komora (SAK), ktorej dvojnásobný predseda Tomáš Borec sa ku koncu tohto roka vzdal svojej stoličky.

Tento krok odôvodnil pokusmi spochybňovať odbornú prácu komory. Tomáš Borec pri vzdaní sa funkcie predsedu povedal, že „vždy som zastupoval komoru podľa najlepšieho vedomia a svedomia, s cieľom čo najúčinnejšie hájiť nezávislosť advokácie a ideu právneho štátu.“

O hájení myšlienky právneho štátu si myslí svoje právnik Robert Goral. Advokátska komora ho totiž odmieta zapísať do zoznamu koncipientov. SAK to zdôvodňuje jeho nespoľahlivosťou vykonávať advokátsku profesiu - voči právnikovi sa vedie trestné stíhanie a z toho dôvodu nemôže ako advokátsky koncipient pôsobiť.

„Je pravda, že sa voči mne vedie trestné stíhanie, ale ide o účelový postup prokuratúry na základe objednávky tretej osoby. Prácu právnika môže chváliť jeho klient alebo haniť strana, proti ktorej právna služba ide. Mne sa dostali oboje formy uznania. V jednom malom okresnom meste som zastupoval mamičku v rozvodovom konaní. Jej manžel so svojou rodinou sa rozhodli ju eliminovať zo života ich spoločného, vtedy ani nie dvojročného, syna. Mamičku najprv manžel vyhodil z ich domu a vymenil zámok, aby sa nedostala domov, potom jej syna nevydával, schovával sa s ním, maril rozhodnutia súdov a boli tam dokonca aj fyzické útoky na ňu - údermi na hlavu,“ tvrdí Goral.

Keďže ide o vplyvnú rodinu z mesta na Záhorí, bolo v spore náročné uspieť. Napriek tomu sa to podarilo. „Preto som sa ja stal pre tú rodinu, ktorá má aj politické ambície v meste, veľmi nepohodlnou osobou a bolo mi oznámené, aby som sa radšej stiahol, čo som neurobil. A tak už dokonca čelím obžalobe za absurdné skutky pomoci mojim priateľom s domnienkou prokurátora, že to určite nebolo zadarmo,“ myslí si Robert Goral.

Neoprávnené podnikanie za 100 eur na benzín

V jeho prípade okresný prokurátor považuje za trestné to, že od spomínanej matky prijal sto eur na benzín, keďže na súd dochádzal zo 100-kilometrov vzdialenej Bratislavy. Právnik hovorí, že svojej známej - rozvádzajúcej sa matke - pomáhal nezištne a zadarmo. Pokiaľ by sa jeho vyše jednoročná práca na prípade vyčíslila podľa platnej advokátskej tarify, tak by sa nárok na odmenu pohyboval okolo čiastky 10-tisíc eur. „A tých sto eur na benzín je akože moje neoprávnené neúspešné podnikanie, za ktoré už mám uložené polročné väzenie, i keď neprávoplatne,“ vysvetľuje Goral.

Pravdepodobne na podnet rodiny sporovej protistrany začal okresný prokurátor trestné stíhanie právnika za neoprávnené podnikanie. V spise totiž neexistuje žiaden podnet či trestné oznámenie, na základe ktorého prokuratúra začala voči Goralovi oficiálne konať. Právnik tvrdí, že jeho vyšetrovací spis na kriminálke mal vraj osobitný režim. Mal sa držať zapečatený v trezore a na vec bolo vyhlásené informačné embargo aj voči kolegom policajtom.

Od začiatku vyšetrovania mal byť na výsledku vyšetrovania mimoriadny záujem a preto sa vyšetrovateľ údajne hrubým nátlakom snažil od zastupovanej mamičky dosiahnuť priznanie, že za právne služby právnikovi platila. Policajná inšpekcia ale nátlak na svedka neuznala, preto Goral ďalšie výsluchy požadoval zaznamenávať na kameru.

O stíhaní informoval komoru

Keďže sa jeho trestné stíhanie rozbehlo, v súlade so zákonom o tom informoval advokátsku komoru. V liste svojimi očami popísal absurdnosť a účelovosť celého prípadu. Odpoveď SAK Roberta Gorala prekvapila. Komora mu totiž oznámila, že ho do zoznamu advokátov nezapíše. Advokátska komora pritom nemôže za koncipienta nezapísať osobu len preto, že sa voči nej vedie trestné stíhanie.

V písomnom rozhodnutí mu však oznámila, že tak rozhodla s prihliadnutím na početnosť konaní, v ktorých vystupuje ako splnomocnený zástupca, čo SAK považuje za obchádzanie zákona o advokácii. 

Splnomocnený zástupca je osoba stojaca mimo advokáciu. Pokiaľ chce vystupovať a konať pred súdmi, tie ju najprv musia do konania pripustiť. Čo presne komore na civilnom zastupovaní prekáža, nie je jasné. Ide o zákonný stav, o ktorom rozhoduje súd. Navyše k samostatnej práci advokáta má prax koncipienta smerovať, preto by sa mala samostatnosť vítať a nie označovať za škodlivú.

Vystupoval v jedinom konaní

V prípade Roberta Gorala je absurdné to, že v čase rozhodovania komory o jeho zápise vystupoval ako civilný zástupca iba v jedinom súdnom konaní v Českej republike. A to až po tom, čo mu to SAK povolila. „Rovnako ako u nás predpokladám, že aj v ČR o pripustení obecného zmocnenca rozhoduje súd. Čo sa týka stavovských predpisov, túto problematiku neupravujú. Podľa môjho názoru by bolo vhodné, aby ste o tejto skutočnosti informovali svojho školiteľa a samozrejme sám k veci pristúpili ako jednorazovej a príležitostnej z titulu, že chcete poskytnúť pomoc blízkej osobe,“ odporučila mu vtedy riaditeľka odboru matriky SAK Dominika Skuráková.

Teda komora právnikovi vyčíta to, čo mu predtým sama odkývala. Keď sme sa o vec zaujímali my, hovorkyňa komory Alexandra Donevová povedala, že vážnym problémom Roberta Gorala je jeho trestné stíhanie. Vyzerá to teda tak, že komora neberie do úvahy prezumpciu neviny a právnika už považuje za právoplatne odsúdeného. Goral následne dokonca zistil, že komora disponuje jeho obžalobou.

Keď ju žiadal o informáciu, akým spôsobom sa SAK k obžalobe dostala, dočkal sa vyhýbavých a neurčitých odpovedí o tretích osobách. Obžaloba sa pritom oficiálne doručuje súdu a stranám trestného konania. Teda nikto ďalší ňou nemôže disponovať. Po oznámení Tomáša Boreca o odstúpení z čela predsedníctva SAK, sa Robert Goral so svojim školiteľom rozhodli opätovne požiadať komoru o zápis do zoznamu koncipientov. Predsedníctvo tentoraz rozhodlo tak, že konečný verdikt odkladá do času právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci jeho obžaloby za neoprávnené podnikanie. Právny inštitút odloženia rozhodnutia pritom zákon nepozná. Veľa to prezrádza o tom, že cesta právnika k živobytiu advokáta bude ešte dlhá a náročná.