Štyria vyšetrovatelia - Čurilla, Ďurka, Mašin a Sabota - sú stíhaní pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Riešia najväčšie korupčné kauzy a aj oni sú riešení... Ako sa však zdá, pokúšajú sa zastaviť tých, čo poukazujú na ich prešľapy. Najnovšie sa pokúšajú docieliť disciplinárne stíhanie sudcu Krajského súdu v Bratislave Petra Šamka. 

Čoho sa sudca dopustil? Upozornil na svojom webe pravnelisty.sk 22. januára 2022 na možnú kriminalizáciu kolegu, sudcu Kapinaja, ktorého štvorica z NAKA podozrieva z ohýbania práva. Sudca Kapinaj totiž vlani schválil vyšetrovaciu väzbu pre týchto vyšetrovateľov, čo oni aktuálne považujú za trestný čin. A kto rieši ich podozrenie? No neuveríte, ale predsa NAKA. Sudca Šamko o tom napísal. Odborná verejnosť sa z toho chytá za hlavu. A Šamko má problém, vyšetrovatelia podali podnet na jeho disciplinárne riešenie. 


Keď Šamko, tak potom aj Lipšic a Hamran, či? 

Prečo presne chcú krajského sudcu trestať? V podnete čurillovci uvádzajú, že napríklad vykonal obhajobu podozrivého sudcu. Šamko to považuje za paradox. Pýta sa, prečo niečo podobné nevyčítali vo vlastnom prípade Lipšicovi či Hamranovi. “... nap­rík­lad o tres­tnom stí­ha­ní po­dá­va­te­ľov pod­ne­tu sa ne­ga­tív­ne ve­rej­ne vy­jad­ro­va­lo veľ­ké množ­stvo osôb, me­dzi ni­mi nap­rík­lad aj pro­ku­rá­tor úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry, či po­li­caj­ný pre­zi­dent a nie je mi zná­me, že by na nich po­dá­va­te­lia pod­ne­tu da­li návrh na za­ča­tie dis­cip­li­nár­ne­ho ko­na­nia z dô­vo­du, že nad rá­mec vý­ko­nu svo­jej fun­kcie pô­so­bia vo ve­ci, kto­rá je len v príp­rav­nom ne­ve­rej­nom ko­na­ní,” upozorňuje na čudný meter vyšetrovateľov Šamko. 

Paralela so Špirkom

Ďalším problémom je podľa vyšetrovateľov NAKA, že sudca nedodržal pri písaní textu mlčanlivosť sudcu. Šamko ich odkazuje na kauzu prokurátora Vasila Špirka, ktorú práve on v roku 2016 zverejnil a rovnako ako vtedy ani dnes to nesúviselo s výkonom jeho funkcie. Riešila to aj sudcovská rada Krajského súdu Bratislava a nezistili pochybenie. Súbežne s tým aj Zdru­že­nie za ot­vo­re­nú jus­tí­ciu vy­da­lo ve­rej­né vy­hlá­se­nie, v kto­rom slo­va­mi JUDr. Ka­ta­rí­ny Ja­vor­čí­ko­vej vy­slo­ve­ne uvied­li, že: "V tej­to ve­ci Pe­ter  Šam­ko ne­bol, a ani nie je, ako sud­ca čin­ný. Nie je ani prav­de­po­dob­né, že by pred­met­ná vec moh­la byť pri­de­le­ná v bu­dúc­nos­ti do je­ho súd­ne­ho od­de­le­nia. Tak ako je  le­kár aj mi­mo vý­ko­nu služ­by po­vin­ný za­siah­nuť na ochra­nu bez­pros­tred­ne oh­ro­ze­né­ho ži­vo­ta či zdra­via iné­ho člo­ve­ka, tak aj člen kaž­dej práv­nic­kej pro­fe­sie má mo­rál­no-etic­ký zá­vä­zok pris­pie­vať k zvy­šo­va­niu práv­ne­ho po­ve­do­mia spo­loč­nos­ti a zlep­šo­va­niu fun­go­va­nia práv­ne­ho štá­tu. Ak sud­ca vní­ma, že niek­to­ré zlož­ky štát­nej mo­ci tý­mi­to hod­no­ta­mi pohŕda­jú ale­bo ich ig­no­ru­jú, či ich do­kon­ca oh­ro­zu­jú, má mo­rál­no-etic­kú po­vin­nosť neml­čať.” Katarína Javorčíková je dnes členkou Súdnej rady na návrh vlády, bude teda zaujímavé sledovať jej postoj. 

Ja môžem, ale ty nie

Predseda Súdnej rady Ján Mazák verejne vyhlasuje, že on Šamkovi proste nerozumie a v minulosti mu už dal písomné napomenutie za to, že zverejnil Threemu. Bolo paradoxné, že práve v denníku N sa redaktorka, ktorá sama zverejňovala útržky z Threemy pozastavovala aj nedávno nad tým, ako mohol zverejniť celú Threemu, čo si to ten sudca dovolil? Tu je odpoveď. “Ja som tým krátkodobým zverejneným v roku 2020 kritizoval neustále úniky dôkazov zo spisov, ktoré nikto neriešil a všetci mlčky tolerovali s tým, že je vo verejnom záujme o tom diskutovať,” vyhlásil Šamko pre Hospodárske noviny. 

Cirkus

Vcelku komické, keby nešlo o vážnu situáciu, sú aj otázky Jána Mazáka k téme “preparácia obvinených”. Šamko túto nehorázne pôsobiacu taktiku vyšetrovateľov, ktorí menia vo vyšetrovacej väzbe obvinených na kajúcnikov prirovnáva k výcviku zvierat v cirkuse. Uvádza aj konkrétne príklady. A napriek tomu sa Ján Mazák v rozhovore pre denník N pýta: “Ako môže jeden sudca napísať, že sa to deje aj v súčasnosti a neponúknuť príklad, dôkaz, alebo podoprieť to nejakými ďalšími skutočnosťami?” Tu už vyvstáva vážna otázka, či niektorí ľudia nevidia alebo nechcú vidieť.

Paranoja 

Veľa ľudí sa pýta, prečo to Peter Šamko vlastne robí. Túto  otázku si kladie aj Mazák: “Je jeden veľmi inteligentný, vzdelaný, múdry človek s veľmi sľubnou kariérou… Ale prečo sa tak prezentuje, tak musím byť úprimný, neviem. Nechápem motív… ozaj ide o jedného kvalitného človeka a sudcu, ktorý by mohol byť pýchou súdnictva na Slovensku… Musí v tom byť niečo osobné.”

Odpoveď možno nie je ťažká. Napríklad verejne hovorí o tom, že trestné právo, ktorému sa roky venuje, devalvovalo. A kritizuje, že sa z túžby po očiste spoločnosti stala paranoja. “Stále nachádzajú niekoho, kto tú očistu kazí, kto si dovolí mať iné názory, a preto ho treba pranierovať, kto nechápe, že očista nemôže nikdy zastať a musia aj naďalej „padať hlavy“ a že pri očiste má predsa spravodlivosť prednosť pred zákonnosťou… už by sme konečne mali prestať hovoriť o očiste a mali by sme začať hovoriť o dodržiavaní zákonnosti či celkovo o fungovaní právneho štátu. Napriek určitým problémom, napríklad s prieťahmi, justícia ako celok funguje,” uviedol Šamko pre Hospodárske noviny. 

Aktuálne hrozí, že sa Šamko pridá k “mozgovému potenciálu”, ktorý opúšťa Slovensko. Má na stole pracovnú ponuku z Česka, ktorú zvažuje. Podľa informácií Plus 7 dní to ale zatiaľ nevyzerá na horúcu zmenu, lebo má na Slovensku rodinu a väzby, ktoré nechce pretrhnúť. Zatiaľ.