Tip na článok
Dočasná autobusová stanica Mlynské Nivy.

Superrýchla kolaudácia: O stavbu dočasnej autobusovej stanice sa zaujíma prokuratúra!

Na kolaudáciu dočasnej autobusovej stanice na bratislavských Mlynských Nivách si posvietila aj prokuratúra.

Galéria k článku (14 fotografií )
Kolaudácia: O stavbu dočasnej autobusovej stanice sa zaujíma prokuratúra.
Kolaudácia: O stavbu dočasnej autobusovej stanice sa zaujíma prokuratúra.
Kolaudácia: O stavbu dočasnej autobusovej stanice sa zaujíma prokuratúra.

Výstavbu dočasnej stanice sprevádzali rozpory v dátumoch, developer HB Reavis ju začal stavať skôr, ako mal v rukách správoplatnené stavebné povolenie. Stavebný úrad Bratislava Staré Mesto skonštatoval, že stavať sa začalo bez toho, aby stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a rozhodol o zastavení stavebného konania. Investor oficiálne úradom oznámil, že stavebné práce sa začali 1.júna, ale odvolal sa a Okresný úrad v Bratislave mu vyšiel v ústrety. Stavebné povolenie tak nadobudlo právoplatnosť 9. júna. Počas ôsmich dní medzi prvým a deviatym júnom stavba pokračovala.

Prokuratúra žiadala márne

“Okresnej prokuratúre Bratislava I bol postúpený z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na ďalšie konanie poznatok v stavebnej veci týkajúci sa dočasnej autobusovej stanice v Bratislave,” informoval Oliver Janíček z Krajskej prokuratúry v Bratislave. Podľa neho sa okresná prokuratúra obrátila na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto a požiadala ju o zaslanie písomnej informácie o stave konania vo veci stavebného povolenia na stavbu dočasnej autobusovej stanice. Prokuratúra si žiadala aj informáciu o postupe a úkonoch stavebného úradu, ktoré nasledovali po vykonaní štátneho stavebného dohľadu. Prokuratúra zároveň mestskú časť požiadala aj o informáciu, kde sa v súčasnosti nachádza spisový materiál.

“Požadované informácie sme žiadali zaslať najneskôr do 10. septembra 2017. Keďže v uvedenom termíne, požadované informácie neboli príslušnej prokuratúre poskytnuté, Okresná prokuratúra Bratislava I opätovne požiadala mestskú časť Bratislava – Staré Mesto o ich predloženie,” napísal Oliver Janíček z Krajskej prokuratúry.

Dočasná autobusová stanica na bratislavských Mlynských Nivách.
Dočasná autobusová stanica na bratislavských Mlynských Nivách.
Dávid Duducz

Hlucho na okrese

Informácie o tom, kde sa nachádza spisový materiál k stavbe si žiadala Okresná prokuratúra najskôr na staromestskom stavebnom úrade. Ten tak mal urobiť najneskôr do desiateho septembra. Staromestský úrad však už spis nemal, pretože ho mali na Odbore bytovej výstavby a politiky na Okresnom úrade Bratislava. Podľa informácií, ktoré Okresnej prokuratúre Bratislava I poskytol stavebný úrad, stavebné konanie na predmetnú stavbu bolo právoplatne ukončené a vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2017. 


“Podľa informácií, ktoré Okresnej prokuratúre Bratislava I poskytla Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, dňa 22.05.2017 táto mestská časť vydala na uvedenú stavbu stavebné povolenie. Následne na základe uskutočneného štátneho stavebného dohľadu na stavbe stavebný úrad rozhodol tak, že zastavil stavebné konanie, a to z dôvodu, že stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Proti tomuto rozhodnutiu stavebník podal odvolanie, ktoré stavebný úrad spolu so spisovým materiálom predložil na rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky. Tento úrad rozhodnutie stavebného úradu o zastavení stavebného konania zrušil. Keďže kompletná spisová dokumentácia sa podľa informácií od mestskej časti nachádza ešte stále na Okresnom úrade Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Okresná prokuratúra Bratislava I dožiadaním zo dňa 18.09.2107 požiadala o jej zapožičanie vyššie menovaný úrad, a to v lehote do 30.09.2017, resp. aby tento úrad v uvedenej lehote tunajšej prokuratúre oznámil dôvody, ktoré jej zaslaniu bránia; predmetné dožiadanie bolo menovanému úradu doručené dňa 21.09.2017,” napísal Michal Šúrek z Generálnej prokuratúry SR. Z jeho vyjadrení vyplývalo, že ani 29. septembra ešte prokuratúra spis od stavby, u ktorej práve vrcholí kolaudačné konanie, nemala.

„Pre odovzdanie verejnej časti náhradnej autobusovej stanice do riadneho užívania má spoločnosť platné kolaudačné rozhodnutie. Jej uvedenie do prevádzky je plne v súlade s právnymi predpismi,“ potvrdil mediálny zástupca investora Peter Papánek. Stavbu skolaudoval staromestský stavebný úrad.


“Okresná prokuratúra Bratislava I sa môže k veci vyjadriť až po predložení a preštudovaní na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu,” dodal prokurátor Michal Šúrek s dôvetkom, že k otázke prípadného vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu sa teraz vyjadrovať nebudú. “Ak bude stavba dokončená v súlade so stavebným povolením a stavebník predloží v kolaudačnom konaní všetky potrebné doklady, je možné vydať kolaudačné rozhodnutie,” vysvetlila Nora Gubková z miestneho úradu Bratislava Staré Mesto.

Aby to nebolo málo zamotané, podľa vyjadrenia odboru výstavby OÚ Bratislava boli spisy vrátene mestskej časti Staré Mesto na základe ich žiadosti, ako aj na základe podaného návrhu na obnovu konania, o čom bola príslušná prokuratúra upovedomená.

VIDEO Plus 7 Dní