Slovenské národné múzeum (SNM) je našou najväčšou kultúrnou inštitúciou. To, čo predvádza počas procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka, sa však za kultúrne označiť rozhodne nedá. Oneskorené začatie obnovy pamiatky múzeum opakovane zdôvodňuje čarovnou formulkou, že sa tak stalo pre námietky neúspešného uchádzača. Doteraz však neodznelo, ako múzeum vyberalo víťaza, s ktorým napokon 19. októbra podpísalo zmluvu.

Pozadie verejného obstarávania podľa našich zistení sprevádzajú praktiky, ktoré s transparentnosťou a so slušnými mravmi nemajú veľa spoločné. Veď ak pracovníci SNM v dokumente, ktorý je súčasťou oficiálneho konania, označia jedného z uchádzačov vulgarizmom hodným krčmového povaľača, potom s našou najväčšou kultúrnou inštitúciou asi nie je všetko v poriadku.

Poznajúc slovenské reálie už asi neprekvapí, že nevyberaným spôsobom sa múzeum vyjadrovalo na adresu spoločnosti, ktorá v súťaži predložila najlepšiu cenovú ponuku. Pritom práve najnižšia cena mala byť jediným kritériom pri výbere víťaza.

Národná kultúrna pamiatka v marci takmer ľahla popolom. Foto: Ivan Kanala ml.

Prísne kritériá

Slovenské národné múzeum zvolilo pri hľadaní stavebníka, ktorý mal zachraňovať Krásnu Hôrku, najmenej transparentný spôsob verejného obstarávania - takzvané rokovacie konanie bez zverejnenia. Uvedený postup však múzeu nikto nevyčítal. Ide totiž o relatívne najrýchlejší výber uchádzača, keďže tento proces je ušetrený od siahodlhých oficialít, a vzhľadom na kritickú situáciu okolo zničenej národnej kultúrnej pamiatky bolo treba konať promptne.

Tento spôsob obstarávania umožnil múzeu, aby priamo oslovilo ním vybrané subjekty. Na rokovanie ich vyzvalo šesť, ktoré odporučila špeciálne vytvorená komisia. Súťažné podklady boli napokon doručené piatim záujemcom. Ak sa chceli zúčastniť na konečnej fáze súťaže, museli splniť náročné odborné i finančné kritériá. Samozrejmosťou bola bezúhonnosť či nulové dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení.

Museli tiež zložiť zábezpeku 135-tisíc eur a preukázať, že čo sa týka plnenia zákazky, dokážu disponovať sumou 1,8 milióna eur. V tejto súvislosti sa mohli uchádzači preukázať prísľubom banky, že im v prípade potreby poskytne úver v uvedenej výške. Záujemcovia predkladali aj prehľad o dosiahnutom obrate za roky 2009, 2010, 2011 v oblasti stavebných prác. Podľa požiadaviek SNM musel súhrnne dosiahnuť sumu vyššiu ako 21,3 milióna eur bez DPH.

Prísne kritériá spôsobili, že ponuky napokon predložili len tri subjekty. Keďže jeden z nich nezložil 135-tisícovú zábezpeku, zo súťaže ho vyradili. V hre tak zostali dvaja uchádzači - živnostník Marián Fifík z obce Vyšná Slaná, ktorého ponuka za prvú etapu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka bola 2,05 milióna eur s DPH, a banskobystrická eseročka PR QUERKUS s cenou necelých 1,98 milióna eur. Ako sme už spomínali, jediným kritériom bola najnižšia cena, a tak zákazku mala získať spoločnosť z Banskej Bystrice.

Ak by múzeum postupovalo v zmysle vlastných kritérií, víťaz by bol známy už 15. augusta, keď súťaž vyhodnotili. No odborná komisia si od uchádzačov ešte vyžiadala vysvetlenie predložených dokumentov. Po ich vyhodnotení 28. augusta rozhodla, že víťazom súťaže je živnostník Marián Fifík s ponukou vyššou o 77-tisíc eur.

Marián Fifík vyhral súťaž na prvú etapu rekonštrukcie hradu. Ako jediný dokázal splniť prísné kritériá stanovené SNM. Foto: archív

Vylúčení

Komisia svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že hoci banskobystrická firma žiadala najmenej, v konečnom dôsledku vraj nesplnila požiadavky na predmet zákazky. Odborníci z poradného orgánu generálneho riaditeľa národného múzea pri hlbšom skúmaní ponuky vraj zistili závažné nedostatky, ktoré banskobystrickú firmu vyradili zo súťaže. O čo presne išlo?

Značne zložitým, pre laika takmer nezrozumiteľným spôsobom ich múzeum dokázalo rozpísať na niekoľko strán. Veľmi jednoducho sa však dajú zhrnúť nasledovne: Hoci spoločnosť v celej ponuke viackrát tvrdí, že hrad bude v prvej fáze rekonštruovať približne so 45 pracovnými silami, pri údaji hovoriacom o zabezpečení hygienických zariadení uviedla, že sú určené pre 15 ľudí. Následne to vysvetlila omylom zodpovedného pracovníka, ktorý pri písaní stlačil na klávesnici číslo jeden namiesto štvorky nachádzajúcej sa hneď nad ním, no komisia to neprijala. Podľa jej názoru tento omyl zásadným spôsobom zmenil charakter predloženej ponuky, tá sa tak stala nerelevantnou a v rozpore s určenými požiadavkami.

Banskobystrická spoločnosť sa však s takými závermi nestotožnila a využila svoje zákonné právo. Najskôr žiadala o nápravu Slovenské národné múzeum. Keď jej nevyhovelo, dňa 24. septembra podala námietku na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten si následne vyžiadal vyjadrenie múzea, ktoré mu dokumenty doručilo 1. októbra. Od tohto termínu mal úrad tridsaťdňovú zákonnú lehotu, aby o námietke neúspešného uchádzača rozhodol. Blíži sa však koniec decembra a stále tak neurobil. Prečo, nevedno. Ústami svojho tlačového tajomníka Jána Mažgúta dookola omieľa, že „v priebehu konania o námietkach sa o jednotlivých podrobnostiach úrad nebude vyjadrovať“. Dodajme, že úrad vo verejnom záujme uprednostnil záchranu pamiatky pred ukončením konania o námietkach neúspešného uchádzača a rekonštrukcia sa začala 20. októbra.

Hrubozrnný slovník

V tejto súvislosti je zarážajúce, že kompetentní pracovníci múzea oneskorenie začiatku rekonštrukcie hradu zdôvodňujú postupom banskobystrickej firmy, zákonným spôsobom bojujúcej za svoje práva. To, že štátny Úrad pre verejné obstarávanie prekročil lehotu na rozhodnutie už takmer o dva mesiace, zdá sa, nikomu neprekáža.

Občania, medzi ktorými sú aj takí, ktorí na obnovu hradu prispeli z vlastných peňazí, môžu mať pocit, že múzeum má predsa právo vybrať si na rekonštrukciu subjekt, ktorému dôveruje. Lenže ak do súťaže vnesie prvky hrubej vulgárnosti, to je už naozaj silná káva.

Redakcia týždenníka PLUS 7 DNÍ má k dispozícii zápisnicu z 22. októbra, keď sa na Úrade pre verejné obstarávanie konalo ústne pojednávanie vo veci námietky neúspešného uchádzača. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia úradu, Slovenského národného múzea a banskobystrickej firmy. V dokumente je okrem iného uvedené vyjadrenie zástupcov stavebnej spoločnosti, ktorí počas rokovania upozornili na jednu z príloh. V nej údajne označilo múzeum neúspešného uchádzača „hrubo vulgárne, krajne urážlivo...“.

V zápisnici zo stretnutia sa ďalej píše, že „uvedeným spôsobom sa verejný obstarávateľ a členovia komisie preukázali ako absolútne a bezprecedentne zaujatí tým najhrubším spôsobom a svoju averziu voči navrhovateľovi vôbec neskrývajú... Táto zaujatosť presahuje všetky medze a vylučuje dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie navrhovateľa ako uchádzača...“. Podľa znenia zápisnice nepadla voči týmto tvrdým obvineniam žiadna námietka či otázka zo strany zástupcov SNM, medzi ktorými sedel aj generálny riaditeľ múzea Rastislav Púdelka. Dokument všetci prítomní podpísali. Akoby nikto z prítomných nemal počas oficiálneho úradného rokovania potrebu rozoberať vulgárnosti, o ktorých bola reč.

Rastislav Púdelka: Šéf SNM sa podpísal pod dokumenty, ktoré vulgárnym spôsobom urážajú jedného z uchádzačov o rekonštrukciu. Foto: TASR

Keďže Úrad pre verejné obstarávanie sa k ničomu nevyjadruje, oslovili sme v tejto súvislosti zástupcov banskobystrickej firmy s otázkou, o čom to počas ústneho pojednávania hovorili. Preposlali nám e-mail, ktorý im 15. októbra zaslala pracovníčka ÚVO ako pozvánku na pojednávanie. Jeho súčasťou boli aj tri prílohy, ktoré ako svoje stanovisko doručilo Slovenské národné múzeum. Na konci jednej z nich sa doslova píše: „Ponuky komisia navzájom komparovala a posudzovala v identifikovaných problémových častiach, čo u jedného uchádzača posúdila na základe vysvetlenia a druhý je taký ko..t, aký je.“

Je zrejmé, že tento odsek zostal v prílohe omylom. Podľa všetkého išlo o pracovnú verziu dokumentu, ktorý mal ktosi v múzeu ešte skontrolovať a až potom zaslať na Úrad pre verejné obstarávanie. Stala sa však chyba, ktorá vypovedá o charaktere výberu firmy na rekonštrukciu hradu zničeného požiarom.

Kto za ním stojí?

Pre mnohých v rožňavskom regióne je záhada, ako mohol prísne kritériá súťaže za dva milióny eur splniť živnostník, ktorý nie je schopný platiť ani svoje odvody do Sociálnej poisťovne. Tá k 30. októbru evidovala jeho nedoplatok 360 eur. Nechápavo nad tým krúti hlavou i Peter Pakes, starosta obce Vlachovo, kde Marián Fifík získal vlani zákazku za 250-tisíc eur. Mal zrekonštruovať tamojší vodný mlyn.

„Boli s ním problémy, čo je uvedené aj v zápisniciach z obecného zastupiteľstva. Meškal, nechcel to dokončiť, až sme ho museli pritlačiť tým, že som dal vec riešiť právnej kancelárii. Komunikácia s ním nebola vôbec príjemná, takto som si korektnú spoluprácu nepredstavoval. Obec na to doplatila,“ posťažoval sa starosta. Otvorene priznal, že Mariánovi Fifíkovi by už v obci nedal postaviť vôbec nič. A že vyhral súťaž na Krásnu Hôrku, ho vraj prekvapilo.

Čaro nechceného

Na záležitosť okolo vulgarizmu a spomínané zasadnutie na Úrade pre verejné obstarávanie sme sa chceli opýtať aj generálneho riaditeľa SNM Rastislava Púdelku. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nám ho nepodarilo zastihnúť. Cez sekretárku nám však odkázal, že rokovanie, o ktoré sa zaujímame, bolo len neoficiálnou konzultáciou, ako má múzeum ďalej postupovať pri verejnom obstarávaní ohľadom Krásnej Hôrky. Teda subjekt, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie momentálne kontroluje, sa chodí na ten istý úrad neoficiálne radiť, ako v tom kontrolovanom obstarávaní pokračovať.