Na nedostatky vo väzbe na Slovensku upozorňovali dlho iba odborníci. Vďaka prominentným väzňom sa dozvedáme, že napriek nášmu členstvu v Európskej únii, patríme v tomto porovnaní asi skôr niekam do Ázie. A že to u nás naozaj nie je pre ľudí, ktorí sú zatiaľ len podozriví z trestnej činnosti ružové, ukazuje aj porovnanie s podmienkami, v ktorýchbol ruský opozičný politik. Alexej Navaľnyj pred kritizovaným odsúdením v moskovskom väzení Matroskaja tišina. To je pokladané za jedno z najdrsnejších v Rusku.

Ruské väznice: Nemajú zrovna dobrú povesť. Naše ústavy na výkon väzby majú však tiež poriadne tvrdé podmienky.
Zdroj: TASR

Minicela

Navaľnyj bol sám v cele, ktorá má 12 metrov štvorcových. U nás je to trochu horšie. Podľa zákona musí mať obvinený k dispozícii minimálne 3,5 metra, no ak je ústav preplnený, môže sa plocha zmenšiť. „Pät­nás­ty me­siac som za­tvo­re­ný na ce­le s roz­lo­hou cca 8 m2 – vrá­ta­ne so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, v kto­rom je WC, umý­vad­lo, na kto­rom je ha­di­ca so spr­chou. Po od­rá­ta­ní plo­chy so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, a za­ria­de­nia ce­ly (pos­cho­do­vá pos­teľ, 2 skrin­ky, stôl, 2 sto­lič­ky, po­lič­ka) zos­tá­va­jú cca 3 m2 na  „po­hyb“. To­to je štan­dar­dná ce­la pre 2 oso­by,“ opísal podmienky na portály Právne listy advokát Martin Ribár, ktorý je zavretý v kolúznej väzbe.  Obvinení (teda nie odsúdení!) trávia v malej cele 23 hodín denne.

Prechádzka na streche

Jednu hodinu majú na prechádzku. A rovnako Navaľnyj aj slovenskí obvinení sa musia ísť prejsť na strechu väznice. V Rusku je to v klietkach. U nás ide zvyčajne o koridor so štyrmi stenami a stropom z mrežovanej siete, čo tiež možno nazvať klietkou. Koridory nebývajú extrémne veľké. „Naj­men­šie ma­jú cca 8 m2. Po 23 ho­di­nách  strá­ve­ných v ma­lej ce­le nie je veľ­mi vý­raz­nou zme­nou mož­nosť byť na vzdu­chu v pries­to­re 8 m2 (cca 4m x 2m). Väč­ši­nou mám mož­nosť byť v ko­ri­do­re s veľ­kos­ťou cca 6 m x 4m – v kto­rom je hraz­da a brad­lá. V prí­pa­de zlé­ho po­ča­sia mô­žem byť pod ma­lou strieš­kou,“ opísal Ribár.

MARTIN RIBÁR (v popredí) Skončil vo väzbe spolu s takáčovcami. Už vyše roka sedí v cele s rozlohou osem štvorcových metrov. K jeho ústavnej sťažnosti sa pripojila aj advokátska komora.
Zdroj: TASR

Týždne bez slnka

Navaľného cela má podľa servera politico okno. Miniokná bývajú aj na väzobných celách na Slovensku. Osvetlenie ale nie je nič extra. „V ce­le je ne­dos­ta­tok den­né­ho  pri­ro­dze­né­ho svet­la. Ak nie je za­pá­le­né ume­lé svet­lo, je v ce­le prít­mie. Aby som mo­hol čo­koľ­vek ro­biť, mám ce­lý deň za­pá­le­né ume­lé svet­lo – to­to ja sám ne­viem vy­pnúť ani za­pnúť. Vy­pí­nač je pred ce­lou – svet­lo za­pí­na­jú a vy­pí­na­jú prís­luš­ní­ci ZVJS. Vy­chádz­ky sú v rôz­nych ča­soch. S oh­ľa­dom na ča­sy vy­chá­dzok a dis­po­zič­né rie­še­nie ko­ri­do­rov nie­ke­dy ce­lé dni (aj týž­dne) ne­vi­dím sl­nko,“ opisuje obvinený slovenské podmienky.  

Listy len po kontrole

Kým Navaľnyj sa k listom od svojich blízkych nedostal, obvineným v kolúznej väzbe ich u nás schvaľujú policajti. Kolúzna väzba totiž slúži na to, aby obvinený nemohol ovplyvňovať svedkov a tak je odrezaný od sveta. Niekedy to však trvá celé týždne, kým dostane odpoveď na svoj list. Napríklad rodina Milana Lučanského kritizovala, že list s kresbou od dcéry sa k nemu nedostal ani po troch týždňoch. Chceli mu ju potom dať do truhly.

Porovnanie s Ruskom: Nevychádzame z toho nejak extra lepšie.
Zdroj: PLUS 7 DNÍ

Navaľnyj sa sťažoval, že okrem advokátov za ním nik nemôže prísť. Slovenskí obvinení  majú nárok na návštevu raz za tri týždne, v prípade kolúznych im to však tiež schvaľuje vyšetrovateľ. Napríklad Ribár píše, že za 13 mesiacov mal po­vo­le­né iba 2 náv­šte­vy. Počas nich na 1 ho­di­nu vi­del man­žel­ku za skle­ne­nou ste­nou. „Pr­výk­rát po tak­mer 11-tich me­sia­coch. Mo­je de­ti som vi­del do­te­raz iba 2x – na 20 mi­nút cez vi­deo náv­šte­vu na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25 cm x 15 cm. Pr­vý krát som tak­to vi­del de­ti po 13-tich me­sia­coch,“ tvrdí.

Milan Lučanský: Na cele ho kontrolovali každú polhodinu. Ani to nezabránilo jeho smrti.
Zdroj: archív M.L.

Kamery na cele

Kým v slovenských ústavoch nie sú kvôli súkromiu kamery na celách, Rusi sa s tým až tak nepárajú. Vo väznici, kde čakal Navaľnyj na rozsudok, sú priamo na cele. Strážcovia tak majú prehľad, čo sa kde deje. Na kamery sa však pýtali ľudia aj ministerky Márie Kolíkovej po smrti Milana Lučanského. V jeho prípade bola kamera spúšťaná pohybom len na chodbe. Na jednu stranu by prítomnosť kamery mohla zabrániť prípadným samovraždám, na stranu druhú pocit, že je človek pod neustálou kontrolou, je veľmi únavný. Väznení, ktorí majú zvýšenú kontrolu, majú práve pre to často aj problémy so spánkom.

Monika Jankovská: V kolúznej väzbe sa mala pokúsiť o samovraždu. Keď bola štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, nezdalo sa, že by bojovala za zmenu podmienok vo väzbe
Zdroj: TASR

Za presadenie zmeny podmienok vo väzbe  sa ozýva čoraz viac hlasov.  Príklad si môžeme brať napríklad od Čechov, ktorí  majú limit na kolúznu väzbu tri mesiace. Za ten čas musia vyšetrovatelia vypočuť svedkov, ktorým by zo strany obvinených hrozilo ovplyvňovanie. U nás môže byť aj človek, ktorého nakoniec súdy označia za nevinného, vo väzbe dokopy neuveriteľné štyri roky.