Tip na článok
Ivo Gašparovič a jeho vila: Prezidentovmu synovi vraj idú úrady poruke.

Výsmech občanovi: Gašparovičovmu synovi skolaudovali kontroverznú megavilu

Megavilu prezidentovho syna Iva Gašparoviča skolaudovali. Hoci stavebný úrad s tým nesúhlasí...

Galéria k článku (6 fotografií )
Na hokeji: Ivo Gašparovič, minister školstva Dušan Čaplovič a Ivan Gašparovič.
Ivo Gašparovič: Prezidentovmu synovi vraj idú úrady poruke.
Nezákonnosti: Mrázovci oslovili aj Krajskú prokuratúru v Bratislave. Tá však tvrdí, že kým rozhodnutie nebude právoplatné, nemôže konať.

Kolaudačné rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, povoľuje užívanie rodinného domu Bôrik, domovej prípojky vody, elektriny a kanalizácie.

Na susedov Mrázovcov, ktorí po celý čas namietajú, že megavila je napriek dodatočným povoleniam de facto čierna stavba, postavená v rozpore so všetkými regulatívmi, úrady tiež pamätali.

Poslali im list, v ktorom ich zbavujú štatútu účastníkov kolaudačného konania. Kým však nepadne právoplatné rozhodnutie vo veci zrušeného účastníctva, nenadobudne právoplatnosť ani kolaudačné rozhodnutie.

Čítajte viac:

Susedia Gašparovičovho syna sú zúfalí: Zabarikádoval nás svojou vilou!

Poohýbané paragrafy

„Kolaudácia Gašparovičovej vily je momentálne vo fáze vydaného kolaudačného rozhodnutia, zatiaľ však nie je právoplatná. Súbežne s ňou nás totiž Okresný úrad Bratislava vylúčil z účasti na kolaudačnom konaní."

"My sme sa odvolali na nadriadený orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a kým toto rozhodnutie o vylúčení nebude právoplatné, dovtedy sa nedá právoplatne skolaudovať ani dom Iva Gašparoviča,“ vysvetľuje Ján Mráz, ktorý je spolumajiteľom susediaceho rodinného domu.

Nad jeho záhradou čnie takmer päťmetrový „čínsky múr“. Pôvodne tam podobné betónové oplotenie nemalo byť. Lenže syn prezidenta Ivana Gašparoviča si uľahčil prácu. Namiesto toho, aby sa babral s kopaním základov pre suterén vily, pristavil ho na zemský povrch a zahrnul ho zeminou.

K tej už, samozrejme, bolo treba urobiť aj oporný betónový múr vystužený železom. Tak sa stalo, že susedia Mrázovci prišli k „utešenému“ výhľadu a zatieneniu časti záhrady. Úrady hádzali Mrázovcom polená pod nohy od samého začiatku. Prezidentov syn dostal v júni 2011 stavebné povolenie na vilu, ktorá mala mať jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.

Pod úrovňou zeme mala byť garáž, sauna, hoby miestnosť, sklady a práčovňa. Nadzemnú časť domu odľahčovali presklené steny. Objekt, ktorý vyrástol pod Bôrikom, sa však na pôvodný projekt schválený stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vonkoncom nepodobal. Navyše, inšpektori stavebného úradu zistili, že vila je väčšia, a teda v rozpore s platným stavebným povolením.

V stavbárskej terminológii sa podobné objekty označujú za čierne stavby. Prezidentovmu synovi však nejaké bu-bu-bu od stavebného úradu v Starom Meste nevadilo, vila rástla ďalej. Spis si od nespokojných úradníkov z mestskej časti prevzal krajský stavebný úrad. A namiesto odstránenia čiernej stavby sa paragrafy opäť ohli.

V decembri 2012 krajský stavebný úrad stavbu dodatočne povolil. Napriek tomu, že regulatívy v zóne Bôrik-Kráľovské údolie povoľujú ploty vysoké maximálne meter, prezidentov syn má múr päťnásobne prekračujúci normu!

„Krajský stavebný úrad nerešpektoval konkrétne vydané územné rozhodnutie. Práce na dome mali zastaviť. Múry vysoké miestami až päť a dlhé tridsať metrov úplne menia ráz lokality. Navyše, na susedný pozemok ilegálne naviezli vyťaženú zeminu. Úrady nepovolili ani umelo navŕšený násyp."

"Gašparovič zväčšil týmto spôsobom aj pôdorys domu, v prízemí má vináreň, čo nie je v tejto lokalite povolené. Ako stavebný inžinier viem, čo hovorím, poznám predpisy. Jeho dom už po daných zmenách nie je rodinný dom, ale budova na bývanie,“ argumentuje sused Ján Mráz a tvrdí, že Ivo Gašparovič sa zdvihnutím stavby o tri metre dopustil priestupku. Za to, že staval načierno aj po upozornení úradmi, by mohol dostať pokutu od 330 do 33-tisíc eur.

Čítajte viac:

Prezidentov syn začal s kolaudáciu svojej megavily postavenej v rozpore so stavebným povolením

Z kola von

Mrázovci od začiatku vedeli, že sa pustili do boja s nerovným súperom. Všade, kde mali úrady konať, zasiahla vyššia moc a úrady išli prezidentovmu synovi poruke. Inak to nebolo ani s kolaudačným konaním.

Mrázovci využili svoje právo podporené nálezom Ústavného súdu a vyhlásili sa za účastníkov kolaudačného konania. Miestne zisťovanie vo veci kolaudácie sa konalo v januári tohto roku priamo vo vile.

Ivo Gašparovič vpustil dnu úradníkov, no pred susedmi zabuchol dvere. Napriek tomu, že úradník má povinnosť zabezpečiť prítomnosť na mieste pre všetkých účastníkov konania, nestalo sa tak. Navyše, Gašparovič junior ešte dal do záznamu oznámenie o narušení kolaudačného konania, podľa ktorého bratia Mrázovci - obaja v dôchodkovom veku - spolu so svojou 85-ročnou mamou vraj prominentného suseda fyzicky napadli.

A čo sa robí so susedom, ktorý po celý čas poukazuje na nezákonnosť a žiada, aby úrady platené z daní konali striktne v zmysle zákona? Takého „vrtáka“ sa treba zbaviť. Najlepšie nejakou úradnou kľučkou. Tou bolo vylúčenie Mrázovcov z kolaudačného konania. Že je to v rozpore s nálezom Ústavného súdu? Ale, prosím vás…

Ústavný súd je v Košiciach a úradníci predsa sedia v Bratislave. Neriešia. Naopak, kolaudáciu dokonca vyriešili aj bez toho, aby mali k dispozícii spisovú dokumentáciu k domu. Tá totiž bola v tom čase v rámci odvolacieho konania na Najvyššom súde.

Hotová vec

Kolaudačné rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, má veru šalamúnske odôvodnenie. Podľa príslušných paragrafov úrad atrahoval právomoci miestne a vecne príslušného stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a kolaudačné rozhodnutie vydal. S námietkami Mrázovcov sa vyrovnal jednoducho. Zamietol ich.

Obzvlášť zaujímavá je pasáž, kde sa okresný úrad vyrovnáva s námietkou Mrázovcov, že kolaudovaná stavba je v rozpore s územným plánom zóny Bôrik-Kráľovské údolie, a preto je legálne neskolaudovateľná.

„Tunajší úrad uvádza, že v kolaudačnom konaní pri miestnom zisťovaní na dotknutom pozemku a stavbe porovnal dokumentáciu overenú v predošlých konaniach so skutočným vyhotovením stavby a skonštatoval, že stavba je zrealizovaná podľa tejto dokumentácie - vrátane umiestnenia stavby - s drobnými odchýlkami, ktoré nie sú podstatné…"

"Súlad stavby s územným plánom mesta, respektíve zóny a jednotlivými regulatívmi týchto dokumentov sa v kolaudačnom konaní neskúma, vyhodnotenie týchto skutočností bolo predmetom predošlých konaní, ktoré sú právoplatné,“ píše pero úradníka Mgr. Tomáša Mateičku, vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava.

Povedané ľudskou rečou, úrady najprv statočne odignorovali fakt, že Gašparovič junior staval načierno, dodatočne schválili stavbu o tri metre vyššiu, zrejme spadajúcu do kategórie „drobnej odchýlky“, a nakoniec vydali kolaudačné rozhodnutie. Paradoxne, úplne iný názor na stavbu prezidentovho synáčika má mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

„Stavba nie je v súlade so zastavovacími podmienkami určenými územným plánom zóny… Mestská časť ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby…"

"V tomto územnom rozhodnutí určil zastavovacie podmienky, to znamená určil podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, výškovo a polohovo definoval stavbu vrátane odstupov od hraníc pozemkov so zohľadnením už umiestnených susedných stavieb. Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bol Územný plán zóny Kráľovské údolie Bôrik."

"To znamená, že ďalšie zrealizované časti stavby (vináreň v podzemnom podlaží) mimo umiestnených riešení sú v rozpore s platnou reguláciou v území. Konkrétne nie je preukázaný súlad stavby so záväznou reguláciou v území v parametroch indexu zastavanej plochy, koeficientu stavebného objemu,“ píše sa v stanovisku mestskej časti, ktoré podpísala starostka Tatiana Rosová.

Tá zároveň konštatuje, že kolaudovaný rodinný dom nerešpektuje právoplatne umiestnené objekty na susediacich parcelách. Ako je možné, že tam, kde vidí jeden stavebný úrad zásadný problém a nesúlad, iný úrad dané skutočnosti ignoruje? Neriadia sa azda úradníci rovnakými paragrafmi? Nemajú rovnaké povinnosti skúmať veci? A dospeli by k podobným záverom, aj keby nešlo o dom patriaci zhodou okolností prominentnému prezidentskému synovi?

„V tomto štáte právo neexistuje. Môžu vás ošklbať, prizabiť, nikoho to nebude zaujímať,“ uzavrela tému penzionovaná detská lekárka, 85-ročná pani Mrázová.

Jej syn Ján dodáva: „Ich taktika je umlčať nás, vylúčiť z konania. Ale my sa nedáme a pôjdeme ďalej, až kým nevyčerpáme všetky možnosti. S touto neprávosťou sa jednoducho nezmierim.“

VIDEO Plus 7 Dní