Ladislav Bašternák

9/11 Ladislav Bašternák Zdroj: Emil Vasko