Marian Kočner sa kamarátil aj s Fedorom Flašíkom.
Zdieľať fotku

1/7 Marian Kočner sa kamarátil aj s Fedorom Flašíkom. Zdroj: archív