Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo.

20/23 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Zdroj: archív