Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo.

21/23 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Zdroj: archív