Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo.

8/23 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Zdroj: archív