V Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade sa 3. septembra uskutoènil slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky. Okrem signatárov - predsedu vlády SR a predsedu SNR, Vladimíra Meèiara a Ivana Gašparovièa, sa na òom zúèastnili predseda FZ Michal Kováè, predseda federálnej vlády Ján Stráský, predseda ÈNR Milan Uhde a ïalší hostia. Na snímke Vladimír Meèiar (druhý sprava) podpisuje prítomným pozvánky. Foto: Vladimír Benko - TASR, 3. septembra 1992, Bratislava
Zdieľať fotku

1/1 V Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade sa 3. septembra uskutoènil slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky. Okrem signatárov - predsedu vlády SR a predsedu SNR, Vladimíra Meèiara a Ivana Gašparovièa, sa na òom zúèastnili predseda FZ Michal Kováè, predseda federálnej vlády Ján Stráský, predseda ÈNR Milan Uhde a ïalší hostia. Na snímke Vladimír Meèiar (druhý sprava) podpisuje prítomným pozvánky. Foto: Vladimír Benko - TASR, 3. septembra 1992, Bratislava Zdroj: Vladimír Benko