Ústavný súd SR konštatoval, že práva bývalého policajta Mariána Kučerku boli porušené. Okrem iného aj tým, že o Kučerkovom prípade rozhodoval zaujatý sudca Juraj Kliment. Senát, ktorému predsedá práve sudca Kliment, teraz ústavnému súdu odkazuje, že „nemá právomoc skonštatovať, či ten ktorý sudca je alebo nie je zaujatý“

Podnet na prokurátora Repu

Kučerka je obžalovaný z korupčnej činnosti, prvostupňovým súdom bol uznaný za vinného s trestom odňatia slobody na jedenásť rokov. 

Ešte pred tým, ako NAKA Kučerku obvinila, podala jeho manželka podnet na Klimentovho synovca. Opisovala v ňom, ako spomínaný prokurátor Repa spolu s ďalším prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) tlačili na Kučerku, aby vypovedal proti niektorým ľuďom, inak vraj „bude s.ať krv“ vo väzbe ako Lajo Mako.

Krátko po oficiálne podanom podnete zavreli Kučerku do väzby a následne obvinili zo spáchania trestného činu ešte aj jeho ženu a jeho otca. V tejto psychicky náročnej situácií Kučerka odstrihnutý od okolitého sveta vydieranie poprel a prokurátorovi Repovi s kolegom sa ospravedlnil. Ospravedlnenie bolo napísané na počítači ďalšieho prokurátora ÚŠP...

Na hlavnom súdnom pojednávaní Kučerka vysvetľoval, že ospravedlnenie Repovi bolo vynútené. Trval na tom, že ho synovec sudcu Klimenta s kolegom vydierali.

Bývalého policajta NAKA Mariána Kučerku obvinili až po tom, čo jeho žena podala podnet na Klimentovho synovca prokurátora Repu a jeho kolegu z ÚŠP.
Zdroj: Ľudmila Lacková

Repov strýko

Ústavnému súdu sa vôbec nepáčilo, že o Kučerkovej väzbe rozhodoval - okrem iných - aj Repov strýko - sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. V decembri 2021 vydal nález, kde veľmi jasne povedal, že sa stalo niečo, čo sa v demokratickom zriadení stať nesmie. O osude obvineného rozhodoval zaujatý sudca.

„... existencie príbuzenského vzťahu k prokurátorovi, proaktívne neoznámenie jeho možného vylúčenia z vykonávania úkonov trestného konania pre príbuzenský pomer k prokurátorovi, ako aj v napadnutom uznesení najvyššieho súdu nereflektovanie argumentácie sťažovateľa týkajúcej sa nezákonného postupu jeho synovca má podľa ústavného súdu značnú relevanciu a intenzitu. Popísané skutočnosti spochybňujú objektívnu nestrannosť JUDr. Klimenta. A práve toto zdanie je z ústavného hľadiska neprípustné. Pri komplexnom zhodnotení vzťahu sudcu JUDr. Klimenta k prokurátorovi JUDr. Repovi tak ústavný súd konštatuje, že tento je takej povahy a intenzity, že objektívne vyvoláva pochybnosti o jeho nestrannosti nielen u sťažovateľa, ale aj u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa, čo môže viesť až k strate dôvery občanov v spravodlivosť.“

Sudca Kliment vo svojom vyjadrení pre ústavný súd poukazoval na skutočnosť, že podľa jeho informácií sa Kučerka dodatočne ospravedlnil prokurátorom špeciálnej prokuratúry Michalovi Šúrekovi a Ondrejovi Repovi za tvrdenie, že na neho vyvíjali psychický a fyzický nátlak. No podľa ústavného súdu „táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na ústavným súdom posudzovanú otázku nestrannosti rozhodovania najvyššieho súdu. Ústavný súd totiž pri hodnotení otázky, či z objektívneho hľadiska mohlo napadnuté uznesenie najvyššieho súdu vyvolať u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa pochybnosti o nestrannosti najvyššieho súdu, nemôže prihliadať na skutočnosti, ktoré nastali až následne po prijatí napadnutého uznesenia najvyššieho súdu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že predmetné ospravedlnenie sťažovateľa nič nemení na samotnej existencii príbuzenského vzťahu medzi JUDr. Klimentom a JUDr. Repom.“

Na snímke prokurátor Ondrej Repa.
Zdroj: Michal Svítok

Krátke ruky ústavného súdu

Kučerku zrejme ani vo sne nenapadlo, že napriek  spomínanému nálezu ústavného súdu bude o jeho vine či nevine v odvolacom konaní rozhodovať  senát 5T, ktorému predsedá  sudca Juraj Kliment.

Len čo Kučerka zistil, že jeho odvolanie pristálo na stole Repovho strýka, okamžite namietal jeho zaujatosť.

„Nemožno považovať za zákonný postup, aby vo veci odvolania proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu opäť rozhodoval strýko osoby, na ktorého nátlak Kučerka upozornil,“ uvádza Kučerkov právny zástupca.

O Kučerkovej námietke zaujatosti rozhodoval Najvyšší súd SR v senáte zloženom z predsedu Juraja Klimenta a členov Petra Hatalu a Petra Štifta.  21.júla 2022 tento senát vyriekol, že „sudca Kliment nie je vylúčený z konania voči Mariánovi Kučerkovi“. Prečo?

Sudca Kliment tvrdí, že on sa zaujatý byť necíti a „to, že ústavný súd skonštatoval porušenie práv obžalovaného, nie je takou okolnosťou, ktorá by ho vylučovala z ďalšieho rozhodovania o obžalovanom". Klimentov senát  tiež konštatoval, že ústavný súd „nesprávne vychádzal z predpokladu, že jeho (Kučerkovu - pozn. red.) trestnú vec dozoroval Repa, ktorý je s Klimentom príbuzný“. Repa totiž procesné úkony v Kučerkovej trestnej veci nevykonával. On sa podľa Kučerkovho tvrdenia mal „len“ vyhrážať. 

Zdanie 

Ústavný súd vo svojom náleze z decembra 2021 pripomína: „Nestrannosť sudcu, ktorý rozhoduje spor, je kľúčovou hodnotou súdnej moci. Len nestranné rozhodnutie môže byť spravodlivé.“

Neprináleží nám púšťať sa do akademickej debaty, či postoj Klimentovho senátu k nálezu Ústavného súdu SR nenaráža na paragraf o marení spravodlivosti. No vo vzduchu ostáva visieť zdanie, že sudcovi Jurajovi Klimentovi veľmi záleží na tom, aby práve on rozhodoval o osude obžalovaného Mariána Kučerku .