Tip na článok
Ponuka jedného zamestnania: Úrad práce v Nitre koná nezákonne. Prácu má vyhľadávať a ponúkať.

Stredoveké praktiky: Úrad práce v Nitre sa chová ako novodobý otrokár

Henrieta Ďurovová

Odmietnete jedinú pracovnú ponuku a vyrazia vás. Úrad práce v Nitre protizákonne vyraďuje uchádzačov o zamestnanie z evidencie.

Galéria k článku (3 fotografie )
Bráňte sa: O pomoc môžete požiadať príslušnú prokuratúru, ak vás vyradili pre nespoluprácu, hoci ste mali právo a dôvod ponúkanú prácu odmietnuť.
Istota priemyselného parku: Zamestnanie v ňom je často jediné, ktoré úrad práce ponúka.
Operátori vo výrobe: Sú vyhľadávaní, ryžujú na nich aj rôzne agentúry. Prax nemusíte mať žiadnu, stačí si uvedomiť účty, ktoré mesačne musíte platiť.

Nemusíte mať ani kvalifikáciu, ani vzdelanie, stačí, ak ste absolvovali základnú školu. Ak zostanete bez práce a zaevidujete sa na úrade práce, je najväčšia chyba, ak priznáte, že pred dvadsiatimi rokmi cez letné prázdniny ste sa ako študent vysokej školy živili ako čašník. Pretože práve túto skutočnosť iniciatívne úradníčky na pracovnom úrade zohľadnia a usúdia, že hoci ste vyštudovaný ekonóm, dokážete sa živiť aj ako čašník. Zákon to povoľuje.

Šup do priemyselného parku

Všetko to spôsobila zmena zákona, ktorý definuje vhodné zamestnanie. Do apríla 2013 totiž platilo, že vhodným zamestnaním bolo zamestnanie, ktoré „zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce“. Novelou zákona sa vhodným zamestnaním myslí zamestnanie, ktoré „zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce“. Práve onou „niektorou“ z kvalifikácií, zručnosťou či druhom práce sa môže myslieť akákoľvek brigáda, ktorú ste vo svojom živote robili, a môžete mať akékoľvek vzdelanie či prax. Istotou, kam vás úrad práce pošle, je priemyselný park, kde je neustále záujem o operátorov vo výrobe.

Je bežné, že vaším novým zamestnávateľom nebude štandardná výrobná firma, ale pracovná agentúra, ktorá vás umiestni podľa potreby tam, kam potrebuje. V Nitre dokonca v závere minulého roka úradníčky posielali evidovaných nezamestnaných do obchodnej spoločnosti, ktorá si prenajímala schránku a priestor na pohovory, pričom ľudí preposielala na práce do miestneho priemyselného parku. Hoci firma vzbudzovala dojem, že ide o agentúru dočasného zamestnávania, vysvitlo, že v podstate zamestnávala ľudí s tým, že predávala ich prácu miestnym fabrikám.

Každý je dobrý, len nech maká

Pod hrozbou vyradenia z evidencie teda nitriansky úrad práce prinútil uchádzačov zúčastniť sa na pracovnom pohovore. Tí, ktorí takýto pohovor absolvovali, zostali šokovaní, a predovšetkým tí, ktorí nikdy v priemysle nepracovali a dúfali, že sa im hádam podarí nájsť inú prácu. Na pohovore totiž museli vyplniť dotazník, súhlasiť s poskytnutím osobných údajov a postaviť sa pred krutú realitu - prácu za 2,50 eura na hodinu, čo je v podstate minimálna mzda za odpracovaný mesiac. Ak niekto dúfal, že pred štvorzmennou prácou ho zachránia malé deti či aspoň stredoškolské vzdelanie netechnického typu, mýlil sa.

Úplne stačilo, že zvládol test, v ktorom hádam najzávažnejšou otázkou bolo doplniť príslovie, že lož má krátke a) uši, b) nohy, c) ruky, vedieť, že opak slova denný je nočný, a dokázať napočítať aspoň do desať. Poníženie a degradácia osobnosti sa naplnila v momente, keď uchádzač zistil, že nie je analfabet a je prijatý. Pretože, ak by sa napriek všetkému vnútorne vzbúril a takúto prácu odmietol, úrad práce by ho s veľkou pravdepodobnosťou z evidencie okamžite vyradil. Lebo práce je dosť a štandardný občan nemá čo vyciciavať štát v podobe podpory. Navzdory tomu, že možno celý život pracoval a do systému odvádzal peniaze, no dostihla ho nočná mora v podobe straty zamestnania.

Povestné testy: Aj takto sa robili v Nitre pracovné pohovory do zamestnania.
Povestné testy: Aj takto sa robili v Nitre pracovné pohovory do zamestnania.
Henrieta Ďurovová

Biznis je biznis

Ak ktokoľvek nahlási na úrade práce voľné pracovné miesta, môže si byť istý, že úradníci mu ľudí pošlú. Aký je to zamestnávateľ, to nikto nepreveruje. Stačí, ak prejaví záujem o spoluprácu s úradom, a vec je vybavená. Ak takúto prácu odmietnete, máte smolu. Počty evidovaných nezamestnaných náh­le klesajú a ak proti tomu niečo namietnete, úradníci na vás vytiahnu čarovnú mantru, že vám sprostredkovali zamestnanie v zmysle zákona.

Ukázalo sa však, že to nie je pravda. Naopak, previerka prokurátora na nitrianskom úrade práce dokázala, že v postupoch a v rozhodovaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre sú vážne nedostatky a úradníci porušujú zákon. Navyše, kontrola odhalila, že úradníci sa veľmi nebabrú ani s evidenciou spisov, nežurnalizujú spisy, jednotlivé listy neoznačujú číslom, dokonca nie sú zošité. Tak potom vznikajú pochybnosti o úplnosti spisu a robia ho totálne neprehľadným, ba až nepreskúmateľným, ak sa, nebodaj, niekto odhodlá proti rozhodnutiu úradu oponovať.

Preložené do ľudskej reči, do každého spisu môže úradník založiť čokoľvek bez toho, aby o tom evidovaný uchádzač o zamestnanie vedel. Podľa našich informácií ani jeden preskúmavaný spis nitrianskeho úradu práce nebol riadne žurnalizovaný a zošitý! Logicky preto napadá otázka - je to účel alebo iba úradnícka nedôslednosť?

Nezákonné rozhodnutia

Od septembra minulého roka bola na úrade práce evidovaná žena, ktorú po desiatich dňoch poslal na výberové konanie na obsadenie pozície montážny pracovník elektronických zariadení, teda operátorku vo výrobe. Pohovor absolvovala, dokonca nový zamestnávateľ deklaroval, že v októbri môže nastúpiť. Žena však zamestnanie odmietla. Úradníčke totiž priniesla podpísanú dohodu s iným zamestnávateľom, s ktorým sa dohodli na nástupe do práce už koncom septembra.

Podľa prokurátora táto žena s úradom práce zjavne spolupracovala, napriek tomu ju úrad z evidencie vyradil. Pre nespoluprácu. Pri vytváraní tohto konkrétneho spisu úrad práce nerešpektoval vyhlášku ministerstva vnútra SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu. Práve neúplnosť spisového materiálu, ktorý tvorí podklad na rozhodnutie úradu práce, je dôvodom na jeho zrušenie, uvádza sa v proteste prokurátora. Rovnako to, že tieto skutočnosti poukazujú na fakt, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v tejto veci porušil zákon.

Kontrola na úrade

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre v januári až marci 2018 vykonal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra previerku stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní tohto správneho orgánu. „Na základe vykonanej previerky prokurátor prijal nasledujúce opatrenia proti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra - upozornenie prokurátora a protest prokurátora,“ uviedol pre PLUS 7 DNÍ hovorca Jaroslav Maček. Obe opatrenia máme v zmysle infozákona k dispozícii.

Azda najdôležitejším zistením je skutočnosť, že úrad práce nerešpektuje zákon o službách zamestnanosti, keď uchádzačom ponúkne iba jedno zamestnanie a po jeho odmietnutí ich vyradí z evidencie pre nespoluprácu. Podľa internej normy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) má totiž úrad práce zamestnanie vyhľadávať a ponúkať. Práve tu úrad práce narazil. Podľa prokurátora totiž ponuka jedného pracovného miesta, často nevhodného, nie je splnením zákonnej povinnosti úradu. Takého postupu sa úrad práce dopustil takmer vo všetkých preskúmavaných konaniach.

Úrad práce v Nitre dokonca v rozhodnutiach neuvádza definíciu vhodného zamestnania ani svoju úvahu, prečo uchádzačovi konkrétne zamestnanie ponúkol a ten ho odmietol. Zo spisov sa nedá zistiť ani taká maličkosť, ako úrad overuje vhodnosť zamestnania pre uchádzača, či zohľadňuje jeho zdravotný stav, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborných zručností či druh doteraz vykonávanej práce.

O posudzovaní vhodnosti zamestnania pre uchádzača nie je v spisoch a v rozhodnutiach ani zmienka! Úrad práce sa v odôvodneniach svojich rozhodnutí dokonca nevyrovnal ani s konkrétnymi dôvodmi uchádzačov, ktorí proti vhodnosti, respektíve nevhodnosti zamestnania namietali. Jednoducho, ak sa ocitnete na úrade práce a odmietnete akúkoľvek ponuku, vyradia vás a vy sa dozviete len to, že nespolupracujete. Nech sa o vás postarajú príbuzní a ak ste sám, napokon vás neplatenie účtov donúti zamestnať sa kdekoľvek za akýchkoľvek podmienok a hocijaký plat.

Nezamestnanosť však na Slovensku klesá a toto sú zrejme dôvody, prečo sa skresľuje realita. Vzniká otázka, či takto fungujúce úrady práce majú ešte zmysel a či by nebolo vhodné ich systém práce zrekonštruovať. Pretože poníženia si Slovák na domácom pracovnom trhu užije viac ako dosť.

Brániť sa oplatí

To, ako funguje nitriansky úrad práce, nie je ojedinelé a s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote takto postupujú aj ostatné úrady práce. Prečo? Môžeme sa len domnievať. Taký systém práce však vyvoláva extrémne emócie, príkladom je prípad z Levíc, keď v marci tohto roka nahnevaný klient napadol zamestnankyňu. Nezamestnaný, vysokoškolsky vzdelaný päťdesiatnik z Levíc čakal na chodbe úradu práce. Keďže pracovníčka, ku ktorej ho predvolali, tam nebola, pokúsil sa osloviť jej kolegyňu. Nepochodil.

„Bola na mňa drzá, tá pracovníčka. Nesprávala sa tak, ako sa má správať, to znamená, že ma vyhodila z kancelárie von. Neustále telefonovala a vulgárne sa vyjadrovala voči mojej osobe,“ opísal incident muž. „Prečo by som mal niekoho napadnúť, ja som nikoho nenapadol, ale zaslúžili by si to. Zaslúžili, lebo takto sa správajú k ľuďom. Ja som povedal len toľko, aby sa správala slušne,“ zdôraznil nezamestnaný muž.

Prípad vyšetruje polícia. Po­dľa Jany Lukáčovej, riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR, ústredie práce už dlhší čas avizuje zvýšené agresívne správanie klientov na úradoch práce, verbálne aj fyzicky napádajú zamestnancov. Na niektorých úradoch preto zriadili ostrahu. Existuje však riešenie, ako si obhájiť svoje práva - a nie je to násilie. Ak vás z úradu práce vyradili pre nespoluprácu a vy sa domnievate, že neprávom, môžete podať podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na príslušnú prokuratúru.

Ak sa nezákonnosť preukáže, môžete sa opäť domáhať na úrade práce svojich práv. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spomínanú kontrolu priznalo. „Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia. Preto sa teraz k zisteniam zatiaľ nebudeme vyjadrovať,“ reagovala na naše otázky Jana Lukáčová. Či teda zákon začnú konečne dodržiavať aj úradníci, uvidíme.

VIDEO Plus 7 Dní