Ochrana vtáctva alebo biznis? Vlani sme písali o tom, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kúpila pozemok v bratislavskej mestskej časti Rusovce, určený ako kompenzácia pre vtáctvo, ktoré zasiahne výstavba bratislavského obchvatu. Prípadu sa venovala polícia, tá ho však zmietla zo stola. Prokurátor jej prikázal opäť ho riešiť. Vtedy išlo o pozemok za 5,2 milióna eur, ktorý sa diaľničiari rozhodli kúpiť, keďže ten istý majiteľ nechcel predať pôvodne plánované pole. Teraz ho od neho chcú opäť kúpiť. Za vyššiu cenu ako prvé pole.

Podozrivé?

Predaj prvého pozemku, ktorý leží priamo na hranici s Rakúskom, sa už uskutočnil. Diaľničiari vyplatili za podiel na poli vyše 5,2 milióna eur firme ROT. V nej je 20-percentným spoločníkom mestská časť Rusovce a zvyšok má eseročka Relax Pro. Jej spoločníkom je akciovka s názvom CHRAUS. Podľa Obchodného registra je teraz v likvidácii a v jej dozornej rade sedí Andrej Mede, bývalý úradník, ktorý povolil stavbu Bašternákovho Bonaparte. Konateľom firmy je starosta Rusoviec Dušan Antoš, čeliaci obžalobe pre podvody s pozemkami.

Pozemok mal byť náhradou za pozemky vnútri Rusoviec, ktoré spoločnosť ROT odmietla predať za cenu podľa znaleckého posudku. Pôvodne to boli štyri eurá za štvorcový meter. Pole pri hraniciach je však relatívne vzdialené od pôvodne plánovaného územia. Napriek tomu štát usúdil, že pre vtáky je vhodný, a ocenil ho na 20 eur za štvorcový meter. Vo veci bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a podvodu. Policajný vyšetrovateľ vypočul jedného svedka z Národnej diaľničnej spoločnosti a vec odmietol, pretože nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu.

Znovu vyšetriť

Podávatelia podnetu sa obrátili na prokuratúru, ktorá vrátila prípad vyšetrovateľovi. Prokurátor sa stotožnil s ich tvrdením, že skutkový stav nebol zistený v dostatočnom rozsahu. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava vypočul jednu podozrivú osobu, nezabezpečil však žiadne listinné podklady, ktoré by potvrdzovali alebo vyvracali tvrdenia podozrivého a ktorých potreba zabezpečenia vyplývala z výpovede tejto osoby. V ďalšom konaní bude potrebné zabezpečiť podklady, ktoré preukazujú proces prijímania nových kompenzačných opatrení v roku 2017 a ktoré súvisia so znaleckým ohodnotením sporného pozemku, a na podklade týchto podkladov zvoliť vo veci ďalší postup, vypočuť ďalšie podozrivé osoby alebo meritórne rozhodnúť,“ píše prokurátor.

Oznamovatelia skutku upozorňovali nielen na to, že podľa nich štát odkúpil pole za astronomickú sumu, ale aj na to, že proces vyvlastnenia sami diaľničiari zastavili. Na porovnanie, pozemky cez cestu v Rakúsku stoja okolo dvoch eur za štvorcový meter.

Zmeny

Medzičasom sa diaľničiari posunuli a dali ohodnotiť pozemok, ktorý pôvodne chceli vyvlastniť, neďaleko rusovského kanála. Spolu s ním aj okolité pozemky. Tie opäť patria firme ROT. Podľa znaleckého posudku majú hodnotu 33,70 eura za štvorcový meter. Zaujímavé však je, že po­dľa posudkov z rokov 2015 a 2016 sa cena jedného z nich pohybovala okolo štyroch eur za štvorcový meter. To bola hodnota, za ktorú chceli diaľničiari majetok ROT vyvlastniť. Firma sa však postavila proti a diaľničiari nakoniec konanie o vyvlastnení sami zastavili. „Od začiatku tohto už viac ako trojročného obdobia sme vyzývali NDS, a. s., aby naše pozemky z uvedeného projektu vypustili, neskôr aby nám ich vymenili za iné porovnateľné pozemky v rovnakom území.

Tieto žiadosti boli zamietnuté a následne naša spoločnosť čelila vyvlastňovaciemu konaniu, keďže sme neakceptovali zjavne neadekvátne cenové návrhy. Cenu štyri eurá za štvorcový meter nepovažujeme ani za trhovú, ani za spravodlivú. Mala by to byť cena, za ktorú možno kúpiť pozemky v danom území v rovnakej kvalite a rozsahu,“ hovorí Samuel Polakovič, konateľ firmy ROT. Ako dodáva, žiadali podobnú cenu, za akú vyvlastnili diaľničiari majiteľov pozemkov priamo pod stavbou diaľnice. Tam vykupovali za vyše 67 eur za štvorcový meter.

Iný spôsob

Diaľničiari vysvetľujú rozdiel medzi posudkami, ktoré hovorili o štyroch eurách za meter, a novým, ktorý vypočítal cenu na 33,70 eura, takto: „Vzhľadom na skutočnosť, že kompenzačné opatrenia sú neoddeliteľnou súčasťou projektu stavby diaľnice D4 Jarovce/Ivanka-sever a v čase vypracovania aktualizovaného znaleckého posudku už boli k dispozícii aj nové informácie o cenách pri výkupe pozemkov na účely výstavby, najmä kúpne zmluvy k pozemkom v susediacich lokalitách, znalec pri určení všeobecnej hodnoty pozemkov použil porovnávaciu metódu, ktorou stanovil odlišnú cenu oproti pôvodným posudkom. Výber vhodnej metódy na vypracovanie znaleckého posudku je pritom v zmysle zákona výsostne v kompetencii znalca, ktorý posudok vypracúva.“

Podľa poslankyne Anny Zemanovej z SaS, ktorá podávala trestné oznámenie, je cena opäť nadhodnotená. „Vzhľadom na to, že ide o výkup ornej pôdy s cieľom ponechania ornej pôdy, respektíve jej premeny na trvalý trávny porast alebo lesný pozemok, nie na stavebné účely, je cena vysoko nadhodnotená. Podľa predchádzajúcich posudkov až osemnásobne,“ myslí si. Okrem jedného pozemku podľa nej diaľničná spoločnosť teraz nemá na výkup ostatných právny titul, lebo sa nenachádzajú v územnom rozhodnutí o stavbe D4, kde sú jasne definované parcely na realizáciu kompenzačných opatrení.

Susedia

Kompenzačné opatrenia slúžia na ochranu prírody, konkrétne vtáctva. Schvaľovalo ich ministerstvo životného prostredia. „Vo veci pozemkov vo vlastníctve našej spoločnosti sme rokovali výhradne so zástupcami NDS, a. s., počas vyvlastňovacieho konania ešte so zástupcami Okresného úradu Bratislava a jeho odvolacími orgánmi. Nemám vedomosť o tom, že skutočnosť uvedená vo vašej otázke by mala nejaký vplyv na predaj pozemkov. V čase, keď sme boli nútení začať riešiť túto záležitosť, pán Sólymos nebol ministrom. Ak si správne pamätám, počas tohto obdobia bol vymenený minister životného pro­stredia a dopravy a viackrát generálni a investiční riaditelia NDS, a. s. Pravdepodobne z tohto dôvodu proces trvá tak dlho,“ reaguje Polakovič. Podobne reagoval minister László Sólymos, zhodou okolností sused konateľov firiem spojených s firmou ROT.

„Výkup pozemkov sa ťahá od roku 2014. Predstava, že investor sa vtedy nedohodol s vlastníkmi, pretože vedel, že v roku 2016 sa stanem ministrom životného prostredia, sa mi zdá absolútne nereálna,“ hovorí Sólymos. „Ako minister životného prostredia nemám žiaden dosah na výkupné ceny pozemkov ani na fungovanie investora. Čo sa týka výberu pozemkov, tie predložil investor - NDS - a posudzovali ich odborníci z nášho ministerstva v spolupráci s ornitológmi z neziskovej organizácie. No len z hľadiska ochrany prírody. Do týchto procesov nevstupujem,“ pokračuje a dodáva, že s Polakovičom a ďalšími ľuďmi ovládajúcimi firmu ROT má bežné susedské vzťahy.

Ucelená plocha

Zmeny v kompenzačných opatreniach, ktoré spôsobili, že by sa mali vykupovať len pozemky v Rusovciach a už nie v Čunove, však urobili štátne orgány v apríli 2017. V Rusovciach sú podľa našich informácií na kompenzačné opatrenia určené len pozemky firmy ROT. „Domnievam sa, že z hľadiska ochrany prírody je zaujímavá asi hlavne naša ucelená plocha v riešenom území, ktorá by mohla umožniť efektívnejšie vykonanie kompenzačných opatrení,“ vraví Polakovič.

„Lokality kompenzačných opatrení ochranári navrhovali na plochách, kde sa zistil výskyt orliaka morského, haje tmavej a bociana čierneho a bola veľká pravdepodobnosť, že druhy budú tieto nové biotopy využívať. Takmer polovica pozemkov zmenených kompenzačných opatrení je v cene nižšej ako 1,50 eura za štvorcový meter,“ vysvetľujú diaľničiari.

V priebehu marca 2017 sa stalo zrejmým, že vzhľadom na hroziace negatívne dôsledky omeškania so získaním právoplatných stavebných povolení na stavbu diaľnice bolo imperatívom získať právoplatné rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa vydáva súhlas s návrhom kompenzačných opatrení najneskôr do konca apríla 2017. Vzhľadom na komplikovanú a rozdrobenú vlastnícku štruktúru pozemkov na pôvodnej lokalite číslo dva v Čunove, kde bolo asi päťdesiat subjektov s rôznorodými požiadavkami, nebolo možné v stanovenom časovom rámci dospieť k dohode so všetkými vlastníkmi. Preto sa pri hľadaní možných vhodných lokalít uprednostnili pozemky s jednoduchou vlastníckou štruktúrou a zároveň vyhovujúce ochrane prírody a krajiny,“ tvrdia diaľničiari. Podľa nich išlo o jediný spôsob, ako zabezpečiť stavebné povolenie na stavbu D4 a súčasne náhradu biotopov. Dodávajú, že ak by nedošlo k rýchlej dohode, hrozilo by odstúpenie koncesionára od koncesnej zmluvy, v dôsledku čoho by štátu vznikla povinnosť zaplatiť koncesionárovi finančné kompenzácie. Návrh zmluvy, ktorý sa nám dostal do rúk, však Polakovič z firmy ROT ešte nevidel.