Rozhovor so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu Pamelou Záleskou

Bežne telefonicky komunikujete osobne s účastníkmi súdnych konaní, v ktorých ste zákonnou sudkyňou?

Vo svojej praxi bežne využívam všetky komunikačné prostriedky (služobný telefón, služobný e-mail) a v prípade potreby aj osobne komunikujem s prokurátormi, obhajcami, svedkami, tlmočníkmi a znalcami, predovšetkým ak je pre krátkosť času alebo z iného dôvodu potrebné odstrániť nedostatky, nedorozumenie alebo prekážky, ktoré by mohli zmariť súdom nariadený úkon, zvlášť (ale nielen) vo väzobnej veci.

Na verejnom pojednávaní v prípade obžalovaného Kováčika (ešte pred spomínaným telefonátom so Zemanom) zaznela informácia, že po svedkovi Matejovi Zemanovi pátra polícia. Preverovali ste túto informáciu? Ak nie, prečo?

Ako som sa už skôr a viackrát aj verejne vyjadrila, medializované informácie nie sú dôkazom. Keďže súd disponoval dôkazmi o prekážkach, ktoré bránili svedkovi v účasti na hlavnom pojednávaní, zákonným spôsobom zabezpečoval účasť tohto svedka na najbližší nariadený termín hlavného pojednávania a nezaoberal sa medializovanými informáciami o konaní iných orgánov v iných konaniach a ani nepreveroval „informáciu, ktorá zaznela“, pretože už vykonal zákonným spôsobom úkon smerujúci k predvolaniu svedka. Tieto informácie súd zároveň bezodkladne sprístupnil všetkým oprávneným osobám – prokurátorovi, obžalovanému a jeho obhajcom.

Okrem svedka Mateja Zemana ste ešte niekedy osobne komunikovali s nejakou inou osobou, na ktorú bol vydaný zatykač? 

Komunikovala som so svedkom Matejom Zemanom ako zákonná sudkyňa vo veci, v ktorej bol predvolávaný opakovane na vypočutie ako svedok a nie ako „osoba, na ktorú bol vydaný zatykač“. V trestnej veci, v ktorej som ako zákonná sudkyňa konala a mala som k dispozícii všetky relevantné skutočnosti získané zo spisu, som dôkaz „o vydaní zatykaču“ nemala. S osobami, na ktoré „bol vydaný zatykač“, ako ich zákonná sudkyňa osobne nekomunikujem.

Aký bol dôvod vášho telefonátu s Matejom Zemanom? 

Ako to vyplýva z odpovede na prvú otázku, komunikovala som so svedkom na účely odstránenia prekážky, ktorá vyplývala z dôkazov v spise a ktorá bránila jeho účasti na hlavnom pojednávaní, na ktoré bol riadne a včas predvolaný.  

Prečo ste Zemana hneď v úvode telefonátu upozorňovali, že od neho nechcete "nič počuť"?

Nemám k dispozícii prepis rozhovoru a neviem overiť vami vyslovené tvrdenie.

Avšak, z úvodu som sa zrejme predstavila a overila, či hovorím s Matejom Zemanom. Aby bolo zrejmé, že cieľom môjho telefonátu bolo vysvetliť svedkovi, že sa má riadiť zákonným poučením v predvolaní a riadne preberať zásielky, som ho upozornila na dôvod a predmet telefonátu. Spravila som to práve z dôvodu, že ma ako zákonnú sudkyňu nezaujímalo nič iné, iba zabezpečenie doručenia predvolania a následne zabezpečenie účasti svedka na hlavnom pojednávaní.

Prečo ste ho informovali o tom, čo ste dávali do zápisnice a čo na pojednávaní nezaznelo verejne? 

Uvedené som dala na vedomie svedkovi z dôvodu, že jeho písomné ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní bolo akceptované, ale pre ďalší termín, na ktorý bol predvolávaný a kvôli ktorému on sám opakovane volal na súd mojej asistentke (pretože sa o ňom dozvedel z médií a nie zo súdnej zásielky), bolo potrebné predložiť relevantné dôkazy o prekážkach a preto bol súčasne upozornený, aby sa riadil predvolaním a zákonným poučením.

Na záver pre úplnosť dodávam, že telefonickému rozhovoru, ku ktorému ste mi poslali otázky, predchádzala písomná komunikácia svedka a súdu (ktorá je založená v spise) a na ktorú som ja bezprostredne a bezodkladne reagovala uskutočneným telefonátom, pretože písomné vyjadrenia svedka som pre ďalší priebeh trestného konania vyhodnotila ako nepostačujúce. Súčasne je zo spisu celkom zrejmé, že práve z týchto dôvodov a až po získaní relevantných dôkazov (teda nie medializovaných informácií) súd následne sám vydával vo veci európsky vyšetrovací príkaz vo vzťahu k osobe Mateja Zemana. Dovtedy, v snahe zamedziť ďalším nedorozumeniam, som vec vybavila osobne, čo ako sudkyňa robievam bežne. Komunikujem v rámci výkonu funkcie sudcu zdržanlivo, slušne a vecne a z toho dôvodu sa nezamýšľam nad tým, či sú moje telefonáty alebo elektronická pošta monitorované a tak tomu bolo aj v tomto prípade.

Prepis celého rozhovoru sudkyne s mafiánom čítajte na ďalšej strane.