Rozhnevaná kráľovná

V júni 1764 po trinástich rokoch znova zasadal v Bratislave snem. Rokovaniu predchádzala veľká sláva. Mária Terézia aj s veľkým sprievodom sa prepravili loďou do Wolfsthalu, odtiaľ kočmi do Bratislavy. V meste ju čakali slávobrány, vzletné reči, slávnostné odovzdanie kľúčov od mesta, veľkolepý sprievod ulicami.

Kráľovná sa netešila na rokovanie. Čakal ju ťažký boj s uhorskou šľachtou. Netušila, že bude až taký ťažký. Bezprostrednou príčinou konfliktu sa stal spis Adama Kollára, radcu a knihovníka Márie Terézie. Spis vyšiel pod názvom O pôvode a nepretržitom užívaní zákonodarnej moci v cirkevných záležitostiach apoštolských kráľov uhorských.

Adam Kollár ako výborný znalec práva v ňom upozorňoval, že šľachta a cirkevná hierarchia si nezákonne prisvojili niektoré práva. Spis sa zrodil na podnet kráľovnej. Dielo vyvolalo na sneme búrku nevôle.

Máriu Teréziu opäť stvárnila Marie Luise Stockinger.
Máriu Teréziu opäť stvárnila Marie Luise Stockinger.
Zdroj: rtvs

Poslanci obviňovali Kollára, že podlo porušuje zákony, že uráža uhorskú vládu, že roznecuje nenávisť medzi kráľovnou a národom a vôbec - že je zradca. Snem mesiac rokoval o Kollárovom diele. Osobitná komisia sformovala proti nemu šesťdesiatjeden výhrad. Rokovanie snemu natoľko rozhnevalo kráľovnú, že do konca svojho vládnutia nezvolala už nijaké jeho zasadnutie. A vládla ešte dlhé roky.

Zmenila Uhorsko

Napriek nežičlivým okolnostiam zaviedla Mária Terézia mnoho reforiem základného významu. V Tereziánskom patente vymedzila vzťahy medzi zemepánmi a poddanými, určila robotné a iné povinnosti, desiatok, príjmy a úžitky poddaných. Dala vypracovať súpis pozemkovej držby. Podľa neho potom vyrubovali dane.

Aby pomohla obchodu, nariadila budovať a udržiavať cesty, zreformovala súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo, zasiahla i do správy miest a dedín. Takisto zreorganizovala armádu, postarala sa o pravidelný žold a stravovanie vojakov.

Mnohé z reforiem sa týkali bežného života. Kráľovná zaviedla povinnú školskú dochádzku, evidenciu ľudí a budov, domy nariadila očíslovať, dala tlačiť papierové peniaze, čo krajina dovtedy nepoznala, podporovala remeselnú a domácu výrobu, regulovala činnosť cechov, zjednotila váhy a miery, dala raziť strieborné mince, toliare.

Za jej panovania Bratislava nadobudla veľký význam. Stala sa politickým i kultúrnym centrom Uhorska. Tu sídlili uhorské ústredné úrady, tu pôsobil Matej Bel, všestranný slovenský vzdelanec, autor unikátneho vlastivedného diela. Mária Terézia sa vydala pomerne mladá, devätnásťročná, a z lásky.

Z lásky: Mária Terézia sa vydala mladá a s Františkom Lotrinským splodili šestnásť detí.
Z lásky: Mária Terézia sa vydala mladá a s Františkom Lotrinským splodili šestnásť detí.
Zdroj: profimedia.sk

Láska jej pretrvala a keď v roku 1765 František Lotrinský náhle umrel, nosila čierny odev až do konca života. Nedovolila mu, aby sa jej miešal do vládnutia. Vojvoda sa venoval najmä podnikaniu, založil niekoľko manufaktúr a bánk.

Spolu mali šestnásť detí. Štyri zomreli veľmi skoro, dospelosti sa nedožili ani ďalšie tri. Ostatné sa kráľovná usilovala oženiť a vydať tak, aby mala z toho výhodu ríša. Láska hrala vedľajšiu úlohu.

Neresť kráľovnej

Mária Terézia držala svoje krajiny pevnou rukou. Aj svoju rodinu. Nebolo azda oblasti, ktorej by sa neboli dotkli jej reformy, a nebolo azda potomka, ktorému by nebola vytýčila jeho životnú dráhu. No nedržala pevnou rukou svoju neresť - prejedanie. Jej osobný lekár Gerad van Swieten si už nevedel rady, ako ju pribrzdiť.

Jedného dňa predsa len prišiel na spásonosnú myšlienku. Dal doniesť vedro a doň postupne nahádzal po jednej porcii z jedál, ktoré ten deň skonzumovala. Obsah zalial pivom, likérom a kávou. Kráľovnej potom ukázal ani trochu vábnu zmesku a povedal jej: „Takto to teraz vyzerá v žalúdku vášho veličenstva. Požehnanú dobrú chuť!“

Kráľovná sa potom miernila v jedle, ale veľmi to už nepomohlo. Ako 55-ročná bola natoľko tučná, že ledva chodila. V Schönbrunne jej dali namontovať výťah, aby ju mohli na poschodie vytiahnuť alebo spustiť.

FOTO tučnej cisárovnej Márie Terézie nájdete v GALÉRII