Verejnosť aj médiá dostali informácie o záveroch vyšetrovania, až keď bolo úspešne ukončené. V kauze vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej je to naopak. Informácie zo spisu sa lejú prúdom ako voda z koša. Úniky chúlostivých detailov zaplavujú internet a páchajú nedozerné škody.

O tom, aké následky hrozia pri prezradení citlivých informácií vrátane totožnosti utajených svedkov, ale aj o zákulisí vyšetrovania trestných činov s mafiánskym pozadím s námestníkom Generálnej prokuratúry SR PETROM ŠUFLIARSKYM (46) hovorila ANKA ŽITNÁ LUČAIOVÁ.

Ako vnímate, že v médiách sa objavujú fragmenty zo živého spisu k takej mimoriadne chúlostivej kauze?

Mimoriadne negatívne. Ide o trestnú vec, ktorá sa nachádza v štádiu trestného konania v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter. Čo znamená, že orgány činné v trestnom konaní postupujú neverejným spôsobom preto, aby náležite objasnili skutok a zistili jeho páchateľa či páchateľov. Práve neverejnosť garantuje, že proces dokazovania môže byť, a spravidla je, úspešný.

Napriek tomu sa to deje, informácie zo spisu unikajú de facto online.

Nie je možné, aby v trestných veciach, ktoré sa nachádzajú v štádiu trestného konania v prípravnom konaní, bola do vyšetrovania zainteresovaná verejnosť prostredníctvom médií. Jednak je to v rozpore so zákonom a jednak aktívna účasť alebo vedomosť verejnosti o vyšetrovaní konkrétnych trestných vecí môže spôsobiť, že sa trestná vec vôbec neobjasní alebo sa objasní vrátane zistenia páchateľa s veľkými ťažkosťami a s veľkými problémami na strane orgánov činných v trestnom konaní. Zverejňovanie informácií z konkrétnych trestných vecí v štádiu prípravného konania zároveň umožňuje páchateľom, ktorých účasť na skutku sa ešte nepodarilo dokázať, pripraviť si obhajobu alebo odstrániť dôkazy, ktoré by ich mohli usvedčiť. Menej podstatné nie je ani to, že takéto informácie demaskujú kriminalisticko-taktické postupy orgánov činných v trestnom konaní, teda potenciálni páchatelia na základe informácií zdokonaľujú prípravu a samotné spáchanie trestného činu.

Vytvára to do budúcna nejaký precedens?

Určite áno. Verejnosť má právo na informácie, médiá majú právo a zároveň povinnosť zisťovať informácie, poskytovať ich verejnosti, kontrolovať de facto činnosť štátnych orgánov z pohľadu toho, či postupujú v súlade so zákonom. To treba absolútne rešpektovať aj podporovať. Na druhej strane, trestné konanie je taký špecifický osobitný proces, kde zverejňovanie akýchkoľvek informácií, čo i len čiastkových, pravdivých alebo skreslených má práve opačný efekt. To sťažuje prácu orgánom činným v trestnom konaní. Musíme rešpektovať obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo na jednej strane. Rovnako musíme rešpektovať prezumpciu neviny. Orgány činné v trestnom konaní majú právo a povinnosť poskytnúť len také informácie, ktoré im podstatne nesťažia a nezmaria prípravné konanie. Ak by takýmto poskytnutím informácií došlo k sťaženiu alebo zmareniu prípravného konania, zákon im prikazuje, aby takéto informácie neposkytli. Zákon stanovuje limity, kedy a v akom rozsahu orgány činné v trestnom konaní a súd môžu konať.

Podľa všetkého v kauze vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka zrejme došlo k úniku informácií a odkryla sa totožnosť utajeného svedka. Čo to bude znamenať do budúcna pre ďalších ľudí, ktorí by napríklad ako utajení svedkovia pomáhali objasňovať trestnú činnosť?

Ak by došlo k odkrytiu totožnosti utajeného svedka, môže to mať negatívny dosah v konkrétnej trestnej veci aj do budúcnosti. V niektorých veľmi závažných veciach, najmä násilného charakteru, v typických mafiánskych veciach, svedkovia majú veľký strach z poskytnutia svedectva. Zákon im dovoľuje požiadať o utajenie svojej totožnosti alebo o takzvanú ochranu. To sú dva rôzne inštitúty. Utajenosť svedka a jeho totožnosti upravuje Trestný poriadok, ochranu svedka upravuje osobitný zákon o ochrane svedka. Ak sa mediálne prezradí totožnosť utajeného svedka, procesný inštitút utajenia stráca význam. Utajenie svedka je vyhradená, teda utajovaná skutočnosť. V prípravnom konaní o nej rozhoduje prokurátor na základe žiadosti svedka, ktorý má z rôznych dôvodov obavu o prezradenie svojej totožnosti alebo ďalších identifikačných údajov. Je ochotný svojou výpoveďou pomôcť orgánom činným v trestnom konaní, zároveň žiada z dôvodu ochrany seba a blízkych osôb, aby jeho totožnosť a ďalšie identifikačné údaje ostali utajené.

Ako funguje proces utajenia svedka?

Výpoveď takéhoto svedka má osobitný režim, možno ho vypočuť prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu a zvuku, môže mať zmenený vzhľad aj hlas. Súčasťou súdneho, respektíve vyšetrovacieho spisu je výpoveď, ktorá neobsahuje totožnosť, obsahuje označenie svedok číslo jeden alebo číslo dva, alebo rôzne iné pomenovanie. Svedok sa nepodpisuje na zápisnicu podpisom, ktorý je obvyklý v nejakom úradnom styku, ale podpíše sa ako svedok číslo jeden. Nedá sa stotožniť ani po­dľa podpisu, ani podľa údajov, ktoré uvedie do zápisnice. Jeho pravá totožnosť je utajovaná skutočnosť, ktorá je zalepená v obálke a disponuje ňou buď vyšetrovateľ, alebo prokurátor podľa toho, v akom štádiu sa nachádza prípravné konanie, a nakladá s ňou ako s utajovanou skutočnosťou.

Možno únik takýchto informácií považovať za trestný čin?

Únik takýchto informácií je protiprávne konanie. To bez akéhokoľvek bližšieho rozmýšľania. Poznáme trestný čin neoprávneného nakladania s utajovanými skutočnosťami (§ 353 Trestného zákona). Čiže takéto konanie je trestný čin. Ale, samozrejme, dôležité sú aj okolnosti, za akých došlo k úniku takejto informácie, čo vlastne uniklo alebo čo sa z takejto utajovanej skutočnosti prezradilo.

Môže sa v tomto konkrétnom prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka stať, že sa vinou týchto únikov neobjasní celý skutok a nebudeme poznať objednávateľa?

Každý únik informácií môže mať vplyv na priebeh a možno aj na výsledok prípravného konania, ale vždy to treba posudzovať v kontexte a individuálne. Nedá sa to paušalizovať, že teraz nie sme schopní alebo nebudeme schopní vec objasniť. 

V súvislosti s vaším menom rovnako unikli informácie, že ste mali byť obeťou objednanej vraždy. Ako vnímate medializáciu, ktorá sa týkala vás?

Medializáciu vnímam veľmi negatívne. Negatívne z toho pohľadu, že som bol jedna z posledných osôb, ktorá sa dozvedela o začatí trestného stíhania. Bližšie informácie, práve z dôvodu ochrany svojej osoby a predovšetkým svojich blízkych, nemôžem poskytnúť. Dôverujem však polícii, že vykoná všetky bezpečnostné opatrenia vo vzťahu ku mne a k mojej rodine. 

V prípade tohto vyšetrovania dochádza k únikom opakovane, vo veľkom rozsahu. Prevalili sa rôzne mená ľudí, ktorí o tom niečo vedia alebo by mohli byť svedkami. Ako to vnímate? Odkiaľ vlastne tieto informácie unikajú? 

Nedá sa jednoznačne povedať, kto je slabý článok, pretože v prípravnom konaní má prístup k takýmto informáciám zásadne orgán činný v trestnom konaní, čiže policajt, prokurátor, no a potom ostatné subjekty trestného konania - poškodený, splnomocnenec poškodeného, ak je osoba stíhaná ako vinník, tak obvinený, jeho obhajca, zúčastnená osoba, znalci, ktorí pracujú a vypracúvajú znalecký posudok, ktorým sa predkladá určitá časť vyšetrovacieho spisu. V prípade, že je potrebná súčinnosť súdu na niektoré úkony, aj súd a zamestnanci súdu, sudca, asistent, súdny úradník, čiže okruh subjektov trestného konania, ktoré prichádzajú do styku s konkrétnou trestnou vecou, nehovorím o aktuálnych, ale s konkrétnou trestnou vecou je pomerne veľký. Treba si uvedomiť, že únik informácií nie je novinka. Únik informácií bol vždy, je a bude. Ide len o to, aby sa vedelo zistiť, kto, kedy a v akom rozsahu. Treba eliminovať tieto osoby, či už z hľadiska ich služobného zaradenia, alebo inak v rámci výkonu slobodného povolania. Alebo v najkrajnejšom prípade určiť trestnoprávnu zodpovednosť a urobiť exemplárne trestné konanie. Záujem o spravodlivé a zákonné vybavenie trestnej veci je väčší ako poskytovanie práva na informácie z verejných zdrojov.

Čo je viac?

Vždy sa to musí posudzovať veľmi individuálne. Jednoznačným záujmom celej spoločnosti musí byť čím menšia medializácia a väčší tlak na zákonnosť a spravodlivosť. To je môj osobný názor. Ako profesionál vychádzam z toho, že úniky informácií boli a eliminovať ich môžeme len tak, že sme schopní nájsť slabý článok, cez ktorý tieto informácie unikajú. Druhá možnosť je urobiť hermeticky uzavretý kruh medzi orgánmi činnými v trestnom konaní.

V podobnom minimalistickom a hermeticky uzavretom tíme ste pracovali pri objasňovaní vraždy Ernesta Valka. Ale vyšetrovanie trvalo oveľa dlhšie ako v kauze Kuciak.

Tam sme pracovali piati ľudia. Jeden prokurátor, dvaja vyšetrovatelia, dvaja kriminalisti. Päť ľudí, medzi ktorými dochádzalo k výmene informácií. Dokonca bolo odstrihnuté aj vedenie Policajného zboru. Jednoducho päť ľudí si musí tak dôverovať, že k úniku informácií nedochádza. Ani nedošlo. My sme boli schopní štyri alebo päť rokov robiť tak, že neunikla žiadna informácia. Keby nás robilo dvadsať-tridsať, možno trestnú vec objasníme oveľa skôr. V konečnom dôsledku verím, že bude úspešne objasnená a páchatelia potrestaní.

Spomenuli ste policajtov, spomenuli ste prokurátorov, spomínali sme ďalšie zainteresované osoby. Akým spôsobom sa oboznamujú so skutočnosťami v spise advokáti a zástupcovia poškodených?

Zákon ustanoví, v akom rozsahu majú právo takzvaného práva nazretia do spisu. To, v akom rozsahu, rozhodne buď vyšetrovateľ, alebo prokurátor. Záleží na tom, v akej fáze prípravného konania sa nachádzame. Úlohu zohráva aj taktické hľadisko. Rozsah sprístupnenia spisu na nazretie je vždy na úvahe orgánu činného v trestnom konaní. Ten rozhodne a môže nazretie odoprieť. Najmä na začiatku prípravného konania, keď potrebujeme zabezpečiť také dôkazy, aby sme napríklad mohli stíhať viaceré osoby, aby sme nezmarili úkony obmedzovania osobnej slobody, domové prehliadky. V takých prípadoch je štandardné, že sa odmietne nazrieť do spisu. Práve preto, aby sa nezmarilo právne konanie. Keď sa skončí vyšetrovanie, subjektom trestného konania sa umožní nazrieť do spisu.

V súvislosti s únikom informácií z vyšetrovania kauzy Kuciakovej vraždy sa zdá, že byť na Slovensku utajeným svedkom je vysokoriziková záležitosť. Stotožňujete sa s tým?

Viem pochopiť myslenie osoby, ktorá túto vetu povedala. Vždy ide o dôveru medzi svedkom a orgánmi činnými v trestnom konaní. To, že sa môže prezradiť totožnosť utajovaného svedka, je veľmi veľké negatívum. Nie je možné v žiadnej trestnej veci na sto percent zabezpečiť, že nedôjde k úniku informácií. Práve vzhľadom na to, aký počet subjektov trestného konania prichádza do styku s trestnou vecou. Ide len o to, aby orgány činné v trestnom konaní urobili všetky zákonné opatrenia prichádzajúce do úvahy, aby k tomu nedochádzalo. V prípade, že dôjde k úniku informácií, aby sa snažili odhaliť zdroj a urobiť následné, či už ochranné, alebo represívne opatrenia. Tak vlastne zvýrazňujú svoju dôveryhodnosť aj do budúcna vo vzťahu k iným prípadom, ktoré môžu nastať. Veľa trestných vecí, najmä mafiánskeho charakteru, sa veľmi ťažko objasňuje bez chránených alebo utajovaných svedkov. Bez garancií nie sme schopní efektívne bojovať proti organizovanému zločinu. Nielen na Slovensku, ale nikde vo svete.