Aj keď u mužov ide o extrémne vzácne ochorenie s nepriaznivou prognózou. Tvorí približne 1 % všetkých prípadov karcinómov prsníka.

Karcinóm prsníka predstavuje veľmi zákernú chorobu, ktorá sa týka čoraz väčšieho počtu ľudí, prevažne žien. Organizovaný mamografický skríning rizikovej populácie môže zabezpečiť záchyt včasných štádií ochorenia, ďalšiu diagnostiku a skorú liečbu.

Tichý zabijak

Poznáme genetické a negenetické faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku karcinómu prsníka. „Približne u štvrtiny žien s karcinómom prsníka sa pozoruje zvýšený  rodinný výskyt tohto ochorenia. Celkovo je  známych viac ako 18 genetických variácií zvyšujúcich riziko tohto nádorového ochorenia. Najčastejšie ide o mutácie génov BRCA1 a BRCA2 . Tieto gény majú všetci ľudia, ale iba u niektorých jedincov dochádza ku génovej mutácii, a práve tá spôsobuje riziko rakoviny prsníka,“ vysvetlil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Peter Urdzík. Podľa neho za najvýznamnejší negenetický rizikový faktor sa považuje dlhodobé pôsobenie a vysoké hladiny estrogénu. Preto sú ženy so skorým nástupom menštruácie, neskoro nastupujúcou menopauzou a bezdetné ženy vystavené vyššiemu riziku. Ďalším faktorom je aj obezita u žien v postmenopauze. 

Lekári bijú na poplach a jasne odkazujú ženám -nezanedbávajte prevenciu. Tá je dôležitá na zachytenie malígnych nádorov prsníkov v ich začiatkoch a následne aj účinnej liečby. Včasné zachytenie rakoviny prsníka zvyšuje šancu na vyliečenie až o 90 %. Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 2000 pacientov s touto diagnózou. Prevencia rakoviny prsníka u žien má byť v prvom rade realizovaná samovyšetrením prsníkov. Ak je pri tomto vyšetrení spozorovaná akákoľvek zmena, netreba váhať a je potrebné vyhľadať lekára. Následné vyšetrenia a liečba závisia od štádiu v akom sa choroba nachádza. No bez mamografického vyšetrenia to nejde.

Radikálna liečba

„Podľa štádia ochorenia sa vykonávajú operačné výkony zachovávajúce prsník alebo tzv. totálna mastektómia, pri ktorej sa odstraňuje celý prsník. Súčasťou operačnej liečby je aj odstránenie tzv. sentinelovej (strážnej) lymfatickej uzliny, respektíve odstránenie viacerých lymfatických uzlín v axile pri pokročilých štádiách" vysvetľuje ďalej prednosta a dodáva: Podľa typu a rozsahu nádoru sa v liečbe uplatňuje aj systémová liečba, teda chemoterapia, hormonálna či biologická liečba. Rádioterapia by mala byť použitá pri všetkých operáciách zachovávajúcich prsník ako aj pri postihnutí viac ako troch lymfatických uzlín.“

Pacientka by po prekonaní rakoviny prsníka mala byť počas prvých dvoch rokov po ukončení liečby sledovaná každé 3-4 mesiace, následne každých 6-8 mesiacov do 5 rokov od ukončenia liečby a následne raz ročne.