Nadpriemerný počet novodiagnostikovaných prípadov výskytu vírusu HIV  na Slovensku zaznamenali zdravotníci tento rok do konca októbra  na Slovensku, upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Konštatuje, že nárast zaznamenali najmä medzi mužmi majúcimi sex s mužmi. Úrad vyzýva občanov k bezplatnej diagnostike, ktorá infikovaným pacientom s HIV môže predĺžiť život a zároveň zabráni ďalšiemu šíreniu.

Značný podiel cudzincov

Na celkovom počte nových prípadov sa podľa úradu významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. U Slovákov od začiatku roka do konca okóbra diagnostikovali  a epidemiologicky vyšetrili 65 nových prípadov HIV, u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku bolo hlásených 23 nových prípadov. „Evidujeme päť prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a dve úmrtia pacientov s HIV infekciou. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji,“ konštatuje Úrad verejného zdravotníctva.

Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

Najviac prípadov minulý rok

Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa patrí naša krajina k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. „ Zvyšujúce sa číslo nových prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok,“ uviedol hlavný hygienik. Podľa Mikasa bol v roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, značný podiel na diagnostikovaných prípadoch mali opäť cudzinci.

Ku koncu roka 2018 bolo celosvetovo evidovaných 37,9 milióna ľudí žijúcich s HIV infekciou.
Ku koncu roka 2018 bolo celosvetovo evidovaných 37,9 milióna ľudí žijúcich s HIV infekciou.
Zdroj: Ahn Young-joon

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že vyšetrenie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Testovanie ponúka napríklad Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Poradne pre problematiku HIV/AIDS sú rovnako pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Pomoc môžu občania nájsť aj na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc či v testovacom centre HIV Checkpoint v Bratislave.

O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára. „Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber,“ uviedol hlavný hygienik.

Ľudia môžu využiť aj telefonické a emailové konzultácie vo všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Teda nielen v tých, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne. „V roku 2018 sme poskytli 678 osobných konzultácií a viac ako 800 vyšetrení anti-HIV protilátok,“  dodal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie

Odborníci pripomínajú, že skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život. Takisto dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali podľa úradu odkladať. V súčasnosti je infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

Upozorňovať na včasnú diagnostiku a zároveň solidaritami s chorými má za cieľ Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 má podľa úradu verejného zdravotníctva názov "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". „Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú či dokážu pomôcť,“ konštatuje úrad.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do konca októbra bolo u občanov SR i cudzincov zaznamenaných 1 160 prípadov infekcie vírusom HIV. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Bolo zaznamenaných 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS).

Ku koncu roka 2018 bolo celosvetovo evidovaných 37,9 milióna ľudí žijúcich s HIV infekciou. Testovaných bolo 79 percent, 62 percent podstúpilo liečbu a 53 percent dosiahlo potlačenie HIV vírusu bez rizika infikovania iných osôb.