Európsky parlament vo štvrtok vyzval na opatrenia na úrovni EÚ v oblasti prostitúcie, ktoré lepšie ochránia ženy a ich práva. Informuje o tom spravodajca TASR.

FOTO v GALÉRII

Za správu o prostitúcii v EÚ, jej cezhraničných dôsledkoch a vplyve na rodovú rovnosť a práva žien zahlasovalo 234 poslancov, 175 bolo proti a 122 sa zdržalo hlasovania.

Prijatý text zdôrazňuje, že nerovnováha medzi vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa prostitúcie v rámci EÚ, aj vzhľadom na jej cezhraničnú povahu, vedie k väčšiemu počtu obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a vytvára vhodnú pôdu pre organizovanú trestnú činnosť.

Členské štáty by preto mali posúdiť existujúce právne predpisy, aby sa predišlo akýmkoľvek medzerám, ktoré umožňujú zločincom konať beztrestne. Európska komisia má vypracovať spoločné usmernenia EÚ zaručujúce základné práva osôb vykonávajúcich prostitúciu.

Europoslanci sa zhodli, že prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania existujú, pretože je po nich dopyt. Zníženie dopytu je kľúčom k prevencii a redukcii obchodovania s ľuďmi. Musí sa uskutočňovať spôsobom, ktorý nepoškodzuje osoby vykonávajúce prostitúciu.

EP vyzval členské štáty, aby prijali opatrenia na boj proti online reklame, ktorá priamo alebo nepriamo podporuje prostitúciu alebo sa snaží prilákať "kupujúcich".

Zákonodarcovia zároveň požadujú podporu a spoluprácu s políciou a inými orgánmi presadzovania práva, sociálnymi a zdravotníckymi službami a mimovládnymi organizáciami s cieľom riešiť problematiku obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania a chrániť ženy živiace sa prostitúciou.

Europarlament poukázal na to, že zhoršujúca sa sociálna a hospodárska situácia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a kríza v oblasti energetiky a životných nákladov zvýšili všetky formy zneužívania a násilia páchaného na ženách vrátane sexuálneho vykorisťovania. Mnohé ženy v zraniteľných situáciách upadajú hlbšie ho chudoby a stávajú sa obeťami sociálneho vylúčenia. Poslanci preto požadujú účinné politiky boja proti chudobe žien. Žiadajú zlepšiť sociálnu ochranu, bojovať proti zlyhávaniu vo vzdelávaní na školách, podporovať vzdelávanie a zaviesť inkluzívne politiky, ktoré podporujú posilnenie postavenia žien a ich ekonomickú nezávislosť, spolu s opatreniami, ktoré odsudzujú tých, ktorí ich situáciu zneužívajú.

"Osoby vykonávajúce prostitúciu čelia neustálej hrozbe policajného a súdneho prenasledovania, sú marginalizované a stigmatizované, čo im často znemožňuje domôcť sa spravodlivosti. Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú na úplný prístup ku kvalitným zdravotníckym a sociálnym službám, ako aj k justičnému systému a možnostiam na ukončenie prostitúcie," uvádza sa vo vyhlásení zákonodarného zboru EÚ.

Nemecká europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Maria Noichlová v správe pre médiá spresnila, že v prijatej správe sa uvádzajú dôvody, prečo množstvo ľudí končí v prostitúcií a zdôrazňujú sa v nej iné možnosti: programy a alternatívy umožňujúce ukončenie prostitúcie, odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia, odstránenie stereotypov a nerovnosti a zníženie dopytu zamerané na kupujúcich.