Nedostatok a starnutie lekárov je dlhodobý problém, ktorý sa snaží ministerstvo „zalátať“ rezidenčným štúdiom. Momentálne viac ako stovka mladých lekárov patrí k prvým lastovičkám tohto projektu. Ministerstvo ponúka možnosť prihlásiť sa do rezidenčného štúdia aj v nadchádzajúcom školskom roku.

Nová výzva

Na Slovensku funguje rezidenčné štúdium v praxi päť rokov a po celom Slovensku pracuje už 128 jeho absolventov. V štúdiu je zaradených 317 účastníkov programu, ministerstvo zdravotníctva aktuálne vyhlasuje možnosť na ďalšie prihlásenie uchádzačov. Prihlásiť sa môžu do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na všetkých lekárskych fakultách.

„Ministerstvo zdravotníctva na základe diskusií zo stretnutí zadefinovalo a implementovalo ďalšie opatrenia, napríklad v oblasti možností uplatnenia rezidentov, alternatívu výberu pracovať v ambulancii alebo v ústavnom zariadení po absolvovaní štúdia, zoznam dostupných pracovísk. Zintenzívnilo taktiež spoluprácu s hlavnými odborníkmi ministerstva, zástupcami poskytovateľov či Vyšších územných celkov,“ uviedol na margo rezidenčného štúdia Miroslav Bdžoch, generálny riaditeľ Sekcie zdravia na ministerstve zdravotníctva.

Pribudli špecializácie

Ministerstvo zdravotníctva v nadväznosti na podporné aktivity, ktoré boli zrealizované v prvom polroku roku 2019 iniciuje rezidentské štúdium a k nadchádzajúcemu akademickému roku 2019/20 vytvára 250 rezidentských pozícií pre absolventov medicíny, ako aj lekárov, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom so špecializačných odborov v povolaní lekár a sestra.

„Iniciálnym cieľom projektu rezidentského štúdia bolo v roku 2014 riešenie nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast v primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a uvedený zámer naďalej zostáva najvýznamnejšou prioritou projektu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzan Eliášová. K ďalším prioritným oblastiam, ktoré sú aktuálne otvorené pre zaradenie sa do rezidentského štúdia a reflektujú aj potrebu systému radí rezort špecializované pracoviská pre deti a dorast a špecializačný odbor psychiatria a detská psychiatria. Lekár sa podľa hovorkyne v súčasnosti môže zaradiť do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. „Rezidentské štúdium sa k 01. októbru 2019 rozširuje o osem nasledujúcich špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia,“ dodala.

Podmienkou zostáva, že rezident po úspešnom ukončení rezidentského štúdia musí u zamestnávateľa odpracovať najmenej päť rokov, čím sa rieši nedostatkové miesto špecialistu v danom ústavnom zdravotníckom zariadení. Absolventi rezidentského štúdia majú možnosť výberu vykonávania zdravotníckeho povolania v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

Do rezidentského štúdia má pritom možnosť vstúpiť absolvent medicíny a tiež zdravotnícky pracovník, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, teda aj za podmienok, že pracovný pomer zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom je uzatvorený na dobu neurčitú.

Čísla sú varovné

V minulosti sme informovali najmä o nedostatku detských lekárov. Štatisticky pôsobí na Slovensku v ambulanciách 1097 pediatrov, z ktorých je 333 nad 65 rokov. Pritom viac ako polovica sa nachádza v dôchodkovom veku. „V momente kedy by pediatri s dôchodkovým vekom odišli tak je nás polovica,“ upozornila svojho času pediatrička Elena Prokopová, podľa ktorej reálne hrozí, že z dňa na deň sa nebude mať kto postarať o 500-tisíc slovenských detí. Napriek tomu, že detská lekárka ukončila štúdium ešte v roku 1997 patrí medzi najmladšiu generáciu pediatrov u nás. „Mladí lekári dostali možnosť ako sa otvoril hlavne európsky trh a tí čo nemali pevné väzby išli preč. Na Slovensku máme veľmi dobré medicínske vzdelanie, to znamená, že o našich doktorov bol záujem,“ vysvetlila Prokopová, podľa ktorej úbytok pediatrov začal našim vstupom do Európskej únie. „Keď si zoberieme, že štúdium medicíny trvá šesť rokov a atestácia v pediatrii štyri roky, tak doba kým môže vyštudovaný pediater nahradiť pediatra v teréne je desať rokov. V podstate aj keby teraz hneď sme prijali o niekoľko študentov naviac, aj keby všetci študovali len pediatriu tak to nenahradia,“ dodala Prokopová na margo rezidentského štúdia.